۱۳۹۱ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

"اقای خامنه ایی، شما محارب هستید.اگرادعای دینداری دارید؟ درباره خودحکم محارب را اجراء کنید.درودبر دوستان (بنام خداوند جان وخرد کزین برتر اندیشه برنگذرد)
"اقای خامنه ای، ای ارباباب جیره خواران درگاهت، شما محارب هستید. سالیان زیادی است که به اسم محارب و محاربه عزیزان این وطن را به خاک وخون میکشی، غافل از انکه خود محارب هستی. اول انکه بسیار سخت میشود معنی محارب را پیدا کرد. یعنی کلمه ایی عربی است، معنی کلی ان  محاربه به معنای «جنگیدن»و افساد فی‌الارض به معنی «تباه‌کاری بر زمین» است.   وچیز خاص دیگری درباره محارب ومحاربه نوشته نشده. جز انکه کسانیکه با خدا و رسول خدا میجنگند محارب شناخته میشوند. حال چگونه پیدا کنیم رسول خدا را؟  مصادیق محاربه به این شرح است. 1  اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم.     2  برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع‌الطریق. 3 . ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی.  4 نامزد شدن برای یکی از پستهای حساس حکومت کودتا. 4. تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور.  بله اینها تعدادی از مصادیق محاربه است،  که تک تک این عنوانها برازنده شما است. شما مصوب وانجام دهنده تک تک این عناوین نه یکبار که از هرکدام از این مصادیق را بارها انجام داده ایید.  اسم محارب و حکم محاربه درخور شما است.
"اقای خامنه ایی"،  بارها  قبل ازپیروزی حکومت  به ظاهر اسلامی درباطن بی دینی، شما حامی دارو دسته نواب صفوی تروریست به نام (فدائیان اسلام) ، که اکنون باقیمانده ان عناصربنام (حزب موتلفه ) هستند  وبسیاری دیگر از گروهای مسلحانه که  در زمان حکومت شاه، برای برهم زدن نظم جامعه، واخلال درنظم عمومی بودید، وبا کشتارهایی که از ان حمایت میکردید،  این امر خود نمونه بارز، از کشیدن اسلحه وکمک به یاغیان برای ترساندن مردم است.  تا زمان پیروزی نظام به ظاهر اسلامی و درباطن بی دینی و به راه اندازی گروهای مسلحانه،  برای سرکوب مردم ومخالفین نظام ظلم وزور، و از ان زمان تا به قدرت رسیدن خود، که گروهای تروریستی داخلی همچون، بسیج، انصارحزب الله، لباس شخصیها ....وراه اندازی بسیاری از گروهای تروریستی، خارج از ایران همچون حزب الله، حماس، لشکربدر، تشکیل سپاه مهدی برای اقای مقتداصدر....  که تمام این عوامل ذره ایی از دریایی است از مصادیق محاربه یعنی  اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم.    برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع‌الطریق  شما نه تنها مردم کشور ایران را به قتل وغارت رساندیدو با اعمال خود ترس در دل انها انداختید، و راه ازادی رابرانها بستید، بلکه دنیا را نیز به نا ارامی کشاندیدو باعث قتل، غارت وترساندن مردم دنیا شدید.   "اقای خامنه ایی، شما محارب هستید.اگرادعای دینداری دارید؟ درباره خودحکم محارب را اجراء کنید.
دلیلهای دیگر محارب بودن، در، دین  شما امده است.  ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی      نامزد شدن برای یکی از پستهای حساس حکومت کودتا.     . تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور  "اقای خامنه ایی، هرچند که درنظر من این حکومت اسلامی نیست، بلکه الزامی برای  حکومت کردن شمابرمردم ایران شده. اما شما حال که این حکومت را اسلامی میدانید، من برای بقیه مصادیق محارب بودن شما دلیل می اورم.  در زمان تغییر نظام شاهنشاهی، بسیاری از گروها واحزاب دربراندازی نظام شاهنشاهی فعال بودندو بعداز پیروزی، در این نظام مشغول فعالیت شدند. از این گروها وحزبها میتوان، از حزب توده، لیبرالها جبهه ملی  گرفته تامجاهدین خلق وبسیاری دیگرنام برد.    اول انکه شما وعواملی همچون شما با دسیسه و نیرنگ هرکدام از این گروها وحزبها رابا پرونده سازی، وردن انواع واقسام انگها،  از دورن این حکومت خارج کردید، یعنی به نوعی دست به کودتا زدید.  و دراخرنامزد ویا همان داوطلب پست مهمی از این کودتا شدید و به ان مقام رسیدید.  شما با تشکیل گروهای ارازل واوباش(عده ایی قداره بند) به اسم انصار حزب الله، لباس شخصیها وتعدای از ارگانهای دیگر، به اسم دفاع از اسلام ودرباطن برای حفظ قدرت خود. دست به بگیر وببندو قتل عام مخالفین خود زدید. وبا این عوامل خود نظم وامنیت کشور را برهم زدید. نه تنها در کشور ایران نا امنی برپا کردیدو، دردل مردم ایران ترس نهادید بلکه این اعمال خود را دردنیا کسترش دادید و دنیا را به اشوب وناامنی کشانده ایید. حال خود قضاوت کنید دلایلی را که بیان کردم . ایا شما را میتوان به عنوان محارب شناخت؟ ایا میتوان حکم محارب را درباره شما جاری ساخت؟ "اقای خامنه ایی، شما محارب هستید.اگرادعای دینداری دارید؟ درباره خودحکم محارب را اجراء کنید.
حال چگونه است که خود با داشتن تمام مصادیق محاربه، محارب شناخته نمیشوید؟   چرا عزیزان وطن ما به جرم شرکت در یک تجمع اعتراضی ویا پرتاب یک سنگ، محارب شناخته میشوند و اعدام میگردند؟  شما که رسول خدا نیستید که اگر کسی باشما مخالفت کرد بگوییم. ایشان فرستاده خدابر روی زمین هستند. و حکومت شما هم حکومت اسلامی نیست. چگونه تجمع در یک اعتراض برعلیه شما درحکم محاربه است، اما شما با داشتن تمام مصادیق محاربه پاک ومنزه هستید؟  عزیزانی که وجود،هرکدام از انها ارزشش بیشتر ازخود شما وحکومت ظلم وجور شما است، به جرم مخالفت با ظلم شما باید سلاخی شوند؟  ایا جز این است که از اسم محارب و محاربه برای برداشتن مخالفان خود استفاده ابزاری میکنید؟ ایا غیر از این است برای بقای چند روزبیشتر حکومت خود دست به هرننگ وخیانت ورذالتی میزنید؟  "اقای خامنه ایی، شما محارب هستید.اگرادعای دینداری دارید؟ درباره خودحکم محارب را اجراء کنید.
دراخر مطلب خود اظهار میدارم. شما خود محارب هستیدو حکم محاربه برای شما الزامی است، وکسانیکه با شما وحکومت شما مبارزه میکنند نه تنها محارب نیستند، بلکه مبارزین در برابر ظلم ظالمین چون شما هستند، که خلق خدا از دست ازار انها در امان نیستند. "اقای خامنه ایی دیر یا زود، عمر ننگین حکومت شما به پایان میرسد. و ان روز جز خفت وخواری برشما وعوامل شما چیزی نمانده. انروز خواهید دیدچقدرغرق درگناه وحقارت بودید، اما جاه طلبی شما اجازه دیدن به شما نمیداد. انروز می بینید ازکسانیکه شما به عنوان دشمنان اسلام و به اسم محارب یاد میکردید، چگونه با کرامت نام برده خواهد شد. ونام شما که خود را مظهر عدل و داد میدانید، بارذالت برزبانها جاری است.  "اقای خامنه ایی، شما محارب هستید.اگرادعای دینداری دارید؟ درباره خودحکم محارب را اجراء کنید.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران  
نویسنده (ستار)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر