۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبه

"اقای مهندس حشمت الله طبرزدی، فعالین سیاسی، حقوق بشری و....در خواب هستند! از ساختمان حقوق بشر چه انتظاری دارید؟به نکته مهم واساسی اشاره کردید وفرمودید: طرح چنین مسایلی برای برخی سیاست بازان مدعی دفاع از حقوق انسان ها به اندازه کافی نفع سیاسی ندارد؟  بله اقای مهندس نکته اصلی همین است که اشاره فرمودید. وبارها درنوشته های خود نوشتم که فعالین ما درخواب رفته اند، نظام میدانست چه کسانی را دربند نگه دارد و چه کسانی کبریت بی خطر هستند ازاد کند. فعالین داخل که حرکتی درانها دیده نمیشود! و فعالین خارج نیستید،  ببینید چه عکسهای و ژستهای سیاسی میگیرند، و از خود به نمایش میگذارند.
"اقای مهندس حشمت الله طبرزدی، فعالین سیاسی، حقوق بشری و....در خواب هستند! از ساختمان حقوق بشر چه انتظاری دارید؟
درود بر دوستان. ( بنام خداوند جان وخرد کزین برتر اندیشه برنگذرد)
درتاریخ12 فروردین 91بیانیه ایی از طرف "اقای مهندس حشمت الله طبرزدی" منتشر شد. ایشان در این بیانیه به 2مسئله تاکید کردند. اول چرا بعداز 2سال از شکایت ایشان از سید علی خامنه ایی  این شکوائیه به سرانجامی نرسیده. دوم توضیحاتی درباره مسئله فدرالیسم که در ویدئو ایشان چندی قبل بیان شده بود. وباعث برخی سوء استفاده از سخنان ایشان از طرف احزاب و اشخاص مغرض شده بود دادند.  ابتدای مطلبم . درود وشادباش این عید فرخنده را، به "اقای مهندس حشمت الله طبرزدی" این عزیزو مبارز، نستوه وشجاع تبریک میگویم، وامیدوارم به زودی ایشان را درایرانی اباد وازاد دیدارکنم. " اقای مهندس حشمت الله طبرزدی"، اول از شما تشکر فراوان دارم، وسر تعظیم در حضور شما فرود میاورم، که با این شجاعت از درون دخمه های نظام، بیانیه میدهید و چنین محکم برسر ارمان خود ایستاده ایید. دوم از شما تشکر میکنم که بیانیه خود را توضیح داده ایید و چون امثال اقای خاتمی ، که بر سر صندوق رای حاضر شدو قرار شد، حضور خود را درپای صندوق رای، را توضیح دهد. اما این مسئله چنان خفت بار بودکه ایشان نه تنها توضیح نداد، توجیح هم نتوانست بکند. حتی با ماله کشی هم کاری از پیش نبرد. درود برعزت شما، درود برشرف شما.
به عنوان یک دوستدار شما. این بنده کمترین، پاسخی به سوالات شما میدهم. هرچند که بارها با دوستانی درباره بیانیه ها و ویدئو شما بحثها کرده ایم، وراه بجایی نبرده اییم. گویی در گوشهایشان، سرب داغ ریخته اند، وراه شنیدنشان مسدود شده، وقلبهایشان را مُهری از بی مهری زده اند وازقساوت سرریز شده. اگر اجازه دهید جواب سوالات شما را از دومین سوال شما بدهم،
دومین سوال وتوضیح شما درباره مسئله فدرالیسم بود. اول این را بگویم که بارها برای عده ایی به ظاهر فعال سیاسی ودوستدار شما ، درباطن حسود ازشجاعت، وتشنه به خون شما اظهار کرده ام، که شما عزیز نه تنها بعداز زمان جنگ، که سابقه زمان جنگ شما،  خود بیانگر،پایبندی اعضای خانواده شما و خود شما به یکپارچه بودن ایران است. و اینجانب به عنوان یک ایرانی کاملا موافق گفته های شما هستم.  33سال است یک نظام ایدئواوژیک بر ایران مستقر شده. با اینکه ایران  کشوری دارای انواع قومیتها است و هر کدام از این قومیتها دارای نوع گویش، اداب وسنتهای متفاوت با یکدیگر هستند. اما در زمامداری حکومت جمهوری اسلامی، ونظام ایدئولوژیک حاکم بران، ظلم مضاعفی برانواع قومیتها شد، که این امر مانع از بجا اوردن اداب وسنتها قومیتها شده .که اکنون هر گوشه از ایران ناراضا یتهایی دربین قومیتها، وجود دارد که در صورت تغییر یکدفعه حکومت و هماهنگ نبودن قومیتها ، ونادیده گرفتن این عزیزان درفعالیتهای سیاسی، اجتماعی و...برنامه ریزی برای تغییر این حکومت احتمال تجزیه شدن ایران میرود. و فدرالی شدن ایران امری لازم به نظر میرسد. هرچند عده ایی از روی عمد وجهت تفرقه افکنی و همسو با مقاصد جمهوری اسلامی برای به رسمیت نشناختن قومیتها،  هرکس گفته ایی ویا نوشته ایی در امر،فدارالیسم داشته باشد، متهم به تجزیه طلب بودن میکنند. و این اشخاص جلوتر از نوک بینی خود را نمیبینند. حرف اتحاد و یکپارچه بودن میزنند، اما برای رسیدن به منافع خودو اجازه دخالت به هیچ گروه، صنف یا قومیتی را بدون زیر لوای خود بودن نمیدهند! وعده ایی نیز از نا اگاهی، وبدون غرض فریب ان عده خود پرست را میخورند. درقسمتی فرموده ایید: من نمیخواهم رئیس جمهور، رهبر، وشاه شوم."اقای مهندس طلا که پاک است چه منتش به خاک است شما اگر میخواستید به پست ومقامی برسید، با موقعیتی که در همین نظام داشتید میتوانستید، به پست ومقام برسید.  این فکرها درخیال کوردلانی است که خود طمع قدرت پرستی و به نفعی رسیدن در سردارند. و"اقای مهندس در یک حکومت دموکرات و ازاد، درپای صندوقهای رای معلوم میشود، هرکس چه جایگاهی در بین مردم داردو برای به ثمر رسیدن ازادی چقدر هزینه داده. وشما عزیز چهره شناخته شده هستید، در شجاعت وگذشتن ازمنافع خود به نفع مردم ایران.
"اقای مهندس حشمت الله طبرزدی"سوال اول شما را در این قسمت جواب میدهم. اقای مهندس سازمان حقوق بشرامکان این را یافته که دیکتاتورها را پای میز محاکمه بکشد. وتا کنون بسیاری از جنایتکاران جنگی را پای میز محاکمه کشانده و میکشاند. اما اقای مهندس خود میدانید نهاد حقوق بشر به خودی خود یک ساختمان است، وکاری نمیتواندبکند! این فعالیت، فعالین، سیاسی و حقوق بشری است که ان را به حرکت وا میدارد. و خود با درایت به نکته مهم واساسی اشاره کردید وفرمودید: طرح چنین مسایلی برای برخی سیاست بازان مدعی دفاع از حقوق انسان ها به اندازه کافی نفع سیاسی ندارد؟  بله اقای مهندس نکته اصلی همین است که اشاره فرمودید. وبارها درنوشته های خود نوشتم که فعالین ما درخواب رفته اند، نظام میدانست چه کسانی را دربند نگه دارد و چه کسانی کبریت بی خطر هستند ازاد کند. فعالین داخل که حرکتی درانها دیده نمیشود! و فعالین خارج نیستید،  ببینید چه عکسهای و ژستهای سیاسی میگیرند، و از خود به نمایش میگذارند. از شرکت در مراسم رقص وپایکوبی گرفته..... تا گره زدن سبزه عید از خود به نمایش میگذارند! سخنرانی میکنند حرف میزننداما عمل وحرکتی در انها نیست، تا درایران بودند شعارها میدادند، پایشان از ایران بیرون رفت، دیگر اب وهوای ان کشورها حال و هوای انها را هم تغییر داده! رنگ ولعاب ان کشورها را گرفته اند! فعالیت مستمرمیکنند درچهار زمینه. اول سخنرانی و حرف زدن. دوم شرکت درمراسم شب نشینی رقص وپایکوبی. سوم دعواهای حزبی. چهارم  گرفتن عکس و ژستهای سیاسی. واین فعالیتهای خود را بطور گسترده پخش میکنند!  بخاطر اینکه مردم بدانند اینها فعال هستند. بعداز دیدن این اعمال دیگر شرمم میشودبگویم ما ایرانیان هم فعال سیاسی داریم."اقای مهندس" از ساختمان حقوق بشر چه کار ساخته است وقتی فعالین به ظاهر سیاسی وحقوق بشری ما در این وضعیت هستند؟ وکسانی هم هستند با سالها سابقه فعالیت دربدر در کشورهای همسایه، ومحتاج لقمه نانی! "اقای مهندس حشمت الله طبرزدی" ای سنبل استقامت، کسانیکه خود روزی در این دخمه ها بودندو عزیزانی برای ازادی انها تلاش میکردند، الان در حال وهوای دیگری هستند وعزیزانی که تلاش میکردندبرای ازادی انها، چوب دفاع از این اشخاص ر ا میخورند، وبه زندانهای طولانی محکوم شدند. درپایان مطلبم میگویم "اقای مهندس عزیز" اما بدانید انسانهایی هستند که در هر سختی درحال تلاش هستند، هرچند عده ایی از موقعیتی که پیدا کردند سوء استفاده میکنند. اما انسانهایی هم هستند،که موقعیت دارندو تلاش خود را میکنند. وبدانید بالاخره روز اتحاد دلسوزان میرسد. انروز، رو سیاهی بر،ان کسان میماندکه بجای تلاش برای اتحاد مردم میهن، وازادی عزیزانمان بخواب رفتند ویا خود را بخواب زدند.کسانیکه به ناحق شما وعزیزانی همچون شما را، به ناحق به باد انتقاد وناسزا گرفتند.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده (ستار)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر