۱۳۹۱ اردیبهشت ۷, پنجشنبه

"اقای خامنه ایی، درنظر شما، گناه"خانم نرکس محمدی" دفاع از انسانیت است. چیزی که شماندارید ونمیشناسید.درود بردوستان( بنام خداوند جان وخرد کزین برتر اندیشه برنگذرد)
"اقای خامنه ایی"، چند روزی است که خبر وعکسهایی منتشر میشود از بازداشت و به، اجراء درامدن حکم زندان یک بانوی ایرانی، یک شیرزن ایرانی، یک مادر ایرانی. به نام "خانم نرگس محمدی". "اقای خامنه ایی"، از این خبر ویا از این نوع اخبار، در نظام ظلم و، زور شما کم نیست. و از این بانوان،  زنان شیردل،  ومادران شجاع ایرانی در، دخمه های شما کم نیست، بسیار عزیزان هستند که گمنام مانده اند و بسیار دیگر بانام. گمنامی ان عزیزان نه برای ازیاد رفتن ان عزیزان است، بلکه بخاطر تعداد بیشمار این زندانیان، نام بردن از تک تک این عزیزان مقدور نیست. خانم نسرین ستوده، پروین مخترع، خانم الوندی وبسیار عزیزان دیگر هستند که در دخمه های شما عمربسر میبرند، ویا بصورت موقت ازاد هستند. وشما گدایی برای یک توبه نامه از این شیر زنان را دارید و ان شیرزنان چون پادشاهی محکم واستوار دست گدایی رذالت امیز شما راپس میزنند و شما را درحسرت وا، نهاده اند. عجب روزگار غریبی است، کسی که خود را نائب خدا برروی زمین میداند، اما درباطن جزکذابی بیش نیست، برای حفظ قدرت خود، دست به هر خفتی میزند حتی التماس در زندان برای نوشتن توبه نامه. اقای خامنه ایی توبه نامه برای چه؟  توبه نامه بنویسند، که دزدیهای شما و عوامل شما را افشانکنند؟ توبه نامه بنویسندکه فساد اخلاقی سران نظام را رسوا نکنند؟  توبه ازچه کنند؟  توبه کنند از شرم وحیا وایستادگی دربرابر ظالم؟
"اقای خامنه ایی" دلیلی که باعث شد من این مطلب را بنویسم. نه برای درخواست عفو، وبخشش، "خانم نرگس محمدی" است!  چون ایشان خود با تمام تهدیداتی که بارها شده اند. از دادن درخواست عفو امتناع کرده اند!  زیرا این عزیز میگوید جرم،  وگناهی مرتکب نشده ام که درخواست عفو بدهم. و به درستی که همینگونه است.   "اقای خامنه ایی دلیل من از نوشتن این مطلب ظلمی است که به خانم نرگس محمدی، از طرف عوامل شما شده. ایشان پس از بازداشت سال درسال 89به علت نگهداری درسلولهای انفرادی وفشارهای روحی روانی، دچار بیماری فلج عضلانی شده. ایشان بیمار هستند و در روز چند بار دچار تشنج میشوند. و تحمل زندان برای ایشان دشوار است.  بیماری این عزیز واین فعال حقوق بشری، به علت ظلم وجور عوامل شما بوده وشما باید پاسخگو باشید. چون قوه قضائیه، تبدیل به قوه قهریه برای سرکوب مخالفان شما شده است. "اقای خامنه ایی، سران نظام. گناه، "خانم نرکس محمدی" دفاع از انسانیت است. چیزی که شماندارید ونمیشناسید.
"اقای خامنه ایی"، ایا خانم نرگس محمدی اسلحه به دست گرفته وبا شما به مبارزه برخواسته؟    ایا ایشان مرتکب غارت وچپاول اموال شما ویا عوامل شما شده اند؟          ایا چون یاغیان با دیلم در، کاخ شما را از جا دراورده اند؟    اگرچنین اعمالی انجام داده چرا مدارک ان را افشا نمیکنید؟   تنها گناه ایشان فعال بودن درکمپین دفاع از حقوق بشر است و دفاع از حرمت انسان وانسانیت. ایشان نه به جرم فساد، که به جرم دفاع از افشا کننده گان فساد، در زندان هستند. "اقای خامنه ایی" دادستان شماکه پبشانیش همچون زانوی شتر، ازمُهر عبادت پینه بسته میفرماید:  در برخی از مواد قانونی ارفاق‌هایی نسبت به زنان شده برای مثال زمانی که این افراد به برخی از بیماری‌ها مبتلا باشند اجرای حکم به تعویق می‌افتد.        حال من میگویم ."اقای دولت ابادی" دادستان محترم، که پیشانی شما ازساییدن مُهرعبادت، همچون زانوی شتر پینه بسته. برکدام درگاه سر عبادت میگذاری که چنین پیشانی خود را سنبل عبادت کرده ایی؟    کدام خدا را می پرستی؟   چگونه دادستانی هستی؟ داد،می ستانی یا بیداد رواج میدهی؟   چگونه دادستانی هستی که فریاد، بی پناهان از ظلم شما به اسمانها است؟   "اقای دولت ابادی" چگونه در حق زندانیان زن ارفاق میکنید؟   با ظلم بیش از حد خود، ارفاق به زندانیان میکنید؟  "اقای دادستان"،  "خانم نرگس محمدی" به جرم دفاع از انسانیت محکوم شده است.  وایشان بیماری سختی دارد، چه ارفاقی کرده ایید،  چگونه از حق یک زن بی پناه دفاع کرده ایی، وبه دادخواهی برخواسته ایید؟  "اقای دادستان" پیشانی شما نه برای ساییدن به درگاه خدا پینه بسته،   بلکه برای ساییدن به درگاه اقای خامنه ایی، وعرض چاپلوسی رنگ باخته. برعکس شما که برای، رسیدن به رذالت تلاش کرده ایید، وتلاش میکنید، "خانم نرگس محمدی"،  برای دفاع ازانسانیت ورسیدن انسانها به حقوق خود تلاش میکرده و میکند.   "اقای خامنه ایی، سران نظام. گناه، "خانم نرکس محمدی" دفاع از انسانیت است. چیزی که شماندارید ونمیشناسید.
حال به پایان مطلبم میرسم، هرچند که هرچه بنویسم این ظلم وجور شما تمام نمیشود. اما حوصله خواننده مطلب تمام میشود. "اقای خامنه ایی"، شما که برای این روزها و به قول خودتان (ایام فاطمیه) ویا مردن دختر پیامبرتان، زارمیزنید، ایا برای انسانها و زندانیانی که در دخمه های شما حالی صدبرابر بدتراز فاطمه دارند، ناراحت میشوید؟  "اقای خامنه ایی" نگاهی به عکس «شیرزن دلاور خانم نرکس محمدی ودو بچه خردسالش کرده ایید» مظلومیت ومعصومیت را درچهره این دو کودک دیده ایید؟  "اقای خامنه ایی" عوامل شما شبانه با دیلم در خانه این خانواده را از جا دراورده اند، وچون یاغیان بدون هیچ ادبی وارد خانه این عزیزان شده اند. باعث ترس در دل این خانواده شده اند. هنوز به شکایت این خانواده، دستگاه بیدادگری شما رسیده گی نکرده. چگونه این زن بیمار که به دست عوامل شما بیمار شده است، حکمش صادر میشود؟ اخر این همه ظلم برای چیست؟ وتا کجا ادامه دارد؟( کس چرا این همه سنگین دل و بدخو باشد  جان من این روشی نیست که نیکو باشد) "اقای خامنه ایی"، بسیار قبل از من نوشته اندو اکنون هم مینویسند اما افسوس که گوش شنوایی وچشم بینایی در شما نیست. پیش وجدان خود اگر وجدانی در شما هست قضاوت کنید، ظلمی که به این خانواده ویا امثال این خانواده رفته بیشتر است، یا ظلمی به شما رفته و مردم بی خبر مانده اند؟  شما را به حال خود وا میگذارم باشد تاروزی در خفت وحقارت دیده شوید.  مطلبم را در اخر باشعری از فرخی یزدی، که دوست عزیز جناب دکتر مصطفی علوی ارسال کرده. به پایان میرسانم
یارب این بنیاد داد از چیست کز بیداد آن
تا به گردون می رود فریاد هر جنبنده را
از در و دیوار این عدلیه بارد ظلم و جور
محو باید کرد یکسر این عدالتخانه را
وباز میگویم زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده (ستار)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر