۱۳۹۰ دی ۱۱, یکشنبه

"اقای خامنه ایی" ازسلطنت کردن دست بردارید.


 

بنام یزدان پاک

(به نام خداوند جان وخرد   کزین برتر اندیشه برنگزرد)
درود بردوستان . (فاش میگویم واز سخن خود دلشادم  بنده عشقم واز هردو جهان ازادم 32سال از عمر" ننگین نظام جمهوری اسلامی" میگذرد . ودر طی این سالها چه جوانان وچه پیرانی که به جرم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی، ارزو دردل به خون خود نغلطیدند وچهره در اغوش خاک فرونبستند. چه زنانی که دردخمه های این نظام جمهوری اسلامی به جرم مخالفت با نظام ، بچه خود را به دنیا نیاوردندویا بچه خود را زیر بار شکنجه وغم وغصه ،استرس و پریشانی سقط نکردند. چه جوانانی که موهای مشکی خود را در این زندانها قرون وسطایی وطولانی مدت  به سپیدی رنگ نسپردند.  وچه بسیار خانواده ها که بی پدر ومادر، بی خواهر وبرادر ،بی یارویاور شدند. چه خانواده ها که بخاطر ظلم این حکومت جائرازهم فرو باشیده شده اند. وبسیار معضلات ومشکلات بیشمارکه گفتن ان از حوصله به دور است .  اما ممهمترین قسمت این قضایا انجا است که کسانی روزی خود جز این نظام ، طرفداران وبنیانگذاران ان بودند به مرور زمان به پوچی وجور این جائران پی بردند وراه درستی وپاکی را پیشه کردند.که حتی این نظام به این عزیزان هم رحم نکرد . نمونه اخرش اضافه  کردن محکومیت اقای "ابوالفضل قدیانی" بود. وایشان نیز نامه ایی در جواب به اقای خامنه ایی نوشتند . هرچند که در این (32سال)بسیارانسانهای ازاده وازادیخواه دست به چنین کاره شجاعانه ایی زدند. چه از برون کشور وچه ازدرون کشور .و جریان نوشتن واگاه سازی مردم نه تنها از طرف "اقای قدیانی"نازنین که پیش از این ادامه داشته .از قبل از "اقای منتظری"تا عزیز دل ازادیخواهان "اقای حشمت الله طبرزدی" ............تا اقای محمدنوری زاد ،اقای قدیانی ونامه همسر شهید همت . اما جای تقدیر وتشکردارد به ان عزیزان که چهره های برجسته هستند واز درون دخمه های ظلم این نظام ، ویا از درون جامعه همچون کوه روبروی این استبداد ایستاده اند.و ندای ازادیخواهی سر میدهند ،وهزینه میپردازند. وای به حال ما که جرات گفتن ونوشتن کلامی در مخفی ترین جاها را هم نداریم .وای به حال اپوزیسیون ما که هم چون  خرسها به خواب زمستانی رفته اند وگاهی که گرسنه میشوند برای سیر کردن  خود دوری میزنند،و با تهمت زدن وتفرقه انداختن خودنمایی میکنند  وباز به خواب زمستانی خود ادامه میدهند. ودر این میان هزینه تفرقه اپوزیسیون را عزیزان ما در زندانهای این نظام با جان خود میدهند . بعد از نامه "اقای قدیانی" وهمسر شهید همت . دور از انصاف دیدم ان عزیزان که بااینکه چهره شناخته شده هستند ،ودر جلوتیر کینه این نظام هستند .اینجانب که در گوشه ایی مخفی هستم. به عنوان یک ایرانی به حمایت از ان عزیزان ، وبه تاسی از ان عزیزان نامه ایی به اقای خامنه ایی بنویسیم . هرچند خود میدانم گوش اقای خامنه ایی برای صدای رسای ان عزیزان چیزی نمیشنود .وای به حال نامه من . اما(اب دریا را اگر نتوان کشید  هم به قدر تشنگی باید چشید) اگر  نامه من صدایی ندارد،اعلام حمایت من نسبت به ان عزیزان را دارد،اگر نامه من صدایی برای من ندارد، شاید تلنگری به اپوزیسیون در خواب زمستانی باشد.  درود به اقای خامنه ایی که خود را ولی فقیه ویا امیرالمومنین  مسلمین جهان میداند، درود براقای خامنه ایی که در هر گفتار وسخنرانیش کلمه (اتقوالله و بصیرت گرایی) را فراموش نمیکند.درود براقای خامنه ایی که حفظ قدرت خود را با شعار اوجب واجبات است اعلام میکند.یارانش به تاسی از این حرفها،نطقها و فتواهای به ناحق گفته شده ،  خودرا ذوب شده در ولایتش میدانند وبرای ماندن برقدرتش حاضر به هر قتل وجنایتی هستند ،وکم نمیگذارند. چون او را نائب امام زمان وحتی در جایی پا را انقدر فراتر میگذارندکه ایشان را نائب خدا برروی زمین میدانند. بله درود برشما اقای خامنه ایی که با این همه اوصاف که برای خود تعریف کرده ایید . من جز انسانی قدرت پرست چیزی نیستید
(2) اقای خامنه ایی ایا باور کرده ایید ولی فقیه وامیرالمومنین  مسلمین جهان هستید . اقای خامنه ایی . در کشور اسلامی هر کدام از سران حکومتها خود را خلیفه جهان اسلام میداند. هرچند شرایط ان را ندارند. اما ایا شماشرایط ان را دارید ؟ فقاهت شما درچیست جز وقاهت، دردادن فتوا که نگهداری حکومت از اوجب واجبات است .ایا اگر شما برسر حکومت نبودید باز این فتوارا میدادید .میشود برای نشان دادن حقیقت گفتارتان از سلطنت پایین بیایید ،سپس فتوا دهید. فقاهت وامیرالمومنین بودن شما جز موردتایید جیره خوران شما از اموال مردم ایران است (سوریه ،حزب الله لبنان ونزوئلا)و تعداد کمی دیگر انهم برای چپاول مورد تایید کشوریا مردمی هستید.شما در کشور خود احترامی ندارید چه رسد به کشورهای مسلمان دنیا ،اقای خامنه ایی بن لادن وگروه طالبان چون شما می اندیشیدند. اما دریغ از احترامی ودرنهایت جز فضاحت وبدبختی برای انها چیزی نداشت.اقای خامنه ایی دست از سلطنت بردارید واین سلطنت را به پایان برسانید.
(2) اقای خامنه ایی اتقولله وبصیرت گرایی را درچه میبینید؟ در رفتار وگفتار شما وهمفکرانتان تقوا وبصیرت گرایی راهش گوش به فرمان شما بودن است وبغیر از ان هرکس فکری ویا راهی دیگربرود بی بصیرت وبی تقوا است ،اقای خامنه ایی طبق اصول قانون اساسی (اصل109)راخوانده ایید، ایا شما صفات رهبرشدن رادارید. واقای خامنه ایی چرا هرراهی بغیراز نرفتن راه وحرف شما بی بصیرتی است .مگر شما چه کسی هستید .چه فرقی با من یا دیگری دارید شما خظا نمیکنید.نکند خود را خدا میدانید .چطور میشودکسی که درحکومت او هر دزدی وقتل وجنایت وفضاحت میشود وکسیکه خودرا رهبرجامعه میداند.   ازان ارازل واوباش حمایت میکند،انها را حزب الله می نامد.چگونه انسان باتقوا وبصیرت گرا است .چگونه کسی که خود ارازل واوباش وعربده کشها را حزب خدا میداند.او را میتوان انسان باتقوا وبابصیرت دانست وخدای اوراخدایی  با انصاف ودادگر، "اقای خامنه ایی" این نوع بیان ودلیل برای تقوا وبصیرت گرایی نوعی دیکتاتوری ،خودکامگی .سلطنت از نوع نعلین است. پس دست از سلطنت کردن بردارید واین سلطنت را به پایان برسانید .
"اقای خامنه ایی" این همه اعمال وقاهت بار، فضاحت بارکه در جامعه به بار اوردید .ایا خود را نه فقیه بلکه پادشاهی ظالم درلباس فقاهت نمیبینید. چگونه شب سرارام بربالشت میگذارید درکنار خانواده خود،در صورتیکه هرروزوهرشب ،بسیارعزیزان مااز زن ومرد در دخمه های حکومت شماشب را دوراز خانواده به صبح میرسانند. چگونه ارام زندگی میکنید ،وقتی که اکثر خانواده های ایرانی با ناارامی عمر به سر میزنند .چگونه عمررا به خوشی میگذرانید، وقتی که بسیار ازخانواده های ایرانی در فقر وفحشا بسر میبرندودرناخوشی. واین از همان تقوا وبصیرت شما ناشی میشود. که خود قضاوت کنید این بی تقوایی است یا با تقوایی ، با بصیرتی است یا بی بصیرتی. اقای خامنه ایی شما حاکم مستبد وظالمی هستید که نه بخاطر دین که بخاطر قدرت دست به هر جنایت وفضاحت زده ایید ومیزنید .وضرری که دراین مدت به جان ومال وابروی ومردم زده ایید .یک نمونه از خباثت شما است .اقای خامنه ایی بخاطر همان بصیرت شما ایران را دردنیا به مقام تروریست وتروریست پروری شناسانده ایید،ودرانزواکامل قراردادید .اقای خامنه ایی. اقتصاد ،فرهنگ ،اجتماع وسیاست ایران را بخاطر استبدادخودنابودکردید. "اقای خامنه ایی" ازسلطنت کردن دست بردارید. واین سلطنت را به پایان برسانید. " اقای خامنه ایی" انقدر ترسیده ایید که قوه قضائیه شما خبر میدهد( تحریم انتصابات) جرم است اقای خامنه ایی از سلطنت دست بردارید،واین سلطنت را به پایان برسانید.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده گان(ستارومریم)

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر