۱۳۹۰ اسفند ۱۶, سه‌شنبه

"اقای خاتمی، قرار بود مواضع خود را تبیین کنید، یا مواضع خود را توجیح کنید؟


درود بردوستان (بنام خداوند جان وخرد  کزین برتر اندیشه برنگزرد)
درتاریخ12اسفند90 در زمانی که، مردم ازادیخواه ما، با انتخاب عاقلانه خود، نمایشنامه انتصابات جمهوری اسلامی راتحریم کرده بودند، وبا این تحریم حکومت اسلامی را به لرزه انداختند. پیامی منتشر شد به این مضمون،  که اقای سید محمد خاتمی در انتصابات واین نمایشنامه شرکت کرد. واعتراضات گسترده ایی از طرف ازادیخواهان به همراه داشت. از طرف دفتر"اقای خاتمی" دران روزبیانیه ایی منتشر شد، که ایشان به زودی دربیانیه ایی مواضع خود را برای شرکت درپای صندوق رای تببین خواهد کرد. هرچند من در مطلبی با عنوان،  « اقای خاتمی، لازم به تبیین مواضع خود برای، شرکت در انتصابات نیست! شما چهره شناخته شده هستید»  از ایشان درخواست کردم که این کار را انجام ندهد؟ و دلیل درخواست خودم را هم نوشتم، و یکی از دلایل خود را دو رویی ایشان که چه عرض کنم، صد رویی ایشان دانستم و شرحی از گذشته پررنگ وریا ایشان دادم. اما ایشان باز خود را به زحمت انداختند، ودرنوشته ایی با نام بیانیه خواستند، دلایل شرکت خود در نمایش انتصابات نظام رااظهارنمایند. اما باور کنید واقعا انسان حیران میماند! که این بیانیه توضیح است یا توجیح؟ من بیانیه اقای خاتمی را مینویسم وبه عنوان، یک ایرانی سوالاتی از ایشان دارم و جوابهایی برای ایشان. واز ایشان میپرسم.  «"اقای خاتمی"، قرار بود مواضع خود را تبیین
کنید، یا مواضع خود را توجیح کنید؟»
( فاش میگویم از سخن خود دلشادم   بنده عشقم واز هردو جهان ازادم)
(1)"اقای خاتمی" درپاره ایی ازبیانیه خود اینگونه اظهار داشته: با وجود سختی و پیچیدگی این مسأله انتظار ندارم که همگان از توضیحات من قانع شوند، بخصوص که محدودیت ما در اطلاع رسانی فضایی را از هر طرف ایجاد کرده که هم توقعاتی خارج از امکانات و مصلحت مطرح می شود و هم تبیین کامل آسان نیست. وجود چنین ابهام ها و پرسش ها در فضای عمومی به ویژه از سوی کسانی که در این سال ها متحمل مشکلات و محدودیت های گوناگون و هزینه های سنگین شده اند امری طبیعی است.

1"اقای خاتمی شرکت شما در انتخابات نه تنها سوالی از طرف کسانی است که دراین سالها متحمل سختی شده اند، بلکه از طرف هر ایرانی ازادیخواه و وطن دوست است. وشما مطمئن باشید ، مخالفان نظام که جای خود دارد، موافقان خودتان هم نتوانستید قانع کنید.   2 "اقای خاتمی" ایا رای دادن را میفرمایید سختی وپیچیده گی داشته؟  3"اقای خاتمی" کاش سختی وپیچیده گی این کار را میگفتید. تا بدانیم چه سختی وپیچیده گی داشته؟ 4 "اقای خاتمی سختی وپیچیده گی کارشما ، دو رویی است که اینکار برای شما سخت نیست، وبسیار ساده است! در8سال دوره ریاست جمهوری خود بسیاراین هنر خودرا به نمایش گذاشتید. 5  ایا سختی وپیچیده گی شرکت در انتصابات، بیشتر از سختی که عزیزان ما درزندان میکشند است؟  6 ایا سختی وپیچیده گی شرکت در انتصابات، بیشتر ازداغ عزیزان ارزو به دل چهره درخاک فرو بسته است؟ 7"اقای خاتمی ایا سختی وپیچیده گی شرکت در انتصابات ، سخت تر از تحمل خانواده های عزیز از دست داده است و........؟ «"اقای خاتمی"، قرار بود مواضع خود را تبیین کنید، یا مواضع خود را توجیح کنید.»  
2«"اقای خاتمی" در قسمت دیگری از بیانیه خود اینگونه اظهار داشته: عزیزان اقدام من از منش و بینش سیاسی و فکری من و آن چه به آن باور دارم و پای بندم ریشه می گیرد. من از موضع اصلاحات و در جهت نگاه داشت روزنه های اصلاح طلبی که آن را مهم ترین و بلکه تنها راه سربلندی کشور و دست یابی به آرمان های اصیل انقلاب و تأمین حقوق مردم و مصالح ملت می دانم و نیز برای دفع مخاطرات و تهدیدهای درونی و بیرونی اقدام کرده ام. هدف ممکن و مطلوب، بازگرداندن امور به موقعیتی است که در آن مصلحت کشور و خواست های اساسی و تاریخی مردم اصل قرار گیرد.»
1"اقای خاتمی" من درمطلب قبلی خود هم با عنوان اینکه   اقای خاتمی، لازم به تبیین مواضع خود برای، شرکت در انتصابات نیست! شما چهره شناخته شده هستید! اظهار داشتم،  هدف شما حفظ ونگهداری نظام بوده وهست واین هدف خود را در 8سال دوره اصلاحات، وبه سلاخ خانه های نظام فرستادن دانشجویان در سال78درحادثه کوی دانشگاه به خوبی نشان دادید. 2  "اقای خاتمی" نفرمودیدچشم به  کدام روزنه اصلاحات دارید؟ درزمان8سال اصلاحات که اصلاحات راحفره ایی می دیدیداز ان نتوانستید رد شوید، واصلاحات را انجام دهید. الان چگونه از روزنه ایی که هیچکس نمیبیند، وشما با چشم غیبی خود میبینید میخواهید رد شوید، و اصلاحات را انجام دهید؟  3 "اقای خاتمی" از دست یابی به کدام ارمانهای اصیل انقلاب میگویید؟ ازقتل وکشتارو حذف احزاب .....که از اول پایه گذاری نظام اجراء شد؟  4 "اقای خاتمی" اگر شما بفکر مخاطرات ودشمنان ایران بودید، ایا دشمنی بدتر از نظام جمهوری اسلامی، برای ایران هست؟  ایا نظامی که بعد از33سال مردم کشور خود را  به عنوان تروریست در دنیا معرفی کرده،ایا نظامی که بعداز 33سال وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی ایران پاک را به نابودی کشانده، دشمن بدتری برای ایران است؟  واگر شما بفکر مصلحت کشوربودید روبروی این نظام ظالم می ایستادیدنه درکنار این نظام. «"اقای خاتمی"، قرار بود مواضع خود را تبیین کنید، یا مواضع خود را توجیح کنید.»
3درقسمت دیگری ازبیانیه اقای خاتمی اینگونه اظهارداشته: من براساس راهبرد اصلاح طلبانه به آشتی ملی و بازگشت به آرمان های اصیل انقلاب و قانون اساسی و ایجاد فضای همدلی و مشارکت همگان دعوت کرده و می کنم و انتظار داشته و دارم که همه با اسیر نماندن در گذشته و با نگاه به آینده روند تازه ای را در کشور آغاز کنند. تأکید اصلاح طلبی بر روندها و اقدام های قانونی و غیر خشونت آمیز به این معنا نیست که اصلاح امور کشور بدون پرداخت هزینه میسر است.
1"اقای خاتمی"صحبت از کدام اشتی وایجاد فضای همدلی ومشارکت میکنید؟ 2 "اقای خاتمی"به کدام اینده نگاه میکنید؟ 3 اگر عزیز شما را میگرفتندبه دخمه ها میبردندشکنجه میدادندو تجاوزبه عزیز شما میکردند، بازحرف از اشتی وفضای همدلی ومشارکت میزدید؟ ایا باز نگاه به اینده داشتید و وصحبت در گذشته نماندن میکردید 4 اگر شما  در دخمه های این نظام عمر سر میکردیدو در زیر شکنجه ها به هزاران درد مبتلا میشدید باز اینگونه صحبت از فضای همدلی ، اشتی ، مشارکت ونگاه به اینده میکردید؟ بله اقای خاتمی اگر شما به سخن خود اعتقاد داشتید،  که اصلاح امور بدون هزینه دادن میسر نمیشود . شما در کنار ازادیخواهان هزینه میدادید، نه در کنار نظام شعار دهید.  «"اقای خاتمی"، قرار بود مواضع خود را تبیین کنید، یا مواضع خود را توجیح کنید.»
درپایان مطلبم اخرین سخن را مینویسم. "اقای خاتمی شما اختیاردر انتخابات شرکت کنید، و کسی نمیتواند شما را مجبوربه شرکت یا عدم شرکت در انتخابات کند. اما وقتی خود را به عنوان رهبری حزب یا گروهی معرفی میکنید، شما درقبال تمام افراد گروه یا حزب وعلاقه مندان ان گروه وحزب مسئول هستید! چون ان افراد پیرو خط مشی سیاسی شما هستند و سخنان واعمال شما را سرلوحه رفتار خود قرار میدهند. مگر اینکه استعفاء خود را از رهبری ان حزب یا گروه داده باشید. حال اقای خاتمی در زمانیکه اکثر دوستان، طرفداران وفعالان حزب شما در زندان، حصر خانگی ویا تبعید هستند، این رفتارشما معنی جز خیانت به دوستان وافراد خود دارد. اقای خاتمی نظام شرایط شما را نپذیرفت وحرف شما را لگد مال کرد، شما با شرکت در این نمایشنامه نظام خود،و اعتبارخود رانزد مردم ایران بی ارزش و لگدمال کردید. ودر پایان باز میگویم  «"اقای خاتمی"، قرار بود مواضع خود را تبیین کنید، یا مواضع خود را توجیح کنید.»
نویسنده گان (ستار ومریم)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر