۱۳۹۱ اردیبهشت ۴, دوشنبه

"اقای خامنه ایی"، "اقایان طبرزدی" وتمام زندانیان سیاسی، به دنیا نشان دادند شما ظالم هستید.درود بردوستان. (بنام خداوند جان وخرد  کزین برتر اندیشه برنگذرد)
زمانی نیست که درطول روزخبرنا گواری، از عزیزان فعال چه دربیرون وچه در، درون زندان نشنویم.  روزی بازداشت بهاییان،  روزدیگربازداشت و احضاربچه های جبهه دموکراتیک، ...... روزی وخامت حال مجید دُری،     روزی وخامت حال "اقای عیسی سحرخیز، روزدیگر،   روزدیگر اقدام به مسمومیت ایت الله العظمی بروجردی وخونریزی معده، روده ایشان. ......   واکنون وخامت، حال سردار، مبارزه با استبداد نظام ولایت وقیه "اقای حشمت الله طبرزدی"،   وبه قولی. (هردم از این باغ بری میرسد  تازه تر، از تازه تری میرسد) 
"اقای خامنه ایی" ای کسی، که خود را تا نیابت ازطرف خدا برمردم ایران بالا کشیده ایی، وای کسی که برای من همان گفتن کلمه اقای خامنه ایی"ویا (سیدعلی) بااکراه است. سخنی باشما دارم.  هرچندکه به قول خیلیها شما مقام بالایی دارید، وجوابی به این نوشته ها نمیدهید.  .    مطالبم راهم نمینویسم که شما به من جواب دهید، که خواندن کلام شما برای من نیز ننگ است.   من این مطالب را مینویسم که به وجدان خود پاسخ دهید.   هرچند افسوس که درون شما تهی ازوجدان وانسانیت است. برون شما پر از رذالت است. شاید به نظر عده ایی شما،دارای مقام هستید.  ولی من این مقام شما را قبول ندارم و ارزشی برای ان قائل نیستم  چون این مقام را نه با کیاست خود به دست اورده ایید، بلکه با ریختن خون بی گناهان، وبه دخمه انداختن مبارزان، غصب کردید. پس می بینید پر بیراه نگفتم، شما کس ویا شخص مهم وقابل احترامی نیستید. بلکه غاصبی درقالب زاهد هستید.   80 سال عمر شما اگر در زهدو تقوا گذشته باشد،  ارزش ان به شبی برای یک انسان شراب خوار اما بی ازار نمی ارزد.       چون در80سال عمر شما زهد، تقوابا ریا و ظلم وستم بود. و دران یک شب انسان شراب خوار پاکی وبی ازاری.  بگذریم قصد من اندازه گیری تقوا شما نیست. سخن من این است.
"اقای خامنه ایی"(سیدعلی)  بسیاراز عزیزان ما درون دخمه هایی که شما وارازل شما راه اندازی کردند، عمر سر میکنند اکثر این عزیزان،  قبل از دستگیر شدن و روانه دخمه های شما شدن، انسانهای سالم از نظر روحی وجسمی بودند، اکنون بعداز مدتها به انواع بیماریها و مشکلات روحی روانی دچار شدند،   عزیزانی همچون اقای سحرخیز، رضا شهابی وبسیاری دیگر تا قطع نخاع پیش رفته اند.     بسیاری همچون ایت الله کاظمینی بروجردی ، حسین رونقی وبسیاری دیگر به خونریزی کلیه ومجاری ادرای دچار شده اند.   وبسیاری دیگر به دردهای شدید دیگری، همچون دیسک کمر، ورم مفاصل، زخم معده وبسیاری دیگر از دردها گرفتار شده اند.     وحال  خبر از وخامت ، ناراحتی قلبی ومشکل معده "اقای طبرزدی" است. من از شما سوال میکنم.     " اقای طبرزدی" چه سخنی گفته وچه کاری جزدفاع ازمنافع میهن ومردم ایران انجام داده،؟     ایا مبارزه این عزیز  چه در دوران جنگ و چه درزمان بعداز جنگ ادامه نداشته؟          "اقای سیدعلی" دراول مطلبم نوشتم شما این مقام را غصب کردید.   اگر امثال "اقای طبرزدیها، سحرخیزها وبسیاری دیگرجان خود را برکف دست خود نمی گرفتند، ودرجبهه ها به دفاع برنمیخواستند، امروز شما بر این مقام تکیه نزده بودید! واقا مجتبی شما باید نوکری کاخ صدام را میکرد.    امروز اگر بر این مقام تکیه زده ایید، به اسم خون شهدا وهمین جانبازان است . ان هم به ظاهر و در باطن ان عزیزان در زندان هستند. میبینید جز یک غاصب چیزی نیستید؟     من به "اقای طبرزدی وامثال ایشان افتخار میکنم.  افتخار میکنم که ایرانی هستم، و در کشور ایران چنین اسطوره های صبرواستقامت هستند. زمانیکه این عزیزان دربرابر دشمن خارجی بودند شما در سوراخهای خود پنهان بودید، وهرگاه کمی اوضاع ارام میشد خود را نشان میدادید. واقازاده های شما درکشورهای اروپایی به خوشگذرانی مشغول بودند. این عزیزان درزمان جنگ با دشمن خارجی مبارزه میکردندو اکنون بعداز جنگ با زالوهایی که به اسم ایرانی، خون ملت ایران را میمکند مبارزه میکنند.
حال "اقای خامنه ایی" این درد، وبیماری که بسیاری از این مبارزان وفعالین در زیر شکنجه های قرون وسطایی اراذل شما گرفته اند، چه کسی پاسخگو باید باشد؟    چقدرزهد وتقوای شما به پیش خدا احترام دارد؟       چرا از دادن دارو وفرستادن بیمارستان برای درمان این عزیزان خود داری میشود؟          چون باید توبه نامه بنویسند؟         توبه نامه از چه بنویسند؟      از اینکه جلو ظلم شما ظالمین سکوت کنند؟      دلیل این بیماریها شکنجه هایی است که اراذل شما به دستور شما بر این عزیزان اعمال کرده اند.     حال چرا باید پول درمان این عزیزان را نیز خانواده های انها متحمل شوند؟    چرا بیماری که هنوز بر روی تخت بیمارستان بستری است وخانواده اش باسختی پول درمان فراهم کرده، شما قبل از خوب شدن حالش به دخمه های خود برمیگردانید؟   " اقای سیدعلی" ، "اقای مهندس حشمت الله طبرزدی، یکی از مبارزین وفعالین با ظلم شما ظالم است. و از دهه 70 به بعد، بسیار دربرابرشما محکم وکوبنده  ایستاده گی کردند.  وحتی از شما شکایت به مراجع جهانی فرستاد، با این کار ایشان تو دهنی محکمی به شما وسران نظام زده شد، وافتخاری بی نهایت عظیم برای ازادیخواهان ایران زمین بود. ایشان در اوج موقعیت درنظام بودند، اما هنگامیکه دیدنداین نظام راه ظلم به مردم را پیش گرفته، از موقعیت خود گذشت و هر سختی را به جان خرید.  ایشان برعکس خیانتکارانی چون اقایان خاتمی،کواکبیان، تابش و....راه درستی وپاکی را پیش گرفت ، خود را الوده قدرت نکرد. ایشان برعکس خیانتکاران به وطن ، که هرلحظه به یک رنگ وبه یک حرف هستند، محکم و راسخ بر سر ارمانهای خود مانده، وبا اینهمه سختی ذره ایی از ارمان ومواضع خود عقب نشینی نکردند، ایشان باعث افتخار هر ایرانی ازادیخواه و، وطن دوست هستند.  "اقای خامنه ایی" بدانید که با این اعمال خود کاری از پیش نمیبرید. فقط ننگ و خیانت خود را به مردم ایران روز افزون میکنید.
"اقای خامنه ایی"، "اقایان طبرزدی" وتمام زندانیان سیاسی، به دنیا نشان دادند شما ظالم هستید.
نویسنده (ستار)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر