۱۳۹۱ شهریور ۱۷, جمعه

.نظام وسران خیال پرداز.اززمان برپایی نظام جمهوری اسلامی سران نظام همیشه افرادی متوهم(خیال پرداز) بودندو هنوز این توهم را درخود حفظ کرده اند! از خمینی که با شعار گسترش اسلام در سطح جهان را می دادوخیال پردازی بازگشایی راه کربلا وفتح قدس را داشت.....تا خامنه ای که ادعای رهبری مسلمین جهان رادارد، اما دربین سران نظام که خود رهبری آن رابرعهده دارد اعتبارخاصی ندارد،حال بین اکثریت مردم جامعه وجهان اسلام دیگرجای خود دارد.
چند سالی است که انسان خیال پرداز دیگری به این جمع سران اضافه شده است! ایشان آقای محمود احمدی نژادهستند که به عنوان رئیس جمهوردر این نظام ننگین مشغول خیال پردازی است ایشان درامر خرافه گویی وخرافه پرستی پا را ازحدفراتر گذاشته وبه صورت آشکاربه این امر اذعان دارد. ازهم کلام بودن با امام زمان، دربرگرفتن ایشان توسط هاله ای ازنوردر سازمان ملل، طرح حذف یارانه ها زیر نظر امام زمان وپول پرداختی یارانه ها توسط امام زمان........تا کشف اسنادی که آمریکایها مانع ازظهور امام زمان می شوند! رییس جمهور در جمع خانواده های ایثارگران اصفهان گفت: درست است که این مستکبران، به دنبال نفت و ثروت این کشور هستند، اما در زیر همه اینها یک استدلال برای خود دارند و بر اساس آن عمل می‌کنند. البته آن را در خبرها افشا نمی‌کنند. ما اسناد آن را به دست آوردیم که آنها معتقدند یکی از خاندان پیامبر اکرم در این نقطه ظهور کرده و ریشه همه ظالمان عالم را خواهد خشکاند. آنها همه این نقشه‌ها را کشیده‌اند که جلوی ظهور حضرت را بگیرند.
حال ایشان درسخنان جدیدی اظهار داشته: فردی را در ایران داریم که سطح زمین و علفها را نگاه می کند و معادن اعماق زمین را به صورت تضمینی معرفی می کند این فرد به شما می گوید این جا آهن است ،این جا سرب است و این جا روی است. احمدی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر از این فرد در کشف برخی فلزات حساس استفاده می کنیم افزود:این دانش است البته با الهامات الهی و هدایت اولیای الهی بوده است.
واقعا ازدهان یک انسان باعقل سالم ودور از خیال پردازی چنین محملاتی بیرون می آید؟ واقعا به چنین انسانی می توان لقب ریاست جمهور را داد؟ آیا برای یک ملت چنین ریاست جمهوری باعث شرمنده گی هست یانه؟ آقای احمدی نژاد این گفته شما مرابه یاد گفته چند سال قبل شما می اندازد که درباره انرژی اتمی و راه اندازی آن توسط دختری16ساله آن هم در داخل خانه می اندازد! آن زمان هم از این الهامات الهی گفتید اما خبری ازآن الهامات نشد بلکه کاسه گدایی به دست گرفته به طرف روسیه داراز کرده اید! واقعا نزدیک به 8سال انواع مُحمل گویی وخیال پردازی کردید، این همه بس نبود که یاوه جدیدی هم کشف واضافه کردید؟ از وعده ریشه کن کردن بیکاری ....تا افشای دست دزدان که همه آنها را برعکس انجام دادید! اقتصاد ایران را نابود کردید، مردم را بی خانمان کردید، دزدان وفاسدان را بیشتراز قبل وارد چرخه این نظام فاسد کردید....حال این کشف بزرگ شما که از الهامات الهی سرچشمه می گیرد وبانگاه کردن به علفها معادن را می یابد کجا هست؟ چرا ایشان را معرفی نمی کنید؟ اگر شما چنین الهامات الهی عظیمی در دست دارید وخدا تا این اندازه لطف ومرحمت به این نظام فاسد دارد،پس چرا در باتلاق فقروفلاکت کشور راکشانده اید؟ آن شخصی که از الهامات الهی بهره می گیرد ومعادن را کشف می کندآن هم با نگاه کردن به علفها انسان نیست گاو، گوسفند وبُز است که علف را می بینند ومی خورند! که آن حیوانات هم سر رشته ای درباره معادن ندارند. آقای احمدی نژاد کمتر مُحمل گویی کنید 8سال مملکت رابا این خرافه گوییها به قعرنابودی کشاندید.
آقای خامنه ای شما که نیز دست کمی از آقای احمدی نژاد ندارید شما خود را تا مرزخدایی پیش برده اید! آیا این تحفه ایی بود که به خاطر آن خون بسیاری از عزیزان این آب وخاک را درسال 88به زمین ریخته شد، این همان مُنجی ایران بودکه به خاطر وی عزیزان ایران مجبور به ترک میهن شدندو عده ایی دیگر روانه زندانهای شما؟ هرچند که الان همین انسان بی چاک ودهان ویاوه گو خاری درگلویتان شده ونمی دانید چه خاک برسر بریزید! جز تحمل. آقای خامنه ای مملکتی که به دست مُشتی خرافه گو و خرافه پرست باشد جز ویرانی وکُشتار چیزی درآن یافت نمی شود. سردمدارانی که هریک خود را برای جلب توجه ملت با انواع فریبها به خدا نزدیکتر نشان می دهندنه تنها آبادی برای کشور نمی آورندبلکه خرافه گویی وخرافه پرستی را در بین مردم خود نشر می کنند. شما که به عنوان رهبراین نظام خود را تا مرزپیامبری وخدایی پیش می برید از شخصی مانند احمدی نژاد انتظاری بیش از این نیست!  حتی به نظر بنده ایشان با این همه استعداد در مُحمل گویی بسیار کم پیش رفته وبا این همه استعداد ایشان می توانست خود را به عنوان نائب خدا معرفی کند و حتی بیشترهم می تواند پیش رود.
درآخر مطلبم خدمت تمام ملت درون وبرون مرزایران این سخن را می گویم امروز گرفتارسران نظام خرافه گو وخرافه پرست شدیم، بسیاری از مُردم نیز راه این عناصر راپیش گرفته ومملکت رابه نابودی رسانده ایم. اکنون وقت آن است به خود آییم وبیش از این فریب این یاوه گویان را نخوریم،وقت آن است با اتحادی که به مُروردرحال شکل گیری است روبروی این نظام بایستیم و ریشه این فساد را برکنیم.
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده سعید_شیدا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر