۱۳۹۱ اردیبهشت ۱, جمعه

"اقای احمدی نژاد"، ازفریاد ان پیرمردکه گرسنه بود، والتماسهای ان دختر خجالت نکشیدی؟درود بردوستان. « بنام خداوند جان وخرد کزین برتر اندیشه برنگزرد»
"اقای احمدی نژاد" پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری،خود را خدمتگزارونوکر مردم دانستید. و گفتید این نوکر وخدمتگزار شما برای رونق زندگی شما هرکاری میکند. و مشغول ایرانگردی شدید. ونام این ایرانگردی ، را سفرهای استانی نامیدید. اهداف این سفرها را کمک به استانها، شهرها واقشار محروم جامعه معرفی کردید، انجام طرحهای اشتغال زایی و رونق دادن به استانها، شهرهاو مردم عفب مانده از پیشرفت اعلام کردید. در، دوراول سفرهای خود، انواع طرحها را تصویب کردید طرحهایی که از تخیل شما برمیخواست، نه از تفکرشما! به گونه ایی درتخیل خود غوطه ور بودید، که درهرسفراستانی بدون هیچ برنامه ریزی دریک جلسه100الی200 طرح تصویب میکردید!  چیزی که درعقل یک انسان سالم نمی گنجد!   طرحهای تخیلی تصویب میکردید، و بودجه ایی، هم اعلام میکردید برای این به ظاهرطرحها و درباطن تخییلات!  در، دور اول ریاست جمهوری اعلام کردید: در دوره دوم ریاست جمهوری برای افتتاح طرحها می ایید، وچنان گلو خودرا میدریدید، که باید در سفردوم من،  این طرحها اجراء شده باشد، گویی معجزه میخواستید انجام دهید.  اما پس از دانستن از شکست طرحهای دوراول، ایرانگردی، (سفرهای استانی) واجراءنشدن اکثرا ان طرحها.    دوره دوم ایرانگردی خود را فرهنگی اعلام کردید، اقای احمدی نژاد خود میدانید، هدف شما از این ایرانگردی، یا بهتر (ولگردی) شما  بالابردن سطح رفاهی مردم وشهرها نبود!  هدف شما ابادای استانها وشهرهای ضعیف نبود!  « بلکه هزینه کردن وخرج کردن پول برای یار گیری ، جهت انتخابات مجلس وریاست جمهوری بوده.» دراین سفرهای پولهای بسیاری حیف ومیل شد، و شما به هیچ کس پاسخگو نبودیدو اظهار نداشتید: این همه بودجه که حیف و میل شد، به خرج کدام قسمت ازایران رسید؟     کدام اشتغال افرینی را کردید؟     چقدر سطح معیشتی، اجتماعی ، فرهنگی و.....جامعه را بالا بردید؟     "اقای احمدی نژاد، تاچندی قبل هربار سخن می گفتید از افریدن شغلهای میلیونی ، وهر سال وعده ریشه کنی بیکاری را در اینده ایی نزدیک میدادید.  چرا دیگر دهان خود را لگام زده ایید واز انهمه شغل نام نمیبرید؟   چرا شرکتها وکارخانه ها که راه اندازی کردید، برای اشتغال بیکارها را نام نمیبرید؟    چرا، اسامی شرکتها وکارخانه هایی که در حال ورشکسته شدن بوده، وشما انها را از ورشکستگی نجات دادید نام نمیبرید؟     "اقای احمدی نژاد" دلیلش این است که جزپستی و دروغگویی دروجودشما چیزی نیست، وبویی از انسانیت نبرده ایید، شما نه تنها ابادی برای شهرها به بارنیاوردید، بلکه ویرانی بیشمار بجا گذاشتید!  "اقای احمدی نژاد نه تنها کار افرینی نکردید، بلکه بیکاری را بیشتر کردید.   اقای احمدی نژاد، درهمین سالی که اقای خامنه ایی سال تولید ملی اعلام کرده، با بیکارشدن کارگرها اغاز شده نمونه بارزش بیکاری600 کارگرشهاب خودرواست.     وازلحاظ گفتاری استناد میکنم به سخنان خائن به مبارزه ملت ایران، نماینده مجلس "اقای کواکبیان" که اظهار میدارد: "اقای احمدی نژاد تولید اشتغال پیشکش نرخ بیکاری را بیش از این نگذارید شود.       بگذریم. اینهمه را نوشتم منظورمن این نبود که تحلیل ایرانگردی شما را کنم. که اگر به تحلیل ونوشتن این ایرانگردی (ولگردی)شما باشد، چیزی جز به بار اوردن خرابی بجای ابادی، و اشتغال زدایی بجای اشتغال زایی، درکارنامه شما نیست!   منظور من از نوشتن این مطلب این است که دردی را به چشم دیدید، خود را به ندیدن میزدید!   ودر تعجبم چرا از خدا ارزوی مرگ نکردید!   میخواهم بگویم. کاش به جای پستی ودروغگویی، بویی از انسانیت برده بودی‍!
"اقای احمدی نژاد" چندی قبل جهت یکی دیگر از این ایرانگردی های خود، ویا بهتر ولگردیهای خود به استان هرمزگان سفرکردید. که فیلم ان موجود است وجای حاشا ندارد. درجلو چشم شما ، محافظان و چاپلوسان شما پیرمردی خود را بر روی کاپوت ماشین شما انداخته بود با زبان محلی فریاد میزد: احمدی نژاد من گرسنه هستم،         این صحنه دل هر انسان دردمندو باشرفی را به درد میاورد!   اگر کسی این صحنه را ببیند و اشک درچشمانش جاری نشود، باید جای قلب سنگ در سینه داشته باشد!  وجای بسی تاسف وتاثر است، که عوامل خود فروخته شما شعار صل الامحمد...مانع از رسیدن صدای ان پیرمرد بینوا میشدند. شما که خود را نوکرو خدمتگزار، مردم میدانید، با دو چشم خود میدیدو خود را به ندیدن زده بودید!   باید بگویم خدمتگزار ونوکر بسیار پرویی هستید!          ویا دختری که برای گفتن مشکلات خود، از روی کاپوت ماشین شما به بالا امد.  محافظ شما پای این دختر بیچاره را میکشید که به طرف شما نیاید. اقای احمدی نژاد، چگونه وجدان شما قبول کرد، که پای ان دختر در دست محافظ شما باشد؟     ایا امام زمان در ان مکان حضور داشت وشرعی بودن این کار را اعلام کرد؟    ویا این مسائل برای مردم مستمند ایران حرام است؟    وبرای شما و سران نظام که با امام زمان نسبت دارید حلال؟
حال ازشما میپرسم اقای رئیس جمهور،    ای نوکر و ای خدمتگزارمردم، انهمه ولگردی وانهمه طرح وبودجه دادن، انهمه حیف ومیل کردن ثروت مردم جهت یارگیری وبه اسم ساخت وساز چه شد؟     ان رفاهی که نوید ان را به ضعیفان میدادید و خود را خادم انها میدانستی چه شد؟    از زمان ریاست جمهوری شما که اعلام میکردید حکومت امام زمانی است،  جزتورم بالا فقر فراوان چه چیز دیگر نصیب این مردم دردمند شد؟    ای نوکرو ای خدمتگزار ایا دراین مدت درحال خدمت کردن بودی؟   یا همچون سران دیگر نظام مشغول خیانت کردن؟  ان پیرمرد مشکل خود را پیش شما اورد، بعد از نزدیک به 8 سال وعده دادن، شما چقدر از مشکلاتش را حل کرده بودی؟    به راستی ای نوکر و ای خدمتگزار مردم شما شرمنده ان اشخاص بودید؟  یا انها شرمنده لطف وخدمت شما؟   ای نوکرو، ای خدمتگزارکه در هر فساد وچپاولی که در این نزدیک به 8سال شد یا رد پای جنابعالی ویا نزدیکان جنابعالی دران اشکاربوده!  به ان پیرمرد گفتی دیگر غم نان نباید بخورد، چون بیکاری را رفع کردی؟   ویا گفتی باید از گرسنگی بمیرد چون جزدزدی در این نزدیک به 8 سال کاری نکردی؟  ای نوکرو ای خدمتگزارمردم به ان دختر بیچاره، که باسختی وبا بی شرمی محافظ شما توانست، خود را از روی کاپوت ماشین به شما برساند، گفتید: مشکلات او وتمام ضعیفان را در این 8سال رفع کردید، ودیگرنباید غمی داشته باشد؟  و یا گفتید که همه وعده هایی که داده بودی جزدروغ چیزی نبوده؟  ای نوکرو ای خدمتگزارمردم چگونه درولگردیهایت، درشهرها مردمی که نامه به دست به دنبال ماشین شما راه می افتادند، مشتاقان خود میدیدی؟  ای نوکر و ای خدمتگزارمردم، ای برپا کننده حکومت عدالت محوری یکسال دیگر از مدت نوکری شما مانده. وقت رفتن به مردم بیچاره ایی که به امید ریشه کنی بیکاری و داشتن زندگی در رفاه شما را به نوکری برگزیدند، ان بهشت موعود را که وعده داده بودی میدهی؟ ویا،  با پرویی همیشگی خود چشم در چشم مردم دروغها وتخیلات خود رابازگو میکنی؟
در اخر مطلبم سخن اخرم را مینویسم .ای نوکر وای خدمتگزار مردم شما طرحها وایده های زیبایی داشتیدو دارید،  البته در تخیل خود. شما به درد ریاست جمهوری نمیخوردید. شما بدرد بستری شدن در تیمارستان میخوردید! و گفتن این طرحها و ایده ها برای بیماران ان مکان، بسیار به فایده بود.  چون انها بعد از شنیدن حرفهای شما می فهمیدند، خودشان چقدرعاقل هستند واکنون گرفتار چه دیوانه ایی  شده اند.  مطلبم را به پایان میرسانم و دراخرباز میگویم. اقای ریس جمهور، کاش به جای پستی ودروغگویی، بویی از انسانیت برده بودی‍!

زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران          نویسنده (ستار)
http://magalh91.blogspot.com

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر