۱۳۹۱ شهریور ۲۴, جمعه

بتهایی که از خود دفاع نمی کنند، مقدس نماهایی که سلاخی می کنند.چندی است کلیپ طنزی در یوتیوب مُنتشر شده که باعث خشم مسلمانان گردیده واعتراضاتی در جهان اسلام به همراه خود آورد. همین امر به عده ای مُقدس نما وتروریست که خود مسبب بدنام کردن نام اسلام شده اندبهانه ای داد که باتجمع درقاهره دربرابرسفارت امریکاو حمله به سفارت آمریکا درکشورلیبی در شهربنغازی به صورت مسلحانه سفیر وچند تن از مسئولان این سفارتخانه رابه طرزفجیحی به کُشند.بدون اینکه این افراد دستی درساخت ان فیلم داشته باشند. دراول مطلبم ابراز می دارم توهین وتمسخربه هیچ دینی مورد پسند اینجانب نمی باشد وبه شدت با آن مُخالفم زیرا هرکس درپرستش معبود خود آزاد است آن هم به هرگونه ای که صلاح می داند. اما به راستی چه کسی مسبب این امر است که دین اسلام مورد تمسخُرویا انواع اهانتها قرار بگیرد؟ بدون هیچ غرض ورزی ویا دفاع کورکورانه مروری به چند سال اخیر کنیم، آیا جز مسلمانان ومخصوصا انسانهایی به ظاهر دین دوست ومُقدس نما اما درباطن شیاطینی به دور از وجدان وانسانیت این اهانتهابه اسلام عامل دیگری داشت؟ از طالبان درافغانستان والقاعده که درسراتاسر دنیا بساط خود راپهن کردند، و با آمدن نظام جمهوری اسلامی این فجایع روزافزون شد! با تشکیل گروهای تروریستی حماس، جهاد اسلامی...درفلسطین، حزب الله درلبنان، لشکربدردرایران برای مبارزه باصدام وبعداز آزادی عراق برای اشوب درعراق،تشکیل سپاه مهدی درعراق توسط مقتدی صدرو انواع گروهای تروریستی درسرتاسر دنیابعداز فروپاشی جایگاه القاعده در افغانستان پناه دادن ،انتقال آنان به عراق برای ناامنی. به خاطر داریم که چگونه به اسم اسلام در افغانستان سر بریده می شدو چگونه دختران و زنان شیعه را به تفسیر آیه های قران به مسلمانان پشتو می دادند وسر10دیپلمات وخبرنگار ایرانی بریده شد، به خاطر داریم که ابومصعب الظرغاوی چگونه به اسم اسلام درعراق سلاخی میکرد، به خاطر داریم که سپاه مهدی برای به دست گرفتن حرم همین امامان که می گویند برای آنان مقدس است چند مدت حرم حضرت علی رادژنظامی برای درگیریهای خوددرعراق کرده بود، به خاطر داریم که چگونه فرد فلسطینی به عشق رفتن به بهشت وهم بسترشدن باحوریان بهشتی کمربندانفجاری خود را بین زن ومردغیر نظامی اسرائیل مُنفجر می کرد، به خاطر داریم چگونه حزب الله لبنان بدون هیچ هدف گیری خاصی با خمپاره مناطق مسکونی اسرائیلی را هدف می گرفت. چه کسی اسلام را مورد اهانت قرار داد؟ اسلامی که می گویند دین رعفت وگذشت است اکنون تبدیل به ابزاری برای سلاخی افرادشده وهرکس قدرت بیشتری دارد تفسیر ازاین دین رابه نفع خود برعهده می گیرد.
جای دوری نمی رویم در همین ایران خودمان گردشی می کنیم. نظام جمهوری اسلامی به اسم اسلام آمد که برای مردم دنیا رابسازد وآخرت آنها راآبادکند چه کرد؟ از روز اول تیرباران  کردن افراد بدون دادگاهی عادلانه بر روی پشت بام مدرسه رفاه انجام گرفت با تفسیر قران تا اکنون که هیچ حرف وعقیده ای جز نظر سران این نظام قابل قبول برایشان نمی باشد. وجای تعجب و شگفتی بسیار دراین مسئله است! چگونه کسانی  که خود را دائیه دارحفاظت از دین معرفی می کنند و خود راعلامه دهر میدانند، کسانی که انواع القاب از ثقة الله...تا ایت الله را یدک می کشند، عبا وعمامه زمین می کوبندآن هم به خاطر ساخته شدن یک فیلم ، چگونه برای ساختن یک فیلم ویا سوزاندن قرانی توسط انسانی غیر مسلمان انسانهای مقدس نما عربده می کشند وپیراهن از تن خود می درند ، درسال79 وقتی فیلم بازجویی همسر سعید امامی (اسلامی) مدیر عامل وزارت اطلاعات و یکی از دستور دهنده گان قتاهای زنجیره ای بیرون آمد خفه شده بودید، فیلمی ساخته شد قرانی سوزانده شدتوسط یک فرد غیر مسلمان دربازجویی زن سعید امامی 2مرد مقدس نما مسلمان یک زن مسلمان رابازجویی می کنند درآن بازجویی قران سوزانده نمی شود بلکه تبدیل به دستمال کاغذی برای هم بستری می شود!سری به سایت گوگل بزنید وفیلم بازجویی راببینید و آنموقع بگویید چه کسی مایع تمسخرواهانت به اسلام شده! درسال88ان همه شکنجه وتجاوزبه زن ومرد به اسم اسلام دل شما رابه درد نیاورد اُف برشما باد چگونه است در برابر این همه ظلم نظام ظالم سکوت اختیار کرده اید؟ باز اعلام می دارم اهانت وتمسخُربه هر دینی را محکوم می کنم وموافق نیستم اما درنظامی که نام اسلام را یدک می کشد مسلمانان سُنی آن یک مسجد برای خود درپایتخت ندارند! مُعتقدین به ادیان دیگر درآن در رنج وعذاب هستند! این همه عربده کشی برای دفاع ازاسلامی که خودیکی از مسببان اصلی بدنامی اسلام است جای تعجب دارد! اکنون شما از پیامبری و کتابی بُتی ساخته اید ومردم را ازآن می ترسانید غافل از اینکه هرچه هست خدا است وبس، اگر قرار به خشم بود قُران وپیامبر به خشم می آمدند ولازم به سلاخی کردن ازطرف مقدس نماها نبودکه کاسه داغتر ازآش شوند.

پایان مطلبم را با مثالی به پایان می رسانم، و امید دارم مثالی که خودبارها راویت کُننده آن بوده ایدو هستید.اُمید دارم در شما  کارگر اُفتد. مگر خود اظهار نمی دارید: حضرت ابراهیم، بُت ها را شکست خواست به بت پرستان نشان دهد کاری از این بُت ها ساخته نیست؟  خوب این چگونه کتاب ،پیامبر، امامانی هستند که، به آنها توهین می شود و یا کتاب سوزانده می شودنمی تواند از خود دفاع کنند؟ و شما کاسه داغ تر ازآش هستید به اسم دفاع از دین حکم ارتدادصادر می کنید؟  غیر از این است این بساط را برای حکومت کردن علم کرده ایید برضعیفان؟ هنوز ندانسته ایید که کتاب و پیامبر بهانه ایی برای رسیدن به خدا است، برای رسیدن به وجدان درونی وپاک، نه برای بُت درست کردن آنها و دور شدن ازوجدان پاک وخالص. اگر این بُت ها که شما به پرستش آنها مشغول هستید، بتوانند از خود دفاع می کنند، ویا پشت شمابه حمایت ازشما برمی خیزند، وقتی خود کاری نمی کنند هنوز به این نتیجه نرسیده اید که راه را اشتباه میروید؟  هنوز به این نتیجه نرسیده اید که دین، درکتاب، امام وپیغمبرنیست! اینها بهانه ایی برای رسیدن به وجدان پاک است، برای رسیدن به انسان بودن، پاک بودن است.  مطلبم را به پایان میرسانم و باز مانند همیشه میگویم زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده شهاب__شیدا
واعظی پرسید از فرزند خویش             هم عبادت،هم کلید زندگیست
صدق و بی آزاری و خدمت به خلق       هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟
گفت: "زین معیار اندر شهرما               یک مسلمان هست آن هم ارمنیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر