۱۳۹۱ فروردین ۳۰, چهارشنبه

مجلس درظاهرخانه ملت! درباطن خانه، رهبر!درود بردوستان. « بنام خداوندجان وخرد کزین برتر اندیشه برنگذررد».
ازعمر مجلس هشتم چیزی نمانده که به پایان رسد. همانطور که عمرمجالس قبل این نظام گذشت وبه پایان رسید، این بارهم دفعه دیگری است برای کشیدن نفسهای اخر این جنازه نمیه جان به نام مجلس. همانطور که میدانید. در قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی. از مجلس به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام یاد شده. وبرای دلخوشی ملت ازان به عنوان «عصاره فضائل ملت ویا خانه ملت» یاد شده.  اما از همان روز اول برپایی مجلس در نظام جمهوری اسلامی. مجلس فرمانبردارسران نظام و عوامل دست نشانده ان بوده .   نمونه بارز، ان راپس ازبرپایی نظام جمهوری اسلامی، میتوان عزل اقای بنی صدر ازریاست جمهوری به فرمان خمینی نام نهاد. که "اقای بنی صدر با رای مردم برسر کارامدو با رای خمینی، به اسم رای مجلس برکنار شد.
اما از زمان به سلطنت رسیدن "اقای خامنه ایی" فضا جامعه تغییرات اساسی کرد! و این تغییرات به مجلس نیز سرایت کرد!   با تصویب نظارت استصوابی برای انتخاب نماینده گان مجلس، انهم از طرف خود مجلس، دیگر مجلس عصاره فضائل و خانه ملت نبود. بلکه جولانگاه وخانه رهبرشد!  عواملی که میخواستند وارد این مجلس بیمار،  شوند باید، اول عدم التزام و فرمانبرداری خود را به ولایت فقیه ئشان میدادند، انهم به شورای نگهبان حافظ منافع رهبری. تازه بعداز ان کاندید میشدند، ببینند رای میاورند یانه. نماینده گان مجلس به دستور خامنه ایی برای خودغربالی ساخته وپرداخته کردند، وانرا با دو دست خود تقدیم، شورای نگهبان حافظ منافع "اقای خامنه ایی" کردند، که کاندیدهای نماینده گی مجلس راغربال کند. وبادست خود لایحه تصویب کردند که کسی حق تحقیق وتفحص از داراییهای رهبری ندارد. هرچند که اکنون همان اشخاص وطرفدارن ان مصوبات ،امروزه با دو دست خود برسرخود میکوبند واز کرده خود پشیمان هستند، که چگونه با دست خود قبری برای خود ومجلس جمهوری اسلامی کنده اند.  دیگر نام مجلس را نه تنها نمیشود، عصاره فضائل ملت ویا خانه ملت نهاد، بلکه این مکان به جولانگاه و خانه رهبر تغییر پیدا کرد.  از 8 سال نماینده گی اصلاح طلبان برمجلس  بگذریم، که با حکم حکومتی خامنه ایی، برای خارج کردن لایحه نظارت برمطبوعات،از دستورکار مجلس، و زدو خوردهایی که درون مجلس انجام شد وبعداز ان قشون کشی انصارحزب الله، فحاشی به نماینده گان اصلاح طلب، و حمایت نکردن نماینده گان اصلاح طلب از دانشجویان ومردمی که به حمایت انها در مرداد 79 درجلو مجلس حاضر شدند. اما این واقعه حکم حکومتی، و عدم ایستاده گی نماینده گان این فضائل مردم.  نشان دهنده،  ورود اشکار اقای خامنه ایی برای دخالت و به زیر قدرت خود دراوردن مجلس بطورکامل بود. وتیری برپیکر مجلس بیمار نشاند ودیگر مجلس بی اختیار، بیمار به جسد نیمه جانی بدل گردید. وعملا از زمان سلطنت اقای خامنه ایی علاوه برتمام ارکان نظام. وحتی بااینکه مجلس را از طریق شورای نگهبان چه برای تایید صلاحیتها کاندید نماینده گی، تایید لوایح زیر نظر داشت، به طور اشکاراین عصاره فضائل ملت وخانه ملت، تبدیل به عصاره رزائل نظام جمهوری اسلامی وخانه رهبری گردید. هرچند انقدر اش شور شده که صدای اشپز درامده، سخنان بسیاری از نماینده گان ازجمله علی مطهری که خود میگوید:  نماینده گان برای هر تصمیمی منتظر دستور از بیت رهبری هستند گویی مجلس قسمتی از بیت رهبری است! خود نمونه این است مجلس خانه دیگر خامنه ایی شده  است.
پس از انتخابات سال84 و ریاست جمهوری احمدی نژاد، اقای رئیس جمهور، با به اجرا درنیاوردن مصوبات مجلس، اعتنا نکردن به اخطار مجلس برای استعفا اقای کردان، انتقاد مجلس از سخنان رحیم مشاعی درمورد رابطه با اسرائیل، معرفی نکردن وزیر نفت به مجلس، عدم تخصیص اعتبار بودجه به مترو، با تذکرات بیشمار نماینده گان مجلس، انتخاب اقای رحیم مشاعی به معاون اولی خود، و توجه نکردن به اعتراض نماینده گان، عدم به موقع ارائه بودجه کشوربه مجلس با  تذکرات بیشماراز طرف نماینده گان  .....و بسیار موارد که هربار با دفاع رهبری از ریاست جمهوری ولگام زدن به دهان نماینده گان، انان را مجبور به سکوت میکرد. عملاً به مردم نشان دادکه مجلس جمهوری اسلامی دیگرجسد نیمه جانی هم نیست!  بلکه مرده متحرکی است که نخهای این جسد به دست خامنه ایی واگذار شده.   به اندازه ایی این مجلس خارو زار گردید. که برای استیضاح احمدی نژاد میترسیدند اقای رئیس جمهور را دعوت کنند!  میگفتند احمدی نژاد چاک دهان ندارد، بد دهانی میکند! کسی نیست بگوید ای رزائل روزگار کدامیک از شما چاک دهان دارید؟  وبد دهانی نمیکنید؟  مگر شغل شما چه بوده که شما خوش زبان شدید؟  جز، بازجویی، شکنجه گری، زندانبانی و..... کجا وکی چنین مشاغل ننگینی، ادب به ادمی می اموزد؟  بعداز انهمه التماس و اوردن احمدی نژادبرای استیضاح، به مجلس.  احمدی نژاد با دادن جوابهای سربالا وبا به تمسخر گرفتن مجلس، نماینده گان مجلس را دربهت وحیرت فرو برد! و با کمال وقاحت از مجلس بیرون رفت.
حال در اخرین روزهای عمر این جسد متحرک، استیضاح وزیر کار به پیش امد، انهم بخاطر برگزیدن قاضی مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی. اقای حدادعادل خبر دادند که مرتضوی قول شرف داده اگر وزیر کار استیضاح نشوداستعفاء میدهد. وزیر کار استیضاح نشد،  اما اقای مرتضوی برسرکار ماند کسی نبودبگوید مگر درسران وعوامل خدمت به نظام جمهوری اسلامی چیزی به عنوان شرف وجود دارد؟  که قاضی مرتضوی با انهمه سابقه درخشان در،خود شرف داشته باشد؟  اقای قاضی مرتضوی با انهمه سابقه درخشان چگونه میتواند شرف داشته باشد؟   گوشه ایی از سابقه اقای مرتضوی،   ایشان در نوجوانی وارد بسیج میشوند. در19سالگی بدون تحصیلات حقوقی، دادیار میشوندو در20سالگی رئیس دادگاه شهربابک میشوند. ایشان سابقه بسیار طولانی درخدمت به نظام دارند.  1 توقیف نشریات 2  انحلال دادگاه مطبوعات  قاضی پرونده های سیاسی 4 پرونده قتل زهرا کاظمی 5 طرح ارتقای امنیت اجتماعی 6 فروش سوالات کنکور7 حوادث کهریزک . اینها تنها کوشه هایی از سابقه کاری این فرد جانی به این نظام است. 8  ایشان حتی سابقه تجاوز به زن،  یک زندانی سیاسی درپرونده خود نیز دارد، اما بخاطر رابطه خانواده گی با ایت الله مشکینی پرونده وی مختومه شد.
اقایان نماینده گان مجلس این جسد مرده متحرک، « ای به ظاهرعصاره فضائل مردم ای درباطن رزائل نظام»   ایا تا بحال نمیدانستید سوابق این خدمتگزار، اقای مرتضوی را؟        ایا خودتان کمتر از وی غرق در چنین جنایاتی هستید؟      ایا شما تا بحال بدون اجازه رهبری جرات اب خوردن دارید؟     نمیدانید که تا خامنه ایی، دستور ندهند کاری پیش نمیرود؟     ایا ایشان سگی چنین خدمتگزاربنام اقای مرتضوی را کنار میگذارد؟          نماینده گان مجلس که باید حرف و غم ملت رابزنند،  درنظام جمهوری اسلامی در نطقهای سخنرانی خودچاپلوسی رهبر را میکنند، در نطقهای پیش ازدستورشان نوحه میخوانندو گریه میکنند!   گویی درقبرستان بسر میبرند!    باری بگذریم مطلب طولانی شد به سلامتی عمر مجلس هشتم به پایان خود نزدیک میشود. و عزیزان دیگر بیش از این بر سرو سینه خود نکوبید، برای خوب نشان دادن خود. 4 سال درمقام نماینده گی مجلس نشان دادید چگونه بجای دفاع کردن از ملت ،  خود را خار وزار رهبرمیکنید.   دوره ننگین مجلس نهم نیزتاچندی دیگر اغاز میشود، اما با این تفاوت که ایندفعه اکثر مردم ایران میدانند که دیگر مجلسی درکار نیست! در این مرده متحرک عوامل و دست نشانده های رهبری جا خوش کرده اند! و دیگر موردتایید واحترام ایرانیان ازاده نیستید وبه زودی عمر ننگین نظام به پایان خواهد رسید.
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده  ( ستار)


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر