۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

پیروزی قدرتمندانه برای ازادیخواهان ،شکستی سخت برای جمهوری اسلامی.درود بردوستان . روز های گذشته روزهای پر اتفاق وپر تنشی بود .از تصویب لایحه مجلس برای قطع روابط با کشور انگلیس گرفته  تا حمله بر نامه ریزی شده ارازل چماقدار نظام به سفارت انگلیس ومحل اقامت سفرا وخانواده انها در باغ قلهک ،و ان خرابیهای دهشتناک که به بار اوردند ،انهم با نام حرکتهای خود جوش دانشجویی ومردمی، دیدار سفرا کشورهای دیگر از این فجایع  ومحکوم کردن ان توسط  سفرا ومقامات کشورهای دنیا ،محکومیت این عمل وقیحانه توسط شورای امنیت . وترس نظام  همزمان با این اتفاقات پایین اوردن سرعت اینتر نت  ودر بعضی از مواقع قطع کامل اینترنت ،افزایش احضار ،بازداشت فعالان  سیا سی و دانشجویی  با نزدیک شدن به 16اذر بخاطر ترس از تجمعات دانشجویی. ..........وتا انجا نظام پیش رفت که در یک نو سر درگمی و گیجی خاص قرار گرفت .بطوریکه بصورت غیر مستقیم اعلام تعطیلی مراکز اموزشی را میکرد واز طرف دیگر باز بودن مراکز اموز شگاهی را اعلام میکرد .وجو امنیتی پلیسی که در جامعه راه اندازی کرده بود ، همه وهمه نشان دهنده نوعی از ترس نظام وشکست دیگری برای نظام ،وپیروزی واقتداری برای مبارزین وازادیخواهان ایران عزیزمان بوده و هست .بار دیگر نظام جمهوری اسلامی نشان داد که با همه تلاشی که بکار میبرد برای نشا ن دادن قدرتمند بودن خود در دنیا وداشتن متحدان بسیار در دنیا ومردمی بودن خود وداشتن جایگاه مستحکم مردمی در جامعه ،نه تنها جایگاه وقدرتی در بین کشورهای دنیا حساب نمیشود ودر انزوا کامل به سر میبردحتی نزد همسایگان خود .بلکه در بین مردم جامعه خود نیز هیچگونه وجه واعتباری ندارد ، جمهوری اسلامی غافل از این است که حکومتی میتواند در دنیا به نوعی قدرت و یارگیری وپتانسیل نقش افرینی برسد .که اول در جامعه خود وبین مردم خود مورد احترام ومحبوبیت باشد .ودر غیر اینصورت هیچ حکومتی نمیتواند به چنین جایگاهی از قدرت واقتدار  در دنیا برسد .و تنها جز بازیچه شدن به دست قدرتهای سلطه طلب وباج دادن به انها انهم برای بقای خود برای مدتی بس نا چیز کاری نمیتواند بکند . حال با بررسی پاره ایی از اتفاقات ذکر شده به  سوالاتی بر میخوریم از این نظام جمهوری اسلامی .1.اقایان تصویب قطعنامه علیه انگلیس چه لزومی داشت در صورتیکه میبینید، امروزه شما در دنیا منزوی شدیدو بطور کلی در حال قطع رابطه با کشورهای دنیا هستید ،وحتی با همسایگان خود در نوعی دشمنی به سر میبرید و الان فرانسه با اتشی تند تراز انگلیس  به شما وسیاستها ی شما حمله ور است .2. بعداز تصویب قطع رابطه با انگلیس این حرکت وحشیانه به سفارت یک کشور که همچون پاره ایی از خاک ان  کشور محسوب میشود چه لزومی داشت وچه چیز را ثابت میکرد.3.  این حرکت زشت وزننده سازماندهی شده از طرف نیروهای سپاه قدس  را به حساب حرکتهای خود جوش مردمی ودانشجویی گذاشتید میتوانید بگویید کدام مردم و کدام دانشجویان رامیگویید؟.4.شما که خود را تابع سیاستهای دنیای متمدن میدانید چرا بی اعتنایی به قطعنامه شورای امنیت ومحکومیتهای جهانی این عمل زشت خود میکنید،وتازه بصورت طلبکارانه برخورد میکنید؟ .5.دیدار سفرا کشورهای دنیا از سفارت به غارت رفته انگلیس چه پیامی برای شما دارد .6.اگر این حرکت زشت وزننده سپاه قدس حرکت  خود جوش مردمی ودانشجویی است پس احضار وبازداشت فعالین سیاسی ودانشجویی برای چه بود؟.7.شما که کار خود را مورد تایید مردم خود میدانید عدم اجازه بازدید خبرنگاران ازمحل سفارت، قطع اینترنت وارتباط  مردم ایران را با دنیا راچگونه توجیح میکنید امنیتی کردن جو جامعه در چه راستایی بوده؟ حال جوابهایی برای این اعمال شما را میدهم .1.اقایان  تصویب قطعنامه برای لغو رابطه با انگلیس لزومی نبود چون در حال حاضر شما در دنیا و حتی نزد همسایگان خود منزوی هستید وصدور قطعنامه نوعی خودنمایی برای جیره خواران خود بود انهم که فعلا از کرده پشیمان شدید وبه انواع واقسام سعی بردلجویی ومظلو نمایی در دنیا دارید .وازسخنان وزیر امور خارجه اتان عجز وناله می بارد.2.حرکت وحشیانه ووقیحانه به سفارت انگلستان هیچ سودی نداشت و جز ضرر چیزی به بار نیاوردبرای شما ،اما برای مبارزین ایران وازادیخواهان ایران سودبسیار داشت وسودش این بودکه بار دیگر به دنیا ثابت شد ، شما حکومت دیکتاتور وخود کامه ایی هستید که پایبند به هیچگونه اصول وقواعد بین المللی نیستید،و مبارزین کشورایران به درستی روبروی حکومت شماایستاده گی میکنند..3.اقایان این حرکت زشت وزننده را کدام مردم وکدام دانشجویان انجام داده اند؟. مردم ودانشجویان ایران که اجازه یک اعتراض وتجمع راندارند .در این( 32سال) بااینکه در قانون اساسی خود حق تجمع برای معترضین ازاد است .دریغ از یک  مجوز از وزارت کشور برای یک اعتراض ،نمونه اخرش (8ماه )بعداز انتخابات (سال88)( 25بهمن 89 )و(10اسفند89)بود که  از هیچگونه جنایتی کم نگذاشتید. اقایان مردم ما ودانشجویان ما عربده نمیکشند چماق دردست نمیگیرند وبه غارتگری نمی پردازند،این خلق وخوی عوامل شما است همانهایی که دراعتراضات گذشته مردم ودانشجویان را با چماق وچاقو مورد ضرب وشتم قرار داده اند .عوامل خود سر شما هستند که بدون مجوز دست به هر جنایتی میزنند وشما هم ضامن  اعمال انها هستید.پس اعمال ننگین سازماندهی شده اوباش خود را به حرکتهای خود جوش مردمی ودانشجویی نسبت ندهید، این گروه اوباش پا ر ا به قدی فراتر از حد خود گذاشته که در بیانیه ایی به نیروی انتظامی برای بازداشت عوامل خود هشدار میدهند.هر چند کار این عوامل چنان وقیحانه بود که از طرف سفرای اخراج شده از بریتانیا هم مورد تایید واقع نگردید وصدای شکوه همین اقایان به اسم دانشجو ودر عمل اوباش را هم در اورده .ودر ششمین بیانیه خود به بی اعتنایی سفرا اخراج شده به خود اذعان میکنند واز وزرات امور خارجه نوضیح میخواهندگوشه ایی از بیانیه ششم همین عناصر که خود را به عنوان شورای متحصنین لانه فتنه گری روباه پیر در باره  بی اعتنایی سفرا اخراجی  به خود اینگونه امده : (اعضای هفت نفره این شورا در بیانیه خود همچنین به بی‌اعتنایی سفرای اخراج شده در مراسم استقبال از آن‌ها در فرودگاه مهر‌آباد اشاه کرده و پرسیده است: «این رفتار وزارت خارجه چگونه توجیح میشود؟ ) ایا کسی نیست به این اقایان بگوید کار شما چنان بی شرمانه است که لازم به توجیح وتوضیح بی اعتنایی به شما ندارد (.البته شکی در دانشجو بودن این عوامل نیست ،این عناصردانشجو دردرسهای چاقو کشی ،عربده کشی ،ضرب وشتم بی گناهان وفحاشی کردن هستند حتی ازدانشجویی گذشته وبه درجه استادی رسیده اند).4 .شما که هر گاه همین سازمان امنیت بیانیه ایی برعلیه اسرائیل یا امریکا صادر کند به به وچهچه میکنید حال چه شده که برای محکومیت  عمل زشت خود ناراحت هستید از واکنش این سازمان ایا جز این است که سفارت یک کشور خاک ان کشور است وشما عمل زشت وقیحانه ایی انجام دادید.5 .اقایا ن دیدار سفرا خارجی از سفارت انگلیس به شما نشان دادکه دنیا برای شما ارزشی قائل نیست واز تهدیدات شما حراسی ندارد وعمل شما را تقبیح کردند ونشان دادند که شما جایگاهی در بین کشورهای متمدن ندارید .6. شما که این حرکت وامثال این حرکتها را به خود جوش بودن جنبش های مردمی ودانشجویی میدانید پس هدف از احضار وبازداشت عوامل دانشجویی وفعالین سیاسی جز این میتوان دانست که جز دروغ چیزی در ذات شما نیست وشما مورد تایید مردم ودانشجویان نیستید ، ودر جامعه خود هم جایگاه واحترامی ندارید واز ترس اعتراضات دانشجویی دست به احضار وبازداشتهای بدون دلیل ومدرک زدید .7.وپایین اوردن سرعت اینترنت ودر بعضی از مواقع قطع کامل اینترنت در راستای هماهنگ نشدن مبارزان ودانشجویان در برابر اعمال ننگین شما بوده .شما انقدر ضعیف وخار شدید که  از ترس اعتراضات دانشجویی در روز (16اذر)عوامل خود را به دانشگاها گسیل میکنید برای مراسم عزاداری وسینه زنی  ودانشگاه را با قبرستان اشتباه گرفته ایید. امروز زندانهای شما تبدیل به دانشگاه شده واکثر دانشجویان ازادیخواه درون زندانها هستند،وارازل و اوباش شما بجای زندان دردانشگاها نام دانشجو را یدک میکشند. دیگر به اخر راه رسیده ایید  ودیگر چیزی جز پوشالی از شما نمانده . وهر روز به روز نابودی خود و با هر گام به سقوط نهایی خود نز دیک میشوید. وخود نیز به این حقیقت دست یافته ایید وگرنه چنین سر در گم وحیران نبودید که دیگر از داخل نظام پوشالی خود به جان هم افتادید وهر کدام سعی بر حذ ف طرف دیگر دارد .ونمونه اخرش (دعوای خامنه ایی واحمدی نژاد) است که تا بازداشت معاون مطبوعاتی احمدی نژاد هم رسید ،وپس از ان احمدی نژاد با دهان کجی به خامنه ایی به کسانی که دران خبرگزاری با عوامل خامنه ایی درگیر شدند پاداش هم داد. واقای حسین طائب محمود احمدی نژاد وطرفدار ران اورا به براندازی متهم میکند. ودیگر برای بقای خود همدیگر را میدرید باشد که به زودی مانند دیکتاتورهای دیگر به سزای اعمال ننگین خود برسید. روزی با شعار( جمهوریت ،اسلامیت ،وازادییت )برسر کار امدید. ودیر زمانی نگذشت که نشان دادید از(جمهوریت جز دیکتاتوری محض )از( اسلامیت جز بدعت گذاری در دین وبهره برداری بنفع خود ) واز (ازادیت جز دستگیری وشکنجه وزندان )چیز دیگری نگذاشتید وهم چون شیر بی یال و دم وکوپال شدید .( شیر بی یال ودم کوپال که دید    این چنین شیری خدا کی افرید) . زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران . نویسنده ستار ازادی
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر