۱۳۹۱ مرداد ۲۸, شنبه

کاش برای اسلام کاسه داغترازآش نبودیم.


در طی مدت برپای این نظام به ظاهر دینی و درباطن بی دینی، چه بسیار کارها وجنایات به اسم اسلام انجام شد ، چه چوبها به خاطر این اعمال به اسم اسلام چه از درون مرز وچه از برون مرز برسر ایرانیان خُرد شد! با برپایی این نظام جنگ آغاز شدکه قبله اول مسلمین قدس آزاد گردد وجهان اسلام را ازدست نظام جهان خوار وغاصب(آمریکاواسرائیل) به قول آقایان نجات دهند. آمریکارا شیطان بزرگ دانستند وانگلیس را روباه پیر و اسرائیل راغاصب جنگی خانمان سوز به اسم یاری از مسلمانان به راه افتاد. به قدس نرسیدیم گفتندبه کربلا می رسیم به کربلا نرسیدیم گفتند از سرزمین خود دفاع می کنیم سرآخرجام زهر را به خاطر ندانم کاری 8ساله سرکشیدند! اما دریغ که به اسم اسلام چه عزیزانی از این کشور درجبهه ها آرزو دردل به خاک خفتند، چه عزیزانی به خاطر مسلمان بودن این دوکشور بدون هیچ توجهی با موشک پرانی وبمباران مناطق مسکونی در زیر خروارها خاک مدفون شدند، چه عزیزانی از هر دو کشورمعلول شدندبی سرپرست و آواره شدند. دراین میان 8سال جنگ با نوشیدن جام زهر به پایان رسیدنام آن را دفاع از اسلام وپیروزی دربرابرکُفر گذاشتند،اما دریغ که هر دوکشور8سال باهم در لب مرز  خون عزیزان خود رابرزمین ریختند و در این میان همه این قتل عامها به اسم کاسه داغتر از آش شدن برای دفاع از اسلام انجام شد. کاش برای اسلام کاسه داغتر از آش نبودیم.
از زمان برپایی این نظام 30واندی سال به اسم دفاع از مسلمانان فلسطین روز راهپیمایی قدس را اعلام کردند! هر سال عده ایی را آوردند برای دفاع از قدس و یادآوری آزاد شدن قدس، هرسال وعده نابود شدن اسرائیل را دادند،اما دریغ که همه این ها جزبازی بیش نبود، نه نابودی اسرائیلی محقق شد نه باری از دوش مردم فلسطین برداشته شد.بلکه به اسم اسلام و دفاع از اسلام ، جمهوری اسلامی از ثروت مردم ایران خرج ساختن گروهای تروریستی کردو به این دشمنی بیشتر دامن زد، دراین میان چه تعداد از عزیزان فلسطینی به خاطر سیاستهای جنگ افروزانه جمهوری اسلامی نابود واز خانه وکاشانه خود آواره و یا ویرانه ایی از سرای آن ها به جا ماند. اما به اسم دفاع از اسلام گروهای تروریستی نظام پرورش دادکه از مال وجان مردم ایران به قیمت نابودی مردم خودهرکاری کردندو می کنند. کاش برای اسلام کاسه داغتر از آش نبودیم.
در چچن توسط روسیه و در کشورچین مسلمانان آن کشورها در بدترین شرایط قتل عام شدند! افسوس صدایی از جمهوری اسلامی برنخواست چون این دو کشور کمونیست وبی دین ،حافظ منافع جمهوری اسلامی ویا همان اسلام ناب محمدی هستند واصل نگهداری این حکومت است مسلمانان وسیله ایی برای توجیح اعمال ننگین این نظام است. دو کشور دیکتاتور همچون چین وروسیه قتل عام مسلمانان برآنها حلال می شود! چون نظام جمهوری اسلامی دین را تبلیغ می کند و اصل و اصول این دین را می داند!حتی اگر قیمت آن نابودی تمام مسلمانان باشد. کاش برای اسلام کاسه داغتر از آش نبودیم.
جمهوری اسلامی فریاد وا مصیبتا برای بحرین، یمن، وبسیاری از کشورهای دیگر می دهداما برای قتل عام مردم و نابودی مساجدمسلمانان سوریه خفقان می گیردو به دفاع از دیکتاتوری خون آشام می پردازد! زیرا برای محکم کردن پایه های اسلام ورساندن اسلحه ومهمات به گروهای تروریستی به این شاهزاده خونخوار نیاز دارد! در اینجا اسم دفاع از اسلام ونگهداری اسلام بوجود می آید به قیمت قتل عام زن وبچه مسلمان سوریه! اینجا حکم صادر می شود که دفاع از اسلام انجام می دهیم وباید اسلام را حفظ کنیم ! این اسلام که در پی حفظ آن هستند تشکیل شده از تعدادی تروریست هستند که ثروت ایران را به تاراج می برندو خرج آشوب وناامنی درسرتا سردنیا می شوند. کاش برای اسلام کاسه داغتر از آش نبودیم.
جمهوری اسلامی خود را موظف به دفاع از مردم دنیا اعم از مسلمان وغیرمسلمان می داند، اما مردم کشور ایران را به بدترین شکل سلاخی می کند شکنجه میدهدو در زیر شکنجه جان آن ها را می گیرد! به کشورهای دنیا که مردم به راحتی اعتراض می کنند نسخه می دهد که با مردم مدارا کنند! اما خود حتی اجازه کوچکترین تجمعی را به مخالفانش نمی دهد! نه تنها مسلمانان کشور خود که به اقلیتهای دینی نیز رحم نمی کند! حتی کارگران که برای تعویق افتادن یک ساله دستمزد خود اعتراض می کنند را به شدیدترین شکل سرکوب و زندان می کند. کاش برای اسلام کاسه داغتر از آش نبودیم.
درآخرمردم خودمان به چشم خود می بینند به اسم اسلام دزدی، ادمکشی، سرکوب میشونداما اعتراضی نمی کنند! چون به ظاهر مسلمان هستند و در باطن می ترسند از اعتراض می بینند اسلامی که برای آن سینه سپر می کنند بازیچه ایی برای فریب مردم توسط نظام شده اماآن را باور می کنندو نمی گویند چه اسلامی است که بازیچه مشتی یاغی شده وما کاسه داغتر از آش برای اسلام هستیم. کاش برای اسلام کاسه داغتر از آش نبودیم.
زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر