۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

حقوق بشر، در ایران مایه نگرانی است! یا مایه شرمساری؟

حقوق بشر، در ایران مایه نگرانی است!  یا مایه شرمساری؟


درود بردوستان.( بنام خداوند جان وخرد  کزین برتر اندیشه برنگزرد)
درمدت 33سال که ازعمر نظام جمهوری اسلامی میگذرد. در اکثرسالها وماهها وروزها، نَظام جمهوری اسلامی از طرف جوامع ، کنوانسیونها، سازمانها ونهادهای حقوق بشری به نقض حقوق بشرمحکوم شده است. اکنون درتاریخ 11/2/91 درگزارش حقوق بشروزارت امورخارجه انگلیس، وضع حقوق بشردر ایران را نگران کننده خواند. تا کنون 2بار برای بررسی وضعیت حقوق بشردر نظام جمهوری اسلامی، ازطرف نهاد حقوق بشرسازمان ملل متحد بازرس ویژه حقوق بشربرای ارائه گزارش حقوق بشرایران معرفی کرده. اما تاکنون جمهوری اسلامی با هربهانه ایی، از اجازه ورود ویا بازدید به گزارشگران حقوق بشرامتناع کرده، ویا در صورت اجازه ورود بازرس اول در دهه 70یا با وی همکاری نکردند ودر صورت همکاری، این همکاری بطوری بودیا بازرس ویژه را بجاهایی فرستادند، که زندانیان سیاسی درانجا نگهداری نمیشدند ویا افراد دیگری را بجای زندانی سیاسی جا زدند که باعث فریب بازرس سازمان حقوق بشر در دهه70 گردید. اما از دهه 70 به این سو وبا وخیم ترشدن وضع حقوق بشرایران. مخصوصا در چند سال اخیروقرار دادن بازرس ویژه دیگری برای بررسی نقض حقوق بشر درایران. انهم با شرایطی که ایران میخواست  شرایط مورد نظر ایران به این شرح بود: اول انکه     بازرس زن نباشد!   دوم عرب نباشد!   سوم مسلمان باشد!   بعداز تعیین شدن بازرس با شرایط درخواست شده ایران از ورود بازرس ویژه حقوق بشر به ایران جلوگیری کرد!  اقای محمدجوادلاریجانی رئیس حقوق بشرقوه قضائیه بعداز ارائه گزارش اول گزارشگر حقوق بشر، وی را متهم به امریکایی واسرائیلی بودن کردو وضع حقوق بشر را در ایران مناسب دانست.  حال جای تعجب و تامل دراین نکته است. اگر نگرانی برای وضعیت حقوق بشر درایران جای نگرانی نیست و زندانیان در شرایط مناسب به سر میبرند. نگرانی وچالش نظام جمهوری اسلامی با جامعه جهانی ازعدم اجازه ورود بازرس سازمان حقوق بشرانهم با شرایطی که خود درخواست کرده چیست؟ و اگر وضعیت روحی وجسمی زندانیان مناسب است. خبرهایی که هر روز از وخامت حال زندانیان به منتشر میشود چه معنی دارد.
حال واقع بینانه به مسئله بنگریم، میخواهیم خودرا به عنوان یک ایرانی، دوراز خودخواهی خود بینی وبی طرفانه بدون دشمنی وخصومت با نظام جمهوری اسلامی. ودخالت دادن گزارشهای نهادها ، سازمانهای جهانی، ویا  کشورهای مختلف درباره وضعیت، حقوق بشر ایران، خود به عنوان یک ایرانی با قاضی قراردادن وجدان خود بین نظام جمهوری اسلامی وخودمان وضعیت حقوق بشر نظام رابررسی کنیم. ببینیم وضعیت حقوق بشر ایران نگران کننده است! یا شرمسار کننده؟  سعی میکنم مطلبم را طولانی نکنم . و وجدان خودمان را زیاد خسته نکنیم.
اول یکی از شرایط ازادی و رعایت حقوق بشر، ازادی سخن وبیان وابراز عقیده است. این مسئله چقدر درنظام جمهوری اسلامی رعایت میشود؟  اگر وجدان را قاضی کنیم بدون ذره ایی دشمنی با نظام، میبینیم که اصلا ازادی بیان وابرازعقیده ایی نیست! مثال، تمام نشریات بسته شده اند و سایتهای اینترنت فیلتر شما یا سخن وابراز عقیده مخالف نمی توانید کنید چون دردم با مشت ولگد عوامل نظام روبرو میشوید وبازداشت میشوید!  ویا اگراظهار نظروابراز عقیده کردیدو انزمان برخوردی باشما نشد، به سرعت و در سریعترین زمان باید جوابگوی بیان خود باشید وهزینه ان را بپردازید!  مگر انکه به نفع نظام سخن رانده باشید! دومین  قسمت از داشتن ازادی و رعایت حقوق بشر. داشتن سندیکا و یا نهادها برای حفاظت ازخق کلیه اقشار جامعه در هر صنف که مشغول هستند. ایا در ایران چیزی به عنوان سندیکا وجود دارد؟ واگر سندیکایی هم باشد قدرت ان چه اندازه است؟  واکثر کسانیکه عضو این سندیکاها بودند دچار چه عواقبی شدند؟  مثال رضا شهابی ومنصور اصانلو. الان مدت5سال است از اعتراض و راهپیمایی روزکارگر جلوگیری میشود!  حال بدون ذره ایی دشمنی با نظام جمهوری اسلامی و پرسیدن از وجدان خودچه کسی مقصر است. نظام جمهوری اسلامی و یا کشورهای بیگانه؟ از بسیارموارد میگذریم چون همه یک نتیجه میدهد. میرویم سراغ انسانهای زنده ایی، که جرمشان گفتن و ابراز عقیده است ویا کسانیکه باید مدافع انها باشند. یکی از موارد رعایت حقوق بشر احترام گذاشتن به یک متهم، داشتن حق وکیل و برپایی دادگاه عادل برای محاکمه وی. وحتی پس از محکوم شدن رعایت حقوق یک انسان در زندان. سراغ زندانیان موادمخدر، منگراتی واز این قبیل جرائم نمیرویم که متهم به مخالفت باشرع ودین نشده باشیم. زندانی که بخاطر برپایی یک حزب وگروه در چهارچوب این نظام، فقط بخاطر اعتراض به سیاستهای اشتباه نظام بازداشت میشودویا جوان دانشجو، فعال کارگری، فعال عقیدتی در یک جلسه سخنرانی میکند .معضلات ومشکلات اقشار جامعه را میگویددرنظام جمهوری اسلامی چگونه با او برخورد میشود؟ بدون وکیل وبی خبر از همه جا ماها وشایدسالها درسلول انفرادی میماندتا انچه را که بازجو مایل است اعتراف کند! وکیلی که جایگاه او در حد یک قاضی است وکسی حق تعرض به او را ندارد به جرم دفاع ازیک فعال زندانی که اولین اصل حقوق بشر، یعنی ازادی بیان وعقیده راعمل کرده، بازداشت میشودبه زندان میرودو حکمهای سنگین میگیرد! که اسامی فعالین و وکلا بسیار هستندکه الان بخاطر گفتن حقیقت درزندانها هستند! حال خود بگوییم و با وجدان خود خلوت کنیم ایا سازمانهاو کشورهادروغ میگویند یا این نظام جمهوری اسلامی است که پا بر انسانیت و وجدان نهاده؟  ایاواقعا وضعیت حقوق بشردر ایران نگران کننده است یا شرمسار کننده؟ چگونه به خود نمی اییم وبنیان این حکومت فاسد را از ریشه برنمی کَنیم؟ چگونه وکی به بیداری وهشیاری خواهیم رسید؟ این حقوق بشر مایه نگرانی نیست! مایه شرمساری برای هر ایرانی ازادیخواه است.در اخر باز، از ایرانیان ازادیخواه میپرسم.
حقوق بشر، در ایران مایه نگرانی است!  یا مایه شرمساری؟
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار

۱۳۹۱ اردیبهشت ۹, شنبه

درادعای امارات. علاوه بربی لیاقتی جمهوری اسلامی! ایرانیان درون وبرون مرزنیز مقصرهستند.درود بردوستان. ( بنام خداوند جان وخرد کزین برتر اندیشه برنگذرد)
دوستان عزیز، به تازه گی بعد از سفر احمدی نژادبه جزیره (ابوموسی) کشور کوچک امارات مشغول شیطنتهای چند ساله اخیر خود گردیده. و باز سخن از مالکیت داشتن برسه جزیره ایرانی رانده. این مسئله در حالی است که ایران با سابقه ایی بیش از 7000سال تمدن و مالکیت داشتن بر این 3جزیره،و خلیج فارس.   مالکیت بی چون وچرا بر خلیج فارس و این 3 جزیزه را دارد. تمام اسناد و مدارک تاریخی وباستانی، همه این اسناد ومدارک دلیل برایرانی بودن این جزائر و خلیج فارس است ایران سابقه تمدنی بیش از 7000 سال دارد. و با اینکه کشور گسترده ایی بوده در طول تاریخ با   بی لیاقتی، بی کفایتی ....وخیانتها که به این خاک پاک چه ازطرف حاکمان بر ان شده و چه از طرف به ظاهر دوستان این کشور، بخش اعظم ایران از این خاک جدا شده است.   اما ازعمر برپایی کشورامارات عربی 37سال بیشتر نمیگذردو همین امر دیگرجای هیچ، شک و شبه ایی برای ادعای پوچالی این کشور نمیگذارد.  دوستان میخواهم از تمام این سخنها بگذریم از چگونه به تصرف در امدن این 3جزیره به دست، استعمار کبیر انگلیس، و خارج شدن از مالکیت ایران تا ......دلیل باز پس گیری این 3جزیره از کشور انگلیس.   انهم 3روز قبل از اینکه کشوری به نام امارات عربی بوجود اید و به رسمیت شناخته شود!    به راستی چرا وبه چه دلیل کشوری که 37سال بیشتر از بوجود امدن ان نمیگذرد، اینگونه دربرابرکشوری با سابقه بیش از7000سال قد علم کرده، و ادعای مالکیت وگرفتن خاک از ایران میکند؟  مشکل در کجا است؟  در داشتن اسنادو مدارک معتبرکشور امارات برای مالکیت بر این جزائر؟  ویا بی کفایتی و بی مسئولیتی نظام جمهوری اسلامی ؟  اینجانب به عنوان یک ایرانی  2عامل را در چنین بی پروا، ادعا کردن کشورامارات عربی مقصر میدانم .  اول نظام جمهوری اسلامی در سیاست خارجی ضعیف  خود ، دومین  مقصر ایرانیان درون مرزو برون مرزهستند؟                                     
اول نظام جمهوری اسلامی، با برپایی.  اتفاقاتی چون اشغال سفارت آمریکا درسال ۱۳۵۸، جنگ ایران و عراق، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا در سال ۱۳۶۶، ماجرای سلمان رشدی، حملات تروریستی میکونوس و بمب‌گذاری آمیا و برنامه هسته‌ای ایران از تاثیر گذارترین رخدادهای در روابط خارجی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود. اگرچه روابط نظام جمهوری اسلامی با کشورهای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به عنوان چالش برانگیزترین بخش روابط خارجی نظام جمهوری اسلامی مطرح بوده‌است، ولی روابط نظام جمهوری اسلامی با کشورهای اسلامی، منطقه خاورمیانه و همسایگانش دچار فراز و نشیب‌هایی بوده‌است. قطع موقت روابط با عربستان پس از واقعه حج ۱۳۶۶، تیرگی روابط با بحرین در پی اتهام بحرین مبنی بر حمایت نظام جمهوری اسلامی از شیعان ناراضی این کشور، قطع روابط یا مصر در پی حمایت جمهوری اسلامی از اقدام خالد اسلامبولی، تیرگی روابط با کویت به موجب جنگ ایران وعراق، تیرگی روابط با اردن، اعتراض به رفتار سرکوب‌گرانه دولت یمن با شیعیان یمن که در نهایت به نزاع یمن منجر شد.      اینها تنها گوشه ایی از رفتار و سکنات نظام جمهوری اسلامی برای تیره گی با همسایگان خودو ترس جهان از اعمال چنین نظامی و درنهایت امر، رفتن کشورهای همسایه به سمت اتحاد باکشورهای غربی و طرد ایران از طرف اکثر کشورهای دنیا گردید.  درعوض ایران کشورهای دیکتاتوری چون نظام   خودمانند روسیه وچین را به دوستی برگزید ویا حمایت به حمایت از گروهای تروریستی چون حزب الله، حماس، طرفداری از مبارزان حوثی ....پرداخت که این امر باعث انزوا بیشتر ایران از جهان گردید.   وضعف ایران در داشتن طرفداران قدرتمند برای حمایت، و داشتن کشورهای دشمن همه باعث این امر شده که امارات جرات و ادعای مالکیت بر این جزایر راداشته باشد. و این حرکت امارات به علت دشمن تراشی گسترده ایی که نظام  برای خود انجام د اده. باعث حمایت کشورهایی شده ، که خود از سابقه تاریخی ایران و سابقه مالکیت ایران براین جزایرو خلیج فارس اطلاع د ارند از امارات شده! و تنها چالش، هم دشمنی است که نظام جمهوری اسلامی با این کشورهابوجود اورده.
دلیل دوم. وجود مردم ایران چه درداخل مرزها وچه در برون از مرزهااست که باعث ادعای کشورامارات عربی شده است!  ایرانیان درون مرزو برون مرزبا اینکه خود از ادعای امارات، بر این جزائراطلاع داشتند. کشوری که هیچ چیز نداشت و سرزمینی خشک وبی اب وعلف بود، با فرصتهایی که اهدا میکرد سرمایه ایرانیان را به خود جذب کردو از خود عروسی درخاورمیانه ساخت. تلوزیونهای ماهواره ایی همه مشغول تبلیغ وترغیب مردم به سرمایه گذاری در این کشوربودند. و سرمایه داران ایرانی سراز پا نشناخته گسیل به سمت کشور امارات بودند!  خواننده های ما کنسرتهای خود را دران کشور برپا میکردند، و پول وثروت را سرازیر به سمت کشور تازه تاسیس! اما همه از ادعای مالکیت امارات وکشورهای عربی درباره این سه جزیره و خلیج همیشه فارس بودند!  ایا جا نداشت در همان دفعه اول که چنین ادعایی مطرح شد. ایرانیان با بیرون کشیدن سرمایه خود از امارات، پوزه این کشور را به خاک می مالیدند نه اینکه برای خوشگذرانی وتفریح، وسرازیرکردن سرمایه به کشوری بروند که ادعای مالکیت برتکه ایی از خاک ایران و خلیج فارس را داشت. ناراحت بودیم وخود را ایرانی میدانستیم که چرااحمدی نژاد، درزیر پرچم ویا تابلویی نشسته بوده که نوشته شده بوده خلیج العربیه. اما کدام ایرانی با غیرت گفت چرا من در این کشور پول و سرمایه میگذارم، چرا من برای تفریح میروم، وباعث هار شدن این کشور شده ام. در اخر مطلبم میگویم.   ایران برای همه ایرانیان است!   ایران ایرانی بوده، ایرانی هست،   ایران ایرانی خواهد ماند.   خلیج فارس ایرانی بوده،   خلیج فارس ایرانی هست،           خلیج فارس ایرانی خواهد ماند.          همه با هم یک صدا میگوییم
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار

۱۳۹۱ اردیبهشت ۸, جمعه

"اقایان افزایش طرح امنیت اجتماعی پیش کش، ناامنی اجتماعی را گسترش ندهید.درودبردوستان. (بنام خداوند جان وخرد  کزین برتر اندیشه برنگذرد)
درتاریخ 8اردیبهشت سال 91 رئیس پلیس تهران از آغاز دور جدید برخورد با بدپوشان، مزاحمان نوامیس و اراذل و اوباش در پایتخت خبر داد و گفت: برخورد با بد پوششی در دو بخش تولید کنندگان واردکنندگان و مصرف کنندگان انجام می شود.  سردار حسین ساجدی  در تشریح: این خبرمطالبی را مطرح کرد که مهمترین آن در زیر آمده است برخوردبا مانکن های لباس های مبتذل از طرح های مورد درخواست مردم است. اجرای این طرح از چند سال گذشته در سطح شهر آغاز شده است و دور جدید اجرای آن نیز بنا به خواست مردم انجام می شود.     دوستان، همانگونه که میدانید. از زمان بوجود امدن نظام جمهوری اسلامی، همیشه از این نوع نمایشها نظام انجام داده. اما  اقایان تابحال انقدر، عقل وفهم خود را بکار نبسته اند که ببینندو بسنجند، این طرحها چقدر باعث امنیت درجامعه شده است؟    چه تعداد، ازجوانان و مردم را به سوی ارمانها واعتقادات خود جذب کرده اند؟    ایا این نوع طرحها سودی برای باز گرداندن مردم ، به سوی نظام داشته است ؟    "اقایان" زمانیکه شما به قدرت رسیدید. چرا چنین بی حجابی، بدحجابی  ویا به قول شما، بی بندوباری، نبود؟    چرا اکثر بانوان، زنان چادر ومقنعه را،خودبدون هیچ زور، و اجباری سر میکردند؟     چگونه مردان لباسهای استین بلند تن میکردند،و اکثرانها ریش گذاشتن را فراموش نمیکردند؟    حال چگونه شده که هرسال به گفته شما بی بندوباری روز افزون میشود؟   حال چرا عبا وعمامه برزمین میکوبید، یقه درانی میکنید؟   "اقایان حکومت که در دست شما بودو در این مدت ازهیچ ظلمی دریغ نکردید، چگونه شده است که هرساعت فریاد از،هجوم فرهنگ غربی دارید؟    مگر شما نمیخواستید حکومت اسلام خودرا صادر کنید؟   چه برسر شما امده است که نه تنها اسلام خود را نتوانستید صادر کنید، بلکه  وارد کننده فرهنگ غرب شده ایید؟   کدام بی بندوباری، بی بندو باری، به خطر افتادن اسلام از مانتو کوتاه پوشیدن است،  یا از گرسنگی وفقر مردم را  به فساد و خودکشی کشاندن؟      چگونه است با بیرون امدن چند تارموی سر یک بانو، اسلام شما میلرزدو فرو میریزد و کار ان شخص، لقب بی بندوباری میگیرد، اما با تجاوزدر زندانها دین شما محکم وپا برجا میماند ولقب استحکام حکومت الهی میگیرد؟   ای  زاهدان بد زهد. وای عابدان بد عبادت با مردم ایران چه کردید  در ظاهر مقدس نماهایی شده اندکه کاسه ایی داغترازاش هستند؟ و درباطن بی اعتقاد به هردین وایین؟  
شما خود را به کوری کری زده ایید. خود میدانید چگونه روزگاری، مردم شما را می پرستیدند، حال بجایی رسیده که لعنت گفتن را هم برای شما کم میدانند!  زمانی که برسر قدرت امدید وعده ایران ازاد و اخرت اباد را دادید. وعده بهشتی را دادید که برای انان اماده میکنید. زنان خود چادر بسرمیکردند ومردان خود لباس استین بلند می پوشیدند، تا از وعده بهشتی که به انها دادید، دور نمانند!  هر کس میخواست سهم بیشتری از بهشت موعود را داشته باشد.  اما افسوس که مردم ساده دل وقتی چشم گشودند دیدند نه تنها بهشتی درکار نیست، بلکه ازایران ازاد واخرت اباد چیزی جز، ایرانی دراسارت شما و اخرتی ویران برایشان  نمانده. مردم دانستند بهشت را به چادرسر کردن، ریش گذاشتن، نماز خواندن، روزه گرفتن.....نمیدهند!  بلکه به انسان بودن، وجدان داشتند، به ضعیف رحم کردند...میدهند.  "اقایان این رفتار هجوم فرهنگ غرب نیست!   این رفتار مقابله ایی دربرابرفرهنگ، عرب پرستی شما است!  اینگونه مردم راهی برای مقابله باشما یافته اند. هرچند تعدادی هنوز شما ، اعتقادات و خرافاتی که برای انها اوردید راباوردارند ، اما اکثر مردم به خصوص جوانان دیگرمیدانند، در وجود شما جز دروغ چیزی نیست. شما این اعتقادات وخرافات را مانند مترسک جلو انسانهای مقدس نما گرفته ایید، انها را از اتش جهنم میترسانید و دعوت به بهشت میکنید، اما در پشت سر هر فساد و چپاولی میکنید، دست به هرجرم وجنایتی میزنید. گویی فداکاری میکنید، بهشت را برای مردم ساده دل نسیه میدهید، ونقد ثروت ایران راچپاول میکنید. شما صحبت از کدام بی بند وباری وفساد میکنید؟ اسلام شما چگونه از یک مانتوی کوتاه، از بیرون بودن چند تار مو،  پایه هایش میلرزد ودرحال نابودی است؟  اما ازتجاوز کردن در دخمه ها استحکام میابد؟  اسلام شما چگونه دینی است که بخاطر فقری که برای مردم به ارمغان اوردید، وزنی مجبور به تن فروشی میشود درحال نابودی است،  اما با رفت وامد کردن سردارن وفرماندهای بلندپایه های در ، روسپی خانه ها، ویران نمیشود؟ چگونه چشم چرانی و هرزه گی دیپلمات وزارت خارجه شما به دختر بچه ها نابود نمیکند این دین را؟  مبارزه با کدام ارازل واوباش میکنید؟  جوانی که از بیکاری وفقر معتاد میشود و به سوی سرقت وباجگیری میرود، خود مقصر است یا شما زمینه تبدیل شدن به ان شخصیت را برای او فراهم کردید؟ شما اگر واقعا قصد مبارزه با ارازل و اوباش را دارید، چرا،جرات جلوگیری از افراد خود سر که با زنجیر وچاقو، در تجمعات به جان مردم می افتند ندارید؟   چرا جلو ارازلی را نمیگیرید که مانند، گُراز، به سفارت یک کشور حمله میکنند و انجا را شخم میزنند؟
در این33سال این طرحها چه اندازه باعث امنیت شده است؟  "اقایان" هیچ اندر هیچ اندرهیچ اندر هیچ امنیتی نداشته!   قبول ندارید. سری به دادگاهها، زندانها بزنید. جای دور نمیرویم همین سال گذشته، چند نمونه از گزارش تجاوز پخش شد، نمونه اش جشن تولدی دریکی از باغهای اصفهان، تجاوز به زنی در کاشمر، تجاورز به زنی در کاشان .....و الان هم جریان ربوده شدن دختران در بوکان سنندج برسر زبانها است. حال می بینید نه تنها امنیت برای جامعه نداشتید بلکه ناامنی را روز افزون کرده ایید.
در اخر مطلبم میگویم. خود میدانید، به اسم مبارزه با ارازل و اوباش ومفاسد، مشغول بگیر وببند مخالفان نظام میشوید، و جو رعب و، وحشت درجامعه راه اندازی میکنید!  و میخواهید زهره چشم ، از ملت بگیرید. اما اقایان باور بفرمایید، نا امنی جامعه ایران شما وحکومت شما است. شما بساط ظلم وجور خود را جمع کنید، بعد ببینید چگونه امنیت برقرار میشود. نا امنی شما هستید که ثروت ایران را به چپاول میبرید.  نمونه اش اختلاس 123میلیارد تومانی محسن رفیق دوست در اوائل دهه 70،   پرونده معاون اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، "اقای رحیمی که به پرونده میدان فاطمی مشهور است، اختلاس از مناطق ازاد ارس....نمونه جدیدش هم که قضیه اختلاس 3000میلیارد تومانی است. شما نگران مانتو کوتاه پوشیدن بانو ایرانی هستید؟  نگران بیرون امدن چند تار موی بانوی ایرانی هستید؟  شما نگران فسادهای خود باشید که نا امنی ان بیشتر است. مردم ایران در نظامی زندگی میکنند.  با دزدی یک نان در به در میشی!   بادزدی کلان رهبر میشی!  روزه ات را بخوری ازار میشی!  رای و حق مردم را بخوری رئیس جمهور میشی!  مدرک بگیری بیکار میشی!   مدرک جعل کنی وزیر میشی‍د!    زنا کنی سنگسار میشی!  تجاوز کنی سردار میشی!   شکایت کنی کشته میشی!   اگر بکشی درجه دار میشی!         نا امنی شما هستید!    ارازل واوباش شما هستید!                                              زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار


۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

"اقای خامنه ایی، درنظر شما، گناه"خانم نرکس محمدی" دفاع از انسانیت است. چیزی که شماندارید ونمیشناسید.درود بردوستان( بنام خداوند جان وخرد کزین برتر اندیشه برنگذرد)
"اقای خامنه ایی"، چند روزی است که خبر وعکسهایی منتشر میشود از بازداشت و به، اجراء درامدن حکم زندان یک بانوی ایرانی، یک شیرزن ایرانی، یک مادر ایرانی. به نام "خانم نرگس محمدی". "اقای خامنه ایی"، از این خبر ویا از این نوع اخبار، در نظام ظلم و، زور شما کم نیست. و از این بانوان،  زنان شیردل،  ومادران شجاع ایرانی در، دخمه های شما کم نیست، بسیار عزیزان هستند که گمنام مانده اند و بسیار دیگر بانام. گمنامی ان عزیزان نه برای ازیاد رفتن ان عزیزان است، بلکه بخاطر تعداد بیشمار این زندانیان، نام بردن از تک تک این عزیزان مقدور نیست. خانم نسرین ستوده، پروین مخترع، خانم الوندی وبسیار عزیزان دیگر هستند که در دخمه های شما عمربسر میبرند، ویا بصورت موقت ازاد هستند. وشما گدایی برای یک توبه نامه از این شیر زنان را دارید و ان شیرزنان چون پادشاهی محکم واستوار دست گدایی رذالت امیز شما راپس میزنند و شما را درحسرت وا، نهاده اند. عجب روزگار غریبی است، کسی که خود را نائب خدا برروی زمین میداند، اما درباطن جزکذابی بیش نیست، برای حفظ قدرت خود، دست به هر خفتی میزند حتی التماس در زندان برای نوشتن توبه نامه. اقای خامنه ایی توبه نامه برای چه؟  توبه نامه بنویسند، که دزدیهای شما و عوامل شما را افشانکنند؟ توبه نامه بنویسندکه فساد اخلاقی سران نظام را رسوا نکنند؟  توبه ازچه کنند؟  توبه کنند از شرم وحیا وایستادگی دربرابر ظالم؟
"اقای خامنه ایی" دلیلی که باعث شد من این مطلب را بنویسم. نه برای درخواست عفو، وبخشش، "خانم نرگس محمدی" است!  چون ایشان خود با تمام تهدیداتی که بارها شده اند. از دادن درخواست عفو امتناع کرده اند!  زیرا این عزیز میگوید جرم،  وگناهی مرتکب نشده ام که درخواست عفو بدهم. و به درستی که همینگونه است.   "اقای خامنه ایی دلیل من از نوشتن این مطلب ظلمی است که به خانم نرگس محمدی، از طرف عوامل شما شده. ایشان پس از بازداشت سال درسال 89به علت نگهداری درسلولهای انفرادی وفشارهای روحی روانی، دچار بیماری فلج عضلانی شده. ایشان بیمار هستند و در روز چند بار دچار تشنج میشوند. و تحمل زندان برای ایشان دشوار است.  بیماری این عزیز واین فعال حقوق بشری، به علت ظلم وجور عوامل شما بوده وشما باید پاسخگو باشید. چون قوه قضائیه، تبدیل به قوه قهریه برای سرکوب مخالفان شما شده است. "اقای خامنه ایی، سران نظام. گناه، "خانم نرکس محمدی" دفاع از انسانیت است. چیزی که شماندارید ونمیشناسید.
"اقای خامنه ایی"، ایا خانم نرگس محمدی اسلحه به دست گرفته وبا شما به مبارزه برخواسته؟    ایا ایشان مرتکب غارت وچپاول اموال شما ویا عوامل شما شده اند؟          ایا چون یاغیان با دیلم در، کاخ شما را از جا دراورده اند؟    اگرچنین اعمالی انجام داده چرا مدارک ان را افشا نمیکنید؟   تنها گناه ایشان فعال بودن درکمپین دفاع از حقوق بشر است و دفاع از حرمت انسان وانسانیت. ایشان نه به جرم فساد، که به جرم دفاع از افشا کننده گان فساد، در زندان هستند. "اقای خامنه ایی" دادستان شماکه پبشانیش همچون زانوی شتر، ازمُهر عبادت پینه بسته میفرماید:  در برخی از مواد قانونی ارفاق‌هایی نسبت به زنان شده برای مثال زمانی که این افراد به برخی از بیماری‌ها مبتلا باشند اجرای حکم به تعویق می‌افتد.        حال من میگویم ."اقای دولت ابادی" دادستان محترم، که پیشانی شما ازساییدن مُهرعبادت، همچون زانوی شتر پینه بسته. برکدام درگاه سر عبادت میگذاری که چنین پیشانی خود را سنبل عبادت کرده ایی؟    کدام خدا را می پرستی؟   چگونه دادستانی هستی؟ داد،می ستانی یا بیداد رواج میدهی؟   چگونه دادستانی هستی که فریاد، بی پناهان از ظلم شما به اسمانها است؟   "اقای دولت ابادی" چگونه در حق زندانیان زن ارفاق میکنید؟   با ظلم بیش از حد خود، ارفاق به زندانیان میکنید؟  "اقای دادستان"،  "خانم نرگس محمدی" به جرم دفاع از انسانیت محکوم شده است.  وایشان بیماری سختی دارد، چه ارفاقی کرده ایید،  چگونه از حق یک زن بی پناه دفاع کرده ایی، وبه دادخواهی برخواسته ایید؟  "اقای دادستان" پیشانی شما نه برای ساییدن به درگاه خدا پینه بسته،   بلکه برای ساییدن به درگاه اقای خامنه ایی، وعرض چاپلوسی رنگ باخته. برعکس شما که برای، رسیدن به رذالت تلاش کرده ایید، وتلاش میکنید، "خانم نرگس محمدی"،  برای دفاع ازانسانیت ورسیدن انسانها به حقوق خود تلاش میکرده و میکند.   "اقای خامنه ایی، سران نظام. گناه، "خانم نرکس محمدی" دفاع از انسانیت است. چیزی که شماندارید ونمیشناسید.
حال به پایان مطلبم میرسم، هرچند که هرچه بنویسم این ظلم وجور شما تمام نمیشود. اما حوصله خواننده مطلب تمام میشود. "اقای خامنه ایی"، شما که برای این روزها و به قول خودتان (ایام فاطمیه) ویا مردن دختر پیامبرتان، زارمیزنید، ایا برای انسانها و زندانیانی که در دخمه های شما حالی صدبرابر بدتراز فاطمه دارند، ناراحت میشوید؟  "اقای خامنه ایی" نگاهی به عکس «شیرزن دلاور خانم نرکس محمدی ودو بچه خردسالش کرده ایید» مظلومیت ومعصومیت را درچهره این دو کودک دیده ایید؟  "اقای خامنه ایی" عوامل شما شبانه با دیلم در خانه این خانواده را از جا دراورده اند، وچون یاغیان بدون هیچ ادبی وارد خانه این عزیزان شده اند. باعث ترس در دل این خانواده شده اند. هنوز به شکایت این خانواده، دستگاه بیدادگری شما رسیده گی نکرده. چگونه این زن بیمار که به دست عوامل شما بیمار شده است، حکمش صادر میشود؟ اخر این همه ظلم برای چیست؟ وتا کجا ادامه دارد؟( کس چرا این همه سنگین دل و بدخو باشد  جان من این روشی نیست که نیکو باشد) "اقای خامنه ایی"، بسیار قبل از من نوشته اندو اکنون هم مینویسند اما افسوس که گوش شنوایی وچشم بینایی در شما نیست. پیش وجدان خود اگر وجدانی در شما هست قضاوت کنید، ظلمی که به این خانواده ویا امثال این خانواده رفته بیشتر است، یا ظلمی به شما رفته و مردم بی خبر مانده اند؟  شما را به حال خود وا میگذارم باشد تاروزی در خفت وحقارت دیده شوید.  مطلبم را در اخر باشعری از فرخی یزدی، که دوست عزیز جناب دکتر مصطفی علوی ارسال کرده. به پایان میرسانم
یارب این بنیاد داد از چیست کز بیداد آن
تا به گردون می رود فریاد هر جنبنده را
از در و دیوار این عدلیه بارد ظلم و جور
محو باید کرد یکسر این عدالتخانه را
وباز میگویم زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده (ستار)