۱۳۹۱ خرداد ۲۹, دوشنبه

دزدان و یاغیان برسرخوان نعمت ایران،طرفداران متعصب، دراندیشه ناسزا گویی به ملت ایران.


عده ایی از دوستان درجواب مطالبی که می نویسم، درچت ها ایمیل های خود، بسیار تاکید دارند، اینجانب تفرقه افکنی می کنم دربین مبارزان، و ضربه به حرکت وجنبش مردمی می زنم  وبه خاطر تعصبات حزبی گاهی ناسزاهایی هم نثار بنده میشود و اینجانب را متهم می کنند، شکم سیر دارم ودل بی غم. هرچند برای من فرقی نمی کند که دیگری چه نظر وبرداشتی نسبت به من دارد، چون هرکس اختیار دار خود ونظر خود است. اما من هم مثل همه انسان های معمولی دیگر هستم!  حتی بسیاری از اوقات برای تهیه مخارج خودم وسرور،عزیزم مادرم درسختی هستم. بسیار اوقات برای خرید داروهای مادرم  درمشقت بسر می برم. بگذریم خدا می داند. من این قسمت را ننوشتم که خود را تبرئه از سخن های دوستان کنم.  وبا افتخار می گویم، بی طرف هستم از هیچ شخصیت وحزب خاصی طرفداری نمی کنم، و برای خودم به صورت مستقل فعالیت دارم، تعصب خاصی به هیچ حزب وشخصیت خاصی ندارم جز وطنم ایران، و از همه دوستان که هرگونه تهمت واهانت به این بنده مرحمت می کنند، نه ترسی دارم ونه درخواست دارم که کوتاه بیایند. این بنده درخواست دارم هرتهمتی و هر نظری که به این بنده دارند را باقدرت وشدت بیشتری انجام دهند! چون اینجانب از موضع خودم کوتاه نمی آیم بلکه باشدت وقدرت بیشتر به هر نوع حزب، گروه وشخصیت که، ذره ایی درآن صداقت نبینم درباره رفتار آنهامطلب محکم وکوبنده نوشته و خواهم نوشت. درعوض از این دوستان ویاران متعصب حزب ها وشخصیتها خواهش می کنم اگر کامنتی می گذارند ایمیل ویا مسیجی میدهند و جواب قانع کننده می گیرند، یا جواب بدهند قانع شدیم ! ویا جواب و دلیل قانع نشدن خود رابدهند. ممنونم .
مدتها است پرونده چپاول سران نظام یک به یک، بالا می آید هم چون بیماری که در حالت تهوع باشد این نظام نیز فساد خود و عوامل خود را بالا می آوردو افشا می کند! این نظام نیز با رو به زوال رفتن هم چون آن بیماردرحالت اغما شده است ! به طوری که هرکس از سران نظام دیگری را تهدید می کند! اگر سخنی درباره چپاول و یغما من گفته شود، فلان پرونده ویا غارت تو را افشا خواهم کرد! از نماینده مجلس شروع میشود تا به برادران لاریجانی میرسد از آن جا تهدیدات دنبال میشودبه مشاور اول و رئیس دفتر ریاست جمهوری می رسد از آن جا با تهدید به بالاترین نقطه نظام پسر شیخ شر آقای خامنه ایی یعنی مجتبی خان میرسد، حال دراین میان و دراین نظام فاسد و پر فریب، کجای آن می توانی غارت گر، و یاغی نیابی؟ آقایان تسبیح گردان وذکر خدا یک لحظه از دهان شان دور نمی شود! بالبانشان ذکر شیطان می گویند! اما با دستانشان اموال ملت را به یغما می برند وبرای خود خوانی پرنعمت یافته اند. در این میان سفره مردم هر روز خالی تراز روز قبل است، آن قدر خالی که دیگر خرید نان هم به قیمت جان می شود، سرسفره مردم هم نان خالی کمیاب شده، و دیگر هم چون کیمیا باید فقرا دنبال نان باشند، حتی اگر شده این پیگیری برای دست یابی به نان، درپای سطل آشغال باشد. عجب روزگار غریبی است عده ایی، از فقرو گرسنگی سطل آشغالها را می گردند، عده ایی برلب ذکر خدا وبا دست چپاول اموال ایرانیان رابرعهده گرفته اند و هم چون یاغیان وراهزنان برجان ومال وناموس این ملت تاخت وتاز دارند! و باز تعجب برانگیزتر عده ایی، متعصب به گروه یا به فردی خاص کار پسر خامنه ایی ویا عوامل نظام را بد می دانند و به حمایت ازشخص مورد نظر خود می پردازند، و علنا اظهار می دارند اگر این شخص دزدی کرده حقش بوده و نوش جانش.
چند روز قبل درفیس بوک یکی از دوستان مطلبی بود بانام اینکه چرا از رضا پهلوی بترسیم ونویسنده مطلب خود را خطاب به نوشته آقای نوری علا نوشته بود. طرفداران متعصب آقا رضا پهلوی از هیچ بد وبیراه کم نگذاشته بودند، و طرف مقابل هم عده دیگری ادعای چپاول ثروت ملت، از طرف این خاندان را داشتند! حال جای تعجب این جا بود که بسیاری از طرفداران آقای رضا پهلوی کامنت گذاشته بودند، اما یکی از کامنت ها جواب آن مطلب نبود جز ناسزا و بدوبیراه وطرفدار دیگری آمده بود وکامنت گذاشته بود. نظام جمهوری اسلامی دزد است. اگر شاه دزدی کرده حقش بوده خدمت به ایران کرده؟! در این جا من سوال می کنم از طرفداران سلطنت چه  کسی حق می دهد فردی به خاطر خدمت کردن دزدی کند؟! اگرمحمد رضا شاه خدمت کردبه ایران مزد خدمت خود را آن زمان دریافت نکرده؟ و مگر هرکس خدمتی کرد آیا اجازه چپاول ثروت ملت را دارد؟ خدمت طرفداران رضا پهلوی عرض می کنم واز هیچ حزب و گروهی هراسی ندارم. آیا این مطابقت دادن کار شاه با سران نظام ولایت وقیح کار درستی است؟ چون سران نظام می دزدند، چپاول می کنند، این حق هم برای شاه محفوظ بوده؟  این چه تعصب خشکی است که شما در پیش گرفتید، شما برای وطن خود ایران مبارزه می کنید و یا برای رضا پهلوی؟  و ضرب المثلی است که می گوید. گویند پدر تو فاضل از فضل پدر تورا چه حاصل  شاه خوب بود، آن قدر خوب که تا جایگاه پیغمبری راه داشته، آقای رضا پهلوی چه روش، منش، و کاری درخور انجام داده؟ که به جایگاه پدر رسیده؟  من در نظر می گیرم آقا رضا پهلوی  بسیار تلاش کرده وقابل تقدیر است تلاش وی.  آیا برای خودش انجام داده یا برای وطن خود؟ اگر برای خود انجام داده خود می داندوخود خواسته! اگر برای وطن انجام داده، باز هم برای خود و وطن خود انجام داده خود خواسته و دلیلی ندارد که طرفداران ایشان هر ناسزایی را به هرشخصی که انتقاد کرد بزنند. این همه طرفدار متعصب شما که نمی توانید جواب یک مطلب را با نوشتن یک مطلب بدهید، چگونه خجالت نمی کشید و هر بدو بیراه به منتقدان خود می گویید؟ بانویی را که انتقاد کرده زنیکه می خوانید! این چه چیز رانشان می دهد شناسنامه سلطنت را؟  مگر آنها که انتقاد می کنند ایرانی نیستند وحق اظهار نظر ندارند؟ چه فرقی میان این طرفداران وطرفداران نظام ولایت وقیح است؟ جواب هر مطلب رابا مطلبی و جواب هر کامنت را باکامنتی دادن بهتر است و ترویج معیارحزب و شخصیت بالای حزب شما است؟ ویا هم چون لاتهای چاله میدان فحش وناسزا، دادن؟! اکنون که سران نظام هم چون دزدان و یاغیان برسرخان نعمت ایران، مردم ایران گرسنه برسرسفره خود! اکنون که هر روز پرونده فساد مالی از این نظام برملا می شود این چه معنی دارد که طرفداران متعصب، حکومت سلطنت طلبی، هرانتقادی را با ناسزایی جواب می دهند؟ اگر پولی این وسط خارج شده نه تنها حق خاندان پهلوی نیست، بلکه حق آواره گانی است که از ظلم این ظالمان ترک وطن می کنند، باید خرج آواره گان،پناهنده گان ورسیدن به اتحاد شود. نه خرج شاخ وشانه کشیدن  عوامل سلطنت برای منتقدان خود. درآخراظهار می دارم اینجانب از طرف هیچ حزب و گروهی سخن نمی گویم ومطلب نمی نویسم، بلکه فردی مستقل و برای آزادی وطن خود دربرابر هر حزب وجناحی می مانم حتی اگر با نوشتن یک مطلب. امروزبهترین عزیزان این وطن درزندانهای نظام عمر سر می کنندونظام ثروت ایران را به یغما می برد. به جای رسیدن به مرز اتحاد و جواب دادن منطقی به هر مطلب ویا سخنی چه منطقی وچه غیر منطقی، عده ایی با ناسزا با استقبال آن شخص میروند! و این گونه سخن از رسیدن به اتحاد می زنند. درآخر مطلبم اظهار می دارم آماده پاسخگویی به مطالب نوشته شده در مطلب خود هستم و حتی آماده شنیدن ناسزا از طرفداران متعصب، زیرا بنده بخاطر وطنم با هیچ حزب، گروه وشخصیتی تعارف ندارم.
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر