۱۳۹۱ مرداد ۲۳, دوشنبه

خدایا سوالی ازتو دارم.خدایا، روزی نیست که غمی بر دل این مردم نشیند! یک روز بازداشت عزیزان کشور، روز دیگرشنیدن شکنجه دادن عزیزان زندانی، روزدیگربه دارآویختن عده ایی به انواع و اقسام جرمها، فقر، فساد، فحشا ...... همه وهمه سرتاسر این خاک پاک را دربرگرفته، وهمه  به نام نگهداری حکومت الهی وخدا برزمین است، خدایا، سوالی دارم. آیا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
خدایا، نائبان خودخوانده توبر روی زمین، به اسم نگهداری حکومت تو هر جنایت وهر فسادی را انجام میدهند. از حق مردم خود میزنند وآن را به یاغیانی که جهان را به آشوب کشیده اند میدهند. نام عمل خود را، حرکت در راه خداو برای  خدا می گذارند! نام عمل خود را  نگهداری حکومت الهی وخدایی می گذارند. خدایا، سوالی دارم. آیا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
خدایا خروارها آوار برسر مَردم ایران در یک زلزله ریخته می شود، بسیاری ازمَردم ایران بی سرپناه ، درخانه های فرسوده ویا کاه گلی زندگی می کنندنائبان خودخوانده تومیلیاردها پول و هزاران موشک واسلحه روانه برای گروهای تروریستی می کنند، خانه های تروریست ها را هر روزآباد تر وهر روزبیشتر برای آن ارازل می سازند، نام عمل خود را دفاع از خدا ودین خدا می دانند. خدایا، سوالی دارم. آیا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
خدایا، به چشم خود دیده ام که مادریٰ برای خرید یک خوراکی100تومانی شرمنده بچه خود شده، وبا اصرار بچه با عصبانیت سیلی برصورت بچه خودنواخته وخود نیزاز بیچاره گی گریسته. خدایا به چشم خود شاهد بودم که، خانواده ای برای خرید نان از نانوایی نان نسیه خواسته، ودست رد به سینه اش خورده، خدایا شاهد بودم که  بنده گان توبرای، انسانهای مقدس نما، کسانی که ذکر تو روزو شب برلب دارند کارکرده اندو مزد آن ها فحش بوده! وبه حق خود نرسیدند خدایا، سوالی دارم. آیا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
خدایا، ای پادشاه هفت اقلیم، ای خدایی که می گویند تو بی نیاز هستی! ای خدایی که نائبان خودخوانده ات، همه هستی را ساخته وپرداخته تو می دانند،  من از کشور دوری سخن نمی گویم، از کشور خودم ازایران می گویم خدایا نائبانت می گویند تو بی نیاز،از همه چیزو همه کس هستی، نائبان خود خوانده ات می گویند همه هستی ساخته وپرداخته تواست این چه بی نیازی است؟ این چه ساخته همه هستی است؟ که چشم به پادشاهی کشور ایران دارد؟ ونائبان خودخوانده توچشم به دریدن جان ومال مردم این خاک پاک. خدایا، سوالی دارم. آیا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
خدایا، ای خدایی که نائبانت می گویند، هستی ساخته وپرداخته توست چگونه می شود باورکرد وقتی همه هستی برای تو است، مُحتاج به حکومت کردن درایران باشی؟ چگونه میتوان باورکرد، با این همه رحمتی که می گویند داری، چنین نائبان بی رحمی برما داشته باشی؟ خدایا چگونه می شود باورکرد تو با این همه بی نیازی مُحتاج ونیازمند دُعا ،نماز وعبادت بنده گانت باشی؟  خدایا، سوالی دارم آیا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
خدایا، ای  که می گویند، رَحمتت برضَعیفان بیکران وعزتت کثیر، ای خدایی که می گویند، قهرو خشمت برضعیفان صغیر! حال مشکل کجاست؟  کسانی به اسم تو  برسر ایران حکومتی به نام تو راه انداخته اند،  اینگونه رحمت را برمردم ضعیف صغیر کرده اند؟ اینگونه قهر خود را برسر ضعیفان کثیر؟ خدایا سوالی دارم آیا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
خدایا، من چشم داشتی به بهشت برین تو ندارم، از جهنم سوزان تونیز ترسی ندارم بهشتی که قرار است جایگاه چنین جلادان و نائبانی باشد طالب آن نیستم، بلکه جهنم سوزان تو را بسیار دوست دارم! بهشت برین توبرای تو ونائبان تو باشدوجهنم سوزان برای من وکسانی که هم چون من می اندیشند، این دنیای ما بیچاره گان هم چون جهنمی است وفکر نکنم جهنم تو سخت تر از این باشدو اگر سخت از این باشد بسی زیستن درآن شرفش بیشتر ازبهشتی است که جایگاه ظالمان باشد. خدایا سوالی دارم آیا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
خدایا، ای پادشاه هستی، درآخرسخن می رسم به پایان سخن. می دانم که مُشکل برسر حکومت نائبان خودخوانده تو بر زمین است درکشور ایران. می دانم که مُشکل برای از دست ندادن حکومت ودلبستن نائبان خود خوانده تو است برخاک پاک ایران، خاک پاکی که به خاطر حکومت این نائبان خودخوانده،  با خون مردمش سالهاست رنگین شده! دامان این خاک با تَرک وطن کردن عزیزانمان ازمعرفت خالی شده! با رفتن عزیزانمان در دَخمه های دهشتناک نائبان خودخوانده ات ازشُجاعت خالی شده! وبا فَقر ونداری مردم این خاک پاک از مُحبت خالی شده. اما ای پادشاه هفت اقلیم درآخرسوالی دارم. خدایا، سوالی دارم آیا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟  
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر