۱۳۹۰ بهمن ۲۸, جمعه

خدایا، سوالی دارم. ایا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟درود بر دوستان (بنام خداوند جان وخرد  کزین برتر اندیشه برنگزرد)
خدایا، روزی نیست که غمی بر دل این مردم نشیند! یک روز بازداشت عزیزان کشور، روز دیگرشنیدن شکنجه دادن عزیزان زندانی، روزدیگربه دار اویختن عده ایی به انواع و اقسام جرمها، فقر، فساد، فحشا ...... همه وهمه سرتاسر این خاک پاک را دربرگرفته، وهمه  به نام نگهداری حکومت الهی وخدا برزمین است، خدایا، سوالی دارم. ایا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
خدایا، نائبان خودخوانده توبر روی زمین، به اسم نگهداری حکومت تو هر جنایت وهر فسادی را انجام میدهند. از حق مردم خود میزنند، وان را به یاغیانی که جهان را به اشوب کشیده اند میدهند. نام عمل خود را، حرکت در راه خداو برای خدا میگذارند! نام عمل خود را  نگهداری حکومت الهی وخدایی میگذارند. خدایا، سوالی دارم. ایا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
خدایا، به چشم خود دیده ام که مادریٰ برای خرید یک خوراکی100تومانی شرمنده بچه خود شده، وبا اصرار بچه با عصبانیت سیلی برصورت بچه خود زده وخود نیز گریسته. خدایا به چشم خود شاهد بودم که، خانواده ایی برای خرید نان از نانوایی نان نسیه خواسته، ودست رد به سینه اش خورده، خدایا شاهد بودم که  بنده گان توبرای، انسانهای مقدس نما، کسانی که ذکر تو روزو شب برلب دارند کارکرده اندو مزد انها فحش بوده! وبه حق خود نرسیدند خدایا، سوالی دارم. ایا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
خدایا، ای پادشاه هفت اقلیم، ای خدایی که میگویند تو بی نیاز هستی! ای خدایی،  که نائبان خودخوانده ات، همه هستی را ساخته وپرداخته تو میدانند،  من از کشور دوری سخن نمیگویم ، از کشور خودم میگویم ازایران میگویم، خدایا تو که بی نیازهستی، تو که همه هستی به گفته نائبان خودخوانده ات ساخته وپرداخته تواست. این چه بی نیازی است، که تو چشم به کشور ایران داری؟ ونائبان خودخوانده توچشم به دریدن جان ومال مردم این خاک پاک. خدایا، سوالی دارم. ایا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
خدایا، ای خدایی که نائبانت میگویند، هستی ساخته وپرداخته توست، چگونه میشود باورکرد، وقتی همه  هستی برای تو است، محتاج به حکومت کردن درایران باشی؟ چگونه میتوان باورکرد، با این همه رحمتی که میگویند تو داری، چنین نائبان بی رحمی برما داشته باشی؟ خدایا چگونه میشود باورکرد، تو با این همه بی نیازی محتاج ونیازمند. دعا ونمازو عبادت بنده گانت باشی؟ . خدایا، سوالی دارم. ایا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
خدایا، ای  که میگویند، رحمتت برضعیفان بیکران وعزتت کثیر، ای خدایی که میگویند، قهرو خشم توبرضعیفان صغیر! حال مشکل کجاست؟  کسانی به اسم تو  برسر ایران حکومتی به نام تو راه انداخته اند،  اینگونه رحمت را برمردم ضعیف صغیر کرده اند؟ اینگونه قهر خود را برسر ضعیفان کثیر؟ خدایا، سوالی دارم. ایا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
خدایا، ای پادشاه هستی، دراخرسخن میرسم به پایان سخن. میدانم که مشکل برسر حکومت نائبان خودخوانده تو بر زمین است ودرکشور ایران. میدانم که مشکل برای از دست ندادن حکومت ودلبستن نائبان خود خوانده تو است برخاک پاک ایران، خاک پاکی که بخاطر حکومت این نائبان خودخوانده،  با خون مردمش سالهاست رنگین شده! دامان این خاک با جلا وطن کردن عزیزانمان ازمعرفت خالی شده! با رفتن عزیزانمان در دخمه های دهشتناک این نائبان خودخوانده تو ازشجاعت خالی شده! وبا فقر ونداری مردم این خاک پاک از محبت خالی شده. اما ای پادشاه هفت اقلیم دراخرسوالی دارم. خدایا، سوالی دارم. ایا از دست دادن حکومت برای تو سخت است؟ یا برای نائبان خودخوانده تو؟
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده(ستارو مریم)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر