۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۳, شنبه

بت هایی که از خود دفاع نمی کنند! انسانهای مقدس نمایی که حکم ارتداد صادر میکنند!به تازه گی، اهنگی باصدای "آقای شاهین نجفی" با نام نقی خوانده شده،  هرچند اینجانب ازطرفداران سبک رپ نیستم وعلاقه ایی به این سبک خواندن ندارم.  اما جای تعجب در اینجا است.  خوانده شدن این اهنگ هم انا و از هر سو حمله کردن های لفظی به این خواننده همان!  و تا انجا این حملات لفظی پیش رفت، که حکم اِرتداد، و حذف فیزیکی این خواننده ابلاغ شد!  وجای تعجب و شگفتی بسیار دراین مسئله است.  چگونه برای خواندن یک اهنگ انسانهای مقدس نما عربده می کشند وپیراهن از تن خود می درند، چگونه کسانی  که خود را دائیه دارحفاظت از دین معرفی می کنند و خود راعلامه دهر میدانند، کسانی که انواع القاب از ثقة الله...تا ایت الله را یدک می کشند، عبا وعمامه زمین می کوبند ان هم به خاطر خوانده شدن یک اهنگ، و حکم ارتداد میدهند! چگونه است در برابر این همه ظلم نظام ظالم سکوت اختیار کرده اند؟   "آقای شاهین نجفی" یک اهنگ را یکبار خوانده و نام 2 امام شما را اورد، شما حکم ارتداد او را صادر می کنید؟   اما در این 33 سال که این نظام اسامی 12امام و124000پیغمبرشما و به سُخره گرفته اند، به اسم انها حدیث وروایت صادر می کنند، به اسم و روایت همین امامان انواع حکم از مصادره اموال انسانها...تا شکنجه وقتل وتجاوز میدهند، سکوت اختیار می کنید؟   چرا جرات یک اعتراض ندارید؟    آیا این عمل شما را غیر از ترس نامی دیگر بران می توان نهاد؟   آیا این عمل شما به نوعی چاپلوسی و عرض ارادت به نظام نیست؟  ای علمای عظام ای کسانی که از خواندن یک اهنگ چنین به خشم امدید، در برابر ظلمی که به زندانیان در زیر شکنجه به نام همین امامان میرود خشم ی در چهره شما نمایان شده؟   وقتی که ضربات شلاق را بانام 12امام شما می برند، ان زمان که زندانی التماس می کند و می گوید تورا به فاطمه زهرا رحم کنید، بازجو می گوید این خانم را با من هم اشنا کن من نمی شناسم وبسیار موارد که خود میدانید صدایی از شما برمی خیزد؟  ما از شما بخاطر این اعمال که برعزیزان زندانی میرود، حکم ارتداد نمی خواهیم  امااز دادن حکم محکومیت این اعمال هم عاجز هستید؟  آیا ترس از به زندان افتادن، وقطع شدن جیره ومواجب خود، زبان درکام کشیده ایید؟   این چگونه دفاع از دین است که بخاطر چاپلوسی نظام حاکم انجام می شود؟     و فقط کاربرد حکم ارتداد، برای دیگران است، نه برای این نظام ظالم؟  "آقای شاهین نجفی" اهنگی خوانده.  شما اگر قصد دفاع از دین خود را دارید؟  و دین شما جای دفاع دارد.  شمابا اهنگی از دین خود دفاع کنید.  اگر مطلبی نوشته می شود درباره دین شما، مطلبی در جواب ان مطلب بنویسید و از دین خود دفاع کنید.  اگر ناسزایی گفته می شود شما با حرفی سزاوار و با ادب جواب دهید، و طرف مقابل را شرمنده کنید. نه انکه حکم حذف فیزیکی و ترویج خشونت را کنید.  اینگونه عربده کشیدن و عبا وعمامه برزمین کوبیدن شما و جواب ندادن به ان مطلب،و حکم کشتارصادرکردن چه چیز رانشان میدهد؟  جز این است در دین شما چیزی برای دفاع نیست؟  و این دین یا میگوید یا من یا غیر از من مرگ را باید بپذیری؟  جز ترویج خشونت و نداشتن جواب، چیز دیگری دراین رفتار شما هست؟ 
پایان مطلبم را با مثالی به پایان می رسانم، و امید دارم مثالی که خود راویت کننده ان بوده اییدو روایت کننده هستید. در شما  کارگر افتد. مگر خود اظهار نمی دارید: حضرت ابراهیم، بت ها را شکست خواست به بت پرستان نشان دهد کاری از این بت ها ساخته نیست؟  خوب این چگونه کتاب و امامانی هستند که، به انها توهین می شود و یا کتاب سوزانده می شودنمی تواند از خود دفاع کنند؟ و شما کاسه داغ تر از اش هستید به اسم دفاع از دین حکم ارتدادصادر می کنید؟  غیر از این است این بساط را برای حکومت کردن علم کرده ایید برضعیفان؟ هنوز ندانسته ایید که، کتاب و پیامبر بهانه ایی برای رسیدن به خدا است، برای رسیدن به وجدان درونی وپاک است؟  نه برای بت کردن ان ها و دور شدن ازوجدان پاک وخالص. اگر این بت ها که شما به پرستش انها مشغول هستید، بتوانند از خود دفاع می کنند، ویا درپشت شما برمی خیزند به حمایت ازشما، وقتی خود کاری نمی کنند هنوز به این نتیجه نرسیده ایید که، راه را اشتباه میروید؟  هنوز به این نتیجه نرسیده ایید که دین، درکتاب، امام وپیغمبرنیست! اینها بهانه ایی برای رسیدن به وجدان پاک است، برای رسیدن به انسان بودن، پاک بودن است.  مطلبم را به پایان میرسانم و باز مانند همیشه میگویم زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار
                                 دل خوش ازآنیم که حج میرویم                         
غافـل از آنیم کـه کج مـیرویــم
کعبه به دیدار خدا میرویم
او که همینجاست کجا میرویم
حج بخدا جز به دل پاک نیست
شستن غم از دل غمناک نیست
دین که به تسبیح و سر و ریش نیست
هرکه علی گفت که درویش نیست
صبح به صبح در پی مکر و فریب
شب همه شب گریه و امن یجیب

۱ نظر:

  1. دروود بر تو ایرانی ازاده و سپاس بر این ایات اعظامی که باعث اشنائی ما با چنین ستارانی میگردد.

    پاسخحذف