۱۳۹۱ فروردین ۲۴, پنجشنبه

"اقای احمدی نژاد. یارانه ها مردم، رایاری نمیکنند! شماپاسخگوهستید، یا امام زمان؟درودبردوستان. ( بنام خداوند جان وخرد  کزین برتر اندیشه برنگذرد)
"اقای احمدی نژاد"،  از زمانیکه برای انتخابات ریاست جمهوری کاندید شدید، تا زمانیکه تبلیغات انتخاباتی خود را اغاز کردید، وتا هم اکنون که اخرین سال از دوره دوم ریاست جمهوری خود را میگذرانید. واقعا وقیحانه مشغول دروغگویی شدید! زمانیکه تبلیغات انتخاباتی خود باشعار عدالت محوری شروع کردید. از بی پدر بودن خود ودرد یتیم بودن سخن راندید، وازهمنشین بودن با ضعیفان ومستمندان، بسیار گفتید. و، وعده حکومت عدل و عدالت را دادید. شما وعده دادید: پول نفت رابرسر سفره مردم مستمند میاوریدو فاصله فقیر وغنی را کم میکنید. و کاری میکنید ثروتمندان ومستمندان هم، تراز شوند، وعده قطع کردن دست، دزدان از ثروت ملت ایران را میدادید، واعلام اسامی انها.وعده ریشه کنی بیکاری را ازجامعه میدادید. تا جائیکه امکان داشت خود را به امام زمان نزدیک نشان میدادید. وعده اماده سازی برای امدن امام زمان  میدادید. امامی، را که نه تا بحال کسی دیده ونه لمس کرده! فقط دکه ایی برای امثال شما شده، انهم برای سرگرم کردن انسانهای مستمند، ویا مقدس نما به وعده اینکه میاید وجهانی بهتر میسازد.   اما صد دریغ وهزاران افسوس که بسیاری از مردم ما، غافل ازان هستند کسی قرار نیست بیاید،اصلا کسی نیست که بیاید. این ما هستیم میاییم که با عقل خود، زندگی واینده خود را بسازیم. "اقای احمدی نژاد" باشروع ریاست جمهوری خود و رفتن برای اولین بار به سازمان ملل، خود را مضحکه در دنیا کردید، با گفتن ان حرف که امام زمان ،هنگام سخنرانی در سازمان ملل باشما بوده. میگفتید بی پدر هستیدو یتیم. در دوره اول ریاست جمهوری شما اعلام شد که پدر شما فوت کردندو عزادارهستید! واقعا چیز عجیبی بود شما در تبلیغات انتخاباتی خود برای رسیدن به قدرت پدر خود را مرده اعلام کرده بودید! از همان شروع ریاست جمهوری شما دروغهای تبلیغات انتخاباتی شما برملا میشد، وشما دروغهای جدیدتری میگفتید و، وعده های دیگری میدادید. "اقای احمدی نژاد" من نمیخواهم مطلب بنویسم ودر ان دروغهایی که گفتید نام ببرم! که از بر شمردن دروغهای شما کتابها میتوان نوشت. من از شما میخواهم سوال کنم؟ یارانه ها مردم، رایاری نمیکنند! شماپاسخگوهستید، یا امام زمان؟ همین سوال من است جواب بدهید.
"اقای احمدی نژاد"، بعداز شروع دور اول ریاست جمهوری خود، صحبت ازبرنامه ریزی برای، اغاز طرح هدفمند کردن یارانه هاکردید، واین مسئله را ادامه دادید تا شروع دوره دوم ریاست جمهوری  گفتید با این طرح دیگر فقرا به اندازه مصرف خوداز منابع عمومی می پردازند، وانسانهای غنی به اندازه خود. اما این رانگفتید. انسانهای غنی بار فشار هدفمند کردن یارانه ها را با بیکار کردن گارگران خود، بی گاری کشیدن از گارگران باقیمانده جبران میکنند، حال شما بگویید مردم مستمند فشار و سختی این گرانی، وبیکاری راچگونه جبران کنند؟ من برایم فرقی نمیکند چه کسی جواب میدهد، شما جواب میدهید، یا امام زمان؟ اما خواهش میکنم جواب بدهید    . یکسال وپنج ماه قبل امدیدو در پشت تلوزیون گفتید این طرح را امام زمان اجراء میکند، گفتید طرح عدالت محور است و این پول امام زمان است برکت دارد!   اقای احمدی نژاد برکتی نداشت این پول هیچ، بلکه برکت را اززندگی مردم برد!    اقای ریاست جمهور محترم برنج کیلویی4000 تومان مرغ کیلویی5000تومان، گوشت کیلویی22000تومان شده است! لازم  به ذکر است که من ارزانترین قیمتها راگفتم! وقیمتها بیش از این هم موجود است!  این پول در اسم با برکت امام زمان ودر اصل بی برکت، زندگی مردم را ویرانه کرده! اقای ریاست جمهور این طرح که به گفته شما طرح امام زمان است. چرا زندگی مردم فقیر را نابود کرد؟ یعنی امامان شما طرفدارا ثروتمندان هستند، ونابودکننده فقرا؟    "اقای احمدی نژاد. یارانه ها مردم، رایاری نمیکنند! شماپاسخگوهستید، یا امام زمان؟    "اقای احمدی نژاد"خانواده ایی که بخاطرسیاستهای این نظام مجبور شده، خانه ایی بدون اصول استاندارد درست کند. اززمان اجرای طرحی که میگویید: امام زمان ان را اجرا کرده، پول قبض گاز،ان خانه که تعداد افرادی که دران زندگی میکنند 5نفر است  میشود3000هزارتومان، پول قبض اب  ان خانه میشود100تومان هزاربه بالا.و قبض برق ان150هزارتومان به بالا. حال شما وتمامی عوامل نظام همراه امام زمان حساب کتاب کنید، وبگوییدچه مقدار یارانه این 5 نفر تحویل میگیرندو چقدرباید ازجیب خود بگذارند وبه شما بدهند؟    و بگویید این یارانه ها چقدر فاصله فقیر تا غنی را کم میکند؟   اقای ریاست جمهوری قراربود بیکاری را را ریشه کن کنید وهرسال امارکذایی، از ایجاد اشتغال میدادید. اماربیکاری که هر روز منتشر میشود، از بیکاری کارگرهاو، ورشکستگی کارگاهاو کارخانه ها را میشنوید؟ درهمین سالی که "اقای سیدعلی خامنه ایی" ان را سال تولید ملی نامیده. خبر ازبیکاری کارگرها و، ورشکستگی کارخانه ها بگوش شما واقای سید علی خامنه ایی رسیده؟  ایا ایشان که خود را تا نیابت از طرف خدا هم رسانده فهمیده چقدر حرفش بی ارزش بوده است؟  "اقای احمدی نژاد. یارانه ها مردم، رایاری نمیکنند! شماپاسخگوهستید، یا امام زمان؟
"اقای ریاست جمهور" ثروتمندان هر روزثروت خود را بیشتر میکنند با فقیر کردن فقرا! اقای ریاست جمهور،اماربانک مرکزی شما تورم را 21٪ اعلام میکند. اما انقدر دروغ میگویید که صدای عوامل خود نظام در امده، از نماینده گان مجلس تا اخوندهای دولتی ایت الله املی ولنکرانی....اقای احمدی نژاد شما که با امام زمان ابراز نزدیکی میکنید، این امار دروغ را هم ایشان میدهند؟ ایا ایشان میدانند شما امار دروغ میدهید؟ به راستی شما امار واقعی را میدهید؟ یا اماری که درخیال خود دارید؟ چون مشکلات که در جامعه است با چیزی که شما میگویید، فاصله اش از زمین تا اسمان است. من فکر میکنم شماامارتخیلی در ذهن خود را میدهید. اقای ریاست جمهوردرپایان مطلب بسیار حرف ناگفته مانده، من نتوانستم بخاطر طولانی شدن مطلب بگویم وبنویسم. قراربود پول نفت برسر سفره مردم و فقرا بگذارید. شما نفت راپاشیدیدبرنان مردم وفقرا، وانها را ازنان خالی خوردن هم محروم کردید. شما نه تنها یاور مستمندان ویتیمها نبودید، بلکه انها را لگدمال خیال پردازیهای خود کردید! اما باز در اخر از شما میپرسم
"اقای احمدی نژاد. یارانه ها مردم، رایاری نمیکنند! شماپاسخگوهستید، یا امام زمان؟
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده (ستار)
۱ نظر:

  1. آسیابان: هر چه داریم از پادشاه است
    زن: چه میگویی مرد ماکه چیزی نداریم!
    آسیابان: آن هم از پادشاه است

    پاسخحذف