۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

عزیزان بین ما ورهایی دیوار تفرقه است !خرابش کنیم.


درود بر دوستان .   چندی پیش اقای مصلحی وزریر اطلاعات نظام در خطبه های قبل ازنماز جمعه اعلام کرد که وزارت اطلاعات عوامل خود را در اپوزیسیون فرستاده واز اتحاد اپوزیسیون جلوگیری میکنیم . این گفته چیز عجیبی نیست 32سال است در بین اپوزیسیون خارج ازکشور اختلافهای شدیدی است وبه اتحادنرسیدند واینگونه که میبینم به اتحاد هم نمیرسند؟ زیرا هرکس دیگری را متهم میکند . اما تعجب این مسئله سخنان اقای مصلحی از اینجا اغاز میشود؟که مدتی بعداز سخنان اقای مصلحی دعواها وتهمت زدنها بین اپوزیسیون بالا گرفته بطوریکه یاران دیروز شده اند دشمنان امروز !!.کسانیکه باهم در زندان بودند شکنجه دیدند زجرکشیدند وخود از فریبهای وزارت اطلاعات با خبرهستند در دام نقشه های وزارت اطلاعات برای اختلاف افتادند!!وجای شگفتی دارد که این دوستان چگونه به این نوع رفتار خود نمی اندیشند وبدانند سود نهایی رااز اختلاف چه کسی ویا کسانی میبرند!؟ ایا بغیر از نظام کس دیگری سودی میبرد ؟ ایا این اختلافات جز فرسوده شدن پتانسیل اپوزیسیون ودلسردی میان مردم  چیز دیگری همراه دارد؟ ودر این میان اپوزیسیون خارج به تهمت زدن به هم مشغولند . ومبارزان داخل حیران مانده اند نمیدانند چه کنند وهر لحظه در انتظار بازداشت شدن هستند وباین تهمتها که اغاز شده .هرکدام مانده اند ونمیدانند کدام طرف درست میگوید وکدام طرف نادرست  وترس از لو رفتن.وزندانیان سیاسی در بدترین وضعیت بسر میبرند .نمونه اخرش اقای سحرخیز که خبرهای وخامت حال ایشان منتشر شده است وبسیاری دیگر از اخبار درباره وخامت حال زندانیان وبازداشت فعالین .دوستان عزیزم چه کسی نفع میبرد ؟بجز نظام جمهوری اسلامی . من خودم را مبارز نمیدانم خاک پای مبارزین هم نمیدانم . من مبارز را نه انکس میدانم که به زندان رفته باشد؟ بلکه کسی میدانم که عاشقانه برای میهن ومردم میهنش تلاش میکند به دور از حواشی واختلاف افکنی . من مبارز راکسی میدانم که نه برای کسب شهرت بلکه برای به عزت رساندن مردم کشورش وعزت میهنش تلاش میکند.اما خدمت ان عزیزان که خود رامبارز میدانند میگویم این چگونه مبارزه ایی است که بعداز 32سال بهثمر ننشسته بااین همه هزینه که پرداخت شده ؟ این چه مبارزه ایی است که بجای روبروی دشمن مشترک خود بمانیم روبروی هم مانده ایید ؟ من از گفته های خودم ترسی ندارم وسخن دلم رامیگویم یکبار به دنیا امدم .یکبار از دنیا میروم میخواهم باپاکی زندگی کنم وبا پاکی بمیرم .عاشق سرزمینم ایران هستم ازدل وجان وعاشق مبارزان سرزمینم هستم . وحاضرم بخاطر عزت وطنم جانم راهم بدهم . اما دوستان عزیز اقایانی که در اپوزیسیون هستید چرابه اتحاد نمیرسید؟ چرا بجای به اتحادرسیدن هرروز تفرقه بیشتر میشود؟ اگر کسی از عوامل نظام وجود دارد متفق باهم باشید ودست ان را با دلیل وبرهان رو کنید .ان احزاب که خود راعاشق وطن میدانند متحدشوند ومشغول فعالیت شوند وکسانسکه در این وسط تفرقه می اندازند هم به مرور خودرانمایان میکنند. وصف بندیها معلوم میشود .اصلا هرکدام از گروها واحزاب که عشق به میهن دارند وهمدیگررا قبول دارند با هم متحد شوند شوند وفعالیت هرحزب وگروهی میزان تلاش ان اتحادرابرای وطن نشان میدهد. وکم کاری احزاب متحدشده دیگریا سنگ اندازی انان میزان وابستگی به نظام رانشان میدهد. تا چند مدت دیگرباید هزینه مردم ومبارزین بدهند .این همه شکنجه ،تبعید ،زندان وکشته شدن بس نبوده ؟ هرکدام از اقایان که ادعای تلاش ومبارزه دارند دریک صف جمع شوند ونشان دهند که چقدرعاشق ازادی وطن خود هستند .این کار بهتر است ودست دشمن را رو میکند یا تهمت زدن به یکدیگر ؟ ومیگویم عزیزانم دوستانم ، مبارزین بین ما وپیروزی یک دیوار است ان را خراب کنیم پیروز شدن رابدست اوردیم ؟ان دیوار دیوار تفرقه است خرابش کنیم .وسخنی دارم با ان عده خود فروخته که باعث تفرقه اندازی به هر صورت میشوند. عده ایی در خارج ازکشور کاررابه جایی رساندند که حتی به عزیزان زندانی داخل کشور هم تهمت وافترا میزنند ، ومن خدمت این اقایان میگویم که به قول مولانا( "کی شود دریا به پوز سگ نجس" ) این عزیزان که درزندان هستند همه عاشقانه برای میهن خود تلاش کرده اند وتلاش میکنند وحتی درزندان دست از مبارزه برنداشتند وبرنمیدارند. پس شما تلاش برایی تخریب چهره این عزیزان نکنید هر کدام از این عزیزان سنبل مقاومت وایثار هستند. از اقای حشمت الله طبرزدی ، عیسی سحرخیز کیوان صمیمی ........................تا خانمها بهاره هدایت مهدیه گلرونسرین ستوده...................پس تلاش بیهوده برای تخریب چهره مبارزان میهن نکنید که ره به جایی نمیبرید . وبا دریوزگی در پیش نظام خود را خاروزار این دنیا وان دنیا میکنید . ومیگویم که تا کی به این اعمال ننگین خود ادامه میدهید ومانند دوره گردها هردفعه بجایی هستید .البته ان دوره گردخاک ته کفشش به شما می ارزد ان دوره گرد اجناس خودرا میفروشد برای اینکه لقمه نان پاکی سر سفره بگذارد . ولی شما وجدان خود را میفروشید. ونونی که برسر سفره میگذارید رنگین شده با خون مردم ایران است شما شرف خود عزت خود را میفروشید هرچند اگر چیزی به این اسمها بشناسید.ایا فکر میکنید میشناسید؟ من که باور نمیکنم؟ وگرنه نونتان را به خون مردم ایران نمیزدید.در پایان باز میگویم مبارز نیستم ،خاک پای مبارزین با ظلم هم نیستم یک انسان عاشق میهنم هستم از زندان وشکنجه ومرگ ترسی ندارم ؟چون هرروز روزی صدها بار جان میدهم با دیدن این همه رزالت که بر مردم میکنید .پس بدانید هیچ ترسی ازشما وسران شما ندارم  ،وبرای هرگونه سختی اماده هستم. اما مردانه دفاع میکنم از مبارزان خاک پاک میهنم  واجازه توهین وافترازدن به مبارزان میهنم را نمیدهم . به هر طریق که شود چه با قلم ضعیفم ،چه با جان حقیرم . زنده وپاینده ایران جانم فدای ایران      وضع ما در گردش دنیا چه فرقی میکند
زندگی یا مرگ بعداز ما چه فرقی میکند        ماهیان روی خاک وماهیان روی اب
وفت مردن ساحل ودریا چه فرقی میکند         سهم ما از خاک جز مستطیلی بیش نیست
                           جای ما اینجا یا انجا چه فرقی میکند
                  نویسنده  ستارولاله

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر