۱۳۹۰ اسفند ۲۳, سه‌شنبه

درودوتبریک عید بر ایرنیان ، درودبرغیرت بی دریغ شمادرودبردوستان (بنام خداوند جان وخرد کزین برتر اندیشه برنگزرد)
گاهی وقتها، گفتن یک مطالب سخت ونوشتن ان سخت تر، گاهی وقتها توصیف یک حرف سخت ، وصف کردن ان درنوشتن سخت تراست. من درنوشتن قلم خوبی ندارم، ودر نوشتن وتوصیف بعضی از مطالب واقعا می مانم . نمی دانم از کجا وچگونه شروع کنم، به کجا وچطور مطلب راخاتمه دهم. مانند مطلبی که اکنون میخواهم بنویسم. ودر اخرین روزهای سال، درود وتبریک عید بگویم. سال نو دارد اغاز میشود. نوروز که ازدیرباز،برای ما ایرانیان نمادی از صلح ، صفا ، سازش وزیبایی، بوده و است، وسنبل مهر ورزی وپاکی وطراوت ایرانیان،  درجهان بوده وهست. سالیان زیادی است که دیگر جای شادی نوروزرا برای ما غم گرفته،  وجای خوشی را ماتم.
از چه بگویم، وچگونه شروع کنم؟  درود وتبریک عید رابه که بگویم وچگونه بگویم؟ اززنانی بگویم که با چادرهای وصله کرده ویا پاره شده، همراه خانواده خود از این مغازه به ان مغازه به دنبال خریدلباس عیدهستند،  وبخاطر گرانی عاجز از خرید! از کودکانی بگویم که با کفشهای پاره و یا سوراخ شده، با لباسهای کهنه وچروک خورده با خانواده خود ، دربدر مغازه ها هستند و بخاطر گرانی عاجز ازخرید!  ویانگاهایی که از سر حسرت به ویترین مغازه ها دوخته شده، ودرارزوی داشتن وخرید اجناس مغازه مانده؟ از پدرومادرانی بگویم که در این شب وروزهاشرمنده فرزندان خود هستند؟ ویا ازخانواده هایی بگویم که برای خرج درمان مریض خود، وا مانده اند؟ از عزیزانی بگویم که ارزو به دل چهره درخاک فروبستند؟ از خانواده عزیزانی بگویم که هنوز داغ از دست دادن عزیزان خود را در دل تازه نگهداشته اند؟ از دلاوران عزیزمان بگویم که در این شبهای عید باید بخاطر فریاد حق طلبی در دخمه های این نظام فاسد زندانی باشند؟ ویا از خانواده ان عزیزان زندانی که بخاطر نبودن عزیزخود، درکنار خانواده شادی انها تبدیل به غم سنگین شده؟    مطلبم را اینگونه اغاز میکنم، وامیدوارم نه تنها دراین روزها وشبها، که همیشه وهمه وقت غافل ازحال همدیگرنباشیم.
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی      که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی     
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش    که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
 در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است      حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
1 درودو تبریک میگویم خدمت، تمام عزیزانی که بخاطر ازادی میهن باخون خود زمین ایران راگلگون کردند. از عزیزانی که از اولین روز بنیانگذاری این حکومت ظلم، جان خود را فدا کردند.......تا فروهرها.......محمدیها.....مختاریها، نداها، سهرابها......درود تبریک برشما عزیزان، شما از جان عزیز خود گذشتید، اما هنوز ما ازهوسهای دنیوی خود نگذ شتیم، شمارفتید، و دیر یا زودما نیز به جمع شما خواهیم پیوست، عمر هرچقدر باشد روزی به اتمام خواهد رسید. امیدوارم در ان روز شرمنده شما عزیزان نباشیم، ومانند شما سرافراز وسربلند باشیم ، نه سرافکنده وسربزیر. درود وتبریک عید برشما عزیزان و سروران، عزیزان نیستید در بین ما، ولی جایتان چه پر رنگ ودرخشان، بر زبان و درمیان ایرانیان جاگرفته. درود وتبریک برشما وعید برشماعزیزان مبارک باد. «  درودوتبریک عید بر ایرنیان ، درودبرغیرت بی دریغ شما»
2 درود برخانواده شهدای راه ازادی ایران، تمام خانواده ها که عزیزان خود را درسلاخ خانه های این نظام، از دست دادند. عزیزان هرچند میدانید که دیگر عزیزان شما پیش شما باز نمیگردند؟ اما هنوز امید وچشم به دیدار دارید. اما تک تک ازادیخواهان ایران زمین فرزندان شما هستند، وبه داشتن خانواده هایی چنین با غیرت و صبور افتخار میکنند. نه تنها ازادیخواهان ایرانی که بسیار عزیزان چه در داخل ایران وچه درخارج ایران، شما را همچون سنبل مقاومت وصبوری میدانند. درود برشما درود برغیرت شما که اینگونه شیردلانی تربیت کردیدو درود برصبروغیرت شما عزیزان. درود وتبریک برشما، وعید بر شما عزیزان مبارک باد. «  درودوتبریک عید بر ایرنیان ، درودبرغیرت بی دریغ شما»
3 درودبردلاوران ایران زمین،  از اقای مهندس حشمت الله طبرزدیها، ایت الله کاظمینی بروجردیها، عیسی سحرخیز ها، مجید توکلیها........بهاره هدایتها، مهدیه گلروها، نسرین ستوده ها....... و همه عزیزان با نام وکمنام ، که بجای ازادی در دخمه های این نظام عمر سر میکنند.عزیزان نیستید ولی جایتان خالی است. نیستید که تا بودید ایران در جنب وجوش و خروش بود. رفتید واکنون قدر میدانیم،  چه انسانهای شجاعی درجامعه ما بودند، وقدر انها را ندانستیم. نظام میدانست چه کسانی را باید، در دخمه هایش نگهدارد تا پایه های حکومتش فرو نریزد. عزیزان شما دردخمه های نظام رفتید.  نه اینکه مبارزنیست چرا هست!  فقط درحد شعاردادن انهم درخارج ازایران هست. در داخل صدایی از کسی بیرون نمی اید، درخارج هم احزاب بسیارفعال هستندو زحمت میکشند، و مبارزه میکنند. البته باهم!  بجای انکه دست به دست هم روبروی نظام ظلم بایستند. محکم وکوبنده روبروی خود ایستاده اند وبا هم مشغول جنگ وستیز هستند! عزیزان دلاوران، درود برغیرت وشرف وازاده گیتان، درود برشما باد. که نبودن دلاورانی چون شما، بار سنگینی شده بردوش ما ایرانیان تنها مانده.  درود وتبریک برشما، وعید بر شما عزیزان مبارک باد.«  درودوتبریک عید بر ایرنیان ، درودبرغیرت بی دریغ شما»
4 درودبرخانواده عزیزان ودلاوران در دخمه های نظام، که در این روزها وشبها چشم انتظار امدن ویا دیدن عزیزان خود هستند. عجبا، که این نظام سفاک از هر عملی برای جفا بر ایرانیان وخانواده ان عزیزان دریغ ندارد. عزیزان در این شبها وروزها شما درانتظاردیدارعزیزان خود هستید وغمگین از دوری ان دلاوران. مانیز چون شما روزوشب ارامی نداریم، ماهم چشم انتظار ازادی ان دلاوران هستیم. و غم بی کسی وتنهایی خود رادرسینه داریم. عزیزان درود وتبریک برشما خانواده شیردلان ایران زمین، که عظمت وابهت ایران وایرانی را در دنیا به نمایش گذاشتند. برعکس نظام فاسد اسلامی که از ایرانی چهره تروریست درجهان ساخته، عزیزان دلاوران شما عزت ایرانی رابه دنیا نشان میدهند. درود وتبریک برشما، وعید بر شما عزیزان مبارک باد.«  درودوتبریک عید بر ایرنیان ، درودبرغیرت بی دریغ شما»
5 درود، وتبریک عید برهمه ایرانیان عزیز در سرتاسر دنیا ایرانیان ازادیخواه و، وطن دوست که در هرگوشه دنیا که باشند به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. درود و تبریک عید بر ایرانیانی که در این روزها وشبها، درقلب و روح انها نمانده، جز ماتمی جانکاه، درود برایرانیان ازادیخواه و، وطن دوستی که برای رهایی میهن وشادی دل ایرانیان غم زده هرکاری میکنند خود را به هر، زحمت ومشقتی می اندازند. درودوتبریک بر ایرانیانی که در ایران پرماتم عمر میگذرانند. عزیزان امسال عزیزانی همچون هدی صابر، محسن دکمه چی، عزت الله سحابی ، هاله سحابی.....وبسیار عزیزان دیگر را ازدست دادیم. عزیزانی که هرکدام گوهری از شجاعت واستواری برای ایران وایرانی، ومبارزه با استبداداسلامی درایران  بودند.  هرچند امسال سهم ما از ضربه زدن به این نظام سفاک کم بود،هنوز بعداز33سال احزاب مخالف نظام به اتحاد نرسیدند. اماشماعزیزان بهترین کاروکوبنده ترین کار، یعنی  تحریم نمایش انتصابات نظام را کردید. وکاردیگر شما نازنینان برگزاری باشکوه مراسم چهارشنبه سوری بود که نظام باهمه تهدیدات، و فتواهای اخوندهای حکومتی نتوانست جلو، اراده و خواست شما نازنینان رابگیرد، و شما نشان دادیدنه تنها، ازتهدیدات این نظام نمیترسید، بلکه ارزشی برای فتواهای اخوندهای حکومتی قائل نیستید. واین، دو حرکت  شما عزیزان یعنی تحریم انتصابات وبرگزاری پرشکوه مراسم چهارشنبه سوری، هیچ حزب و گروه وجناحی نمیتواند به اسم ونام خود بزند، وان را مصادره به مطلوب کند. عزیزان، درود برشما بدانیم،  دیر یا زود دارد ولی سوخت وسوز ندارد، بالاخره باهمت وغیرت ایرانیان ازادیخواه، این نظام ظلم وزور عمرش به پایان میرسد.  درود وتبریک برشما، وعید بر شما عزیزان مبارک باد. «  درودوتبریک عید بر ایرنیان ، درودبرغیرت بی دریغ شما»
6 حال، روی سخنم، با خارج نشینان خوش نشین است، کسانیکه در،وادی امن نشسته اندو هرچه به دهانشان میرسد نثار ایرانیان میکنند. اشخاصی که اخلاق و رفتاری صدرنگ صد رو چون سید محمدخاتمی دارند. کسانیکه درنوشته ها وسخنانشان سخن از ایران دوستی و عاشق مردم ایران بودن میزنند. اما پشت سر ودر خلوت وبحثهایی که انجام میشود، هر توهین وناسزایی به ایرانی میکنند، از ترسووبی غیرت و.....خواندن ایرانی، و حتی بی حرمتی به زندانیان سیاسی، که در زندان بسر میبرند! کسانیکه حتی وقتی از انان انتقاد میکنی طاقت انتقاد ندارند، وقتی دعوت به مناظره در اسکایپ میکنی جرات دفاع کردن از سخنان خود را ندارند، وبا توهین جواب میدهند. القاب دکتر، مهندس، کارشناس و.....را بر خود دارند اما از استدلال وتحلیل ساده ایی عاجز ودرمانده هستند. کسانیکه ادعای زندان رفتن میکنند وبغیر از خود کسی را نمیبینند. من سوالی از این عده دارم . مگر کسی از شما خواسته برای دفاع از ایران تلاش کنید؟  ویا کسی ازشما خواسته زندان بروید؟ که اکنون تاوان ان را از ایرانیان  با توهین میخواهید؟ وچرابه خود اجازه میدهید دهان بازکنید وهرلفظ وتوهینی را درباره ایرانی بکار ببرید؟ مگر هرکس زندان رفت مبارزاست؟ کسی که طاقت یک انتقاد ندارد، کسی که خود درخارج از ایران نشسته وبه زندانی در زندان توهین میکند چگونه نام خود را مبارزمیگذارد؟ با چه مبارزه میکنید با ازادی با انتقاد کردن، با تبادل نظر کردن.....؟ قرار است با ازادی، انتقاد کردن،ازادی....  مبارزه کنیدو دیکتاتوری اسلامی را به نوع دیگر گسترش دهید؟  بعدشما که شجاع هستید درخارج از ایران چه میکنید؟ و چه هنری انجام دادید که مردم ایران را ترسو، بی غیرت و.....میخوانید؟  اگر بخاطر ترس از مرگ وجان خود از ایران خارج شدید؟ مگر خون شما رنگین تر از این همه عزیز که در راه ایران جان دادند، از مرحوم فروهرها ،اکبرمحمدیها، نداها، سهرابها، صانع هاو.......بسیار دیگر که شما انگشت کوچک انان در شجاعت وغیرت نمیشوید. اگر بخاطر زندان رفتن دوباره است مگر جان شما چقدر ارزش دارد؟  اینهمه انسان که بارها به زندان رفتندو باز در میهن مانده اند. از عباس امیر انتظام تا.....حشمت الله طبرزدیها . سحرخیزها....عبدالفتاح سلطانیها..... ای کسانیکه ایرانی را ترسو وبی غیرت .....میخوانیدشما  که باغیرت هستید چرا میهن خود را رها کرده ایید؟ شما بفرمایید نامه فدایت شوم از طرف کدام مقام بلند پایه کشور بیگانه دریافت کردید که میهن خود را ترک گفتید؟ اگرجز ترس شما چیز دیگری برای خروج شما بوده بفرمایید؟ الان هم درخارج از کشور کاری نمیکنید، جزدو رویی. اگر دو رو دو رنگ نیستید چرا درجلسات علنی همین سخنان را مستقیم بیان نمیکنید؟ تا خروار خروار جواب ایرانیان ازادیخواه نثار شما شود. 
7 درپایان مطلبم، عذرخواهی میکنم ،  قصد من جسارت به ایرانیان خارج نشین نبود که خود میدانم بسیاری از شما درچه شرایطی میهن راترک کردید، والان میدانم بسیاری از شما نازنینان در چه شرایط بدی روزگار بسر میبرید. خطاب من به عده ایی است که در بیرون از ایران نشسته اند و لقب دکتر ومهندس و....بسیار دیگر را با خود یدک میکشند، اما در بین مردم حرف از ایران و ایرانی دوستی میزنند، اما پشت سرهر توهینی به ایرانی میکنندو طاقت انتقاد ندارند، وقتی برای تبادل نظر ومناظره دراسکایپ دعوت میشوند، بجای قبول کردند تفرقه میروند وتوهین میکنند. هر کس هر انسان ایرانی که مبارزه میکند برای خودش است وعقیده خودش نه برای دیگران، که بخواهد منت مبارزه خود را بر دیگران بگذارد. هرکسی که مبارزه برای شخصی یا رسیدن به مقامی انجام میدهد،حق نداردمنت برسر ایرانی بگذارد، وبه ایرانی وزندانیان درایران توهین کند؟
عزیزان و سروران ایرانی در داخل ویا خارج ازکشور، در پایان سخن فرا رسیدن نوروز،را به شما تبریک میگویم وازهمه شما در اخرین روزهای این سال که رو به اتمام دارد حلالیت می طلبم، اگر در طی سال گذشته به شخصی به هر طریق از گفتن حرف بصورت مستقیم،  تا بحث دراسکایپ ، ویاگذاشتن کامنت ونوشتن مطالب توهین کردم، عذرخواهی میکنم وارزو دارم سال دیگر همه باهم در ایرانی ازادو ابادباشیم،و نابودی نظام استبداد را جشن بگیریم.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده(ستارومریم)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر