۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

"اقایان قسم حضرت عباس شما را باورکنیم، یا دُم خروس زیرعبایتان را؟درودبر دوستان ( بنام خداوند جان وخرد  کزین برتر اندیشه برنگزرد)
از مدتی قبل که ثبت نام کاندیدها برای نمایش انتصابات اغاز شد. سران نظام از حضور گسترده مردم وشرکت مردم در انتصابات سخن راندند. وهر چه به جلو امدیم این سخنرانیها پر رنگتر شد. وتا بجایی رسیده، که دیگر شبکه تلوزیونی ورادیویی نیست که از شرکت بالای مردم در این نمایش انتصابات سخن نگویند. وانهم خود امار میدهند بالای 60٪ شرکت مردم. خدمت تمام سران نظام تبریک میگویم هنوز نمایش انتصابات اغاز نشده، امار شرکت کننده ها را میدانند میدهند. هرچند اقایان من اماری که شما میدهید قبول دارم، شما نائب خدا برای حکومت بر مردم ایران هستید، واز عالم غیب باخبر! اما سوالاتی از شما دارم، امیدوارم جوابی نه به من به وجدان خود بدهید.
( فاش میگویم و از سخن خود دلشادم   بنده عشقم وازهردو جهان ازادم)
(1)"اقایان، شما که این همه از عشق وعلاقه مردم به خود خبردارید. این همه التماس و ناله در، برنامه های رادیویی وتلوزیونی، ودرخواست برای شرکت مردم در این نمایشنامه انتصابات چیست؟2 ای نائبان خود خوانده خدا برمردم ایران، مگر شما از عالم غیب خبرندارید؟ 3 مگر خودامارشرکت کننده ها را درپای صندوق راازعالم غیب نمیدهید؟ 4 مگر به اماری که خود درست میکنید وتحویل میدهید، اعتماد ندارید؟ 5 پس این همه التماس برای شرکت در انتصابات چیست؟  "اقایان قسم حضرت عباس شما را باورکنیم، یا دُم خروس زیرعبایتان را؟
6 "اقایان یک نمایش انتصابات که قرار است راه بیند ازید، فکر نمیکنید، اش شوری در امده! به طوری که صدای اشپزهای ان هم به هوا رفته؟7 اقایان شما که به خود این همه مطمئن هستید چرا مشغول دریدن هم شدید؟ حال بگذریم . 8 "اقای خامنه ایی" مگر اقای احمدی نژاددست بوس شما نبود، شما طرفدار پروپا قرص ایشان. شما مگر بخاطر داشتن احمدی نژاد، با خون پاک عزیزانمان خاک ایران را گلگون نکردید؟ چه انسانها را که مسبب به تبعید رفتن،  واز هم پاشیده شدن زندگیشان شدید، چه عزیزان، وطن دوست وازادیخواه، که در دخمه های شما بخاطر این عزیز شمابازداشت، شکنجه شدند واکنون دران دخمه هاعمر سر میکنند.9 حال چه شده که حامیان وطرفداران این، گل سر سبد خود را یکجا رد صلاحیت کردید؟ بخاطر اینکه او هم مانند شما خوی قدرت پرستی وپست ومقام دارد، وشما میخواهید همه قدرت دردستان شما باشد؟  10چگونه باکمال دروغ از مسالمت ودوستی در بین احزاب و مشارکت همگانی سخن میگویید! وقتی که اینگونه همدیگررا میدرید؟  "اقایان قسم حضرت عباس شما را باورکنیم، یا دُم خروس زیر عبایتان را؟    
11)چگونه از پشتوانه مردمی سخن میگویید، و این چه پشتوانه مردمی است، که از اینترنت، ماهواره، تلفن همه را به کنترل دراوردید، ویا قطع کردید؟ 12 چگونه مردم را یاور خود میدانید که از دسترسی به هر وسیله اطلاع رسانی بجز وسائل اطلاع رسانی حکومتی منع کرده ایید؟ 13 چگونه مردم را با خود همراه میدانید که کشور را بصورت دژی نظامی در اورده ایید؟ 14 اقایان این یاری شدن از طرف مردم است، یا گروگان گرفتن مردم؟ چگونه این کار خود را توجیح میکنید؟  "اقایان قسم حضرت عباس شما را باورکنیم، یا دُم خروس زیرعبایتان را؟

سخن اخرم را مینویسم ومطلبم را به پایان میرسانم، "اقایان" شما هرچه بگویید، هر اماری بدهید، هر چقدر این ارتباطات را محدودومسدود کنید. دیگر حنای شما رنگ باخته! دیگراین نمایش شما راه بجایی نمیبرد، جز تحریم.    انتخاب را مردم ما کردند وانتخابات را مردم ما انجام میدهند. وانتخابات مردم ما تحریم انتصابات شما است. اقایان انقدر شعار ندهید،  خیال پردازی و دشمن تراشی خیالی، برای اوردن مردم پای صندوق انتصابات نکنید. اگر به خود اطمینان دارید اینگونه رفتارشما چه معنی میدهد؟ جزاینکه دروغ میگویید وخود میدانید، پیش مردم اعتباری ندارید، واین نمایشنامه انتصابات شما محکوم به شکست است.اگر مردم باشما هستنداین همه التماس برای امدن مردم پای صندوقهای رای برای چیست؟ این همه شعار ما دشمن داریم برای چیست؟ شما که خود را ابرقدرت میدانید. "اقایان قسم حضرت عباس شما را باورکنیم، یا دُم خروس زیرعبایتان را؟
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده گان (ستار ومریم)                                                              http://magalh91.blogspot.com
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر