۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

آقای احمدی نژادسخنرانی برای صندلیهای خالی سازمان ملل نصیب هرکس نمی گردد،جزانسانهای متوهمآقای احمدی نژاد چون سالهای گذشته وتریبونهایی که چه در درون مرزو چه در برون مرز به دست  می آورید، این بارهم سازمان ملل را با منبر روضه خوانی اشتباه گرفتید! چیز خاص وجدیدی نگفتید جز روضه هایی که هربار می خوانید. اما جا دارد به عنوان یک ایرانی انتقاداتی ازسُخنان شما داشته باشم، هرچند شما انسانی همچون بقیه سران نظام انسانی خیالپرداز هستید، تنها چیزی که درفکرشما نگنجد حرف حق است! شما راه حق را راه خودپرستی می بینید، راه شیاطین را راه درستی وپاکی. در اول سخنان با فاتحه خوانی آغاز کردید . هرچند صندلیهای اکثر سازمان خالی بود وسخنرانی برای صندلیهای خالی می کردید! فرمودید از دیار مهر وادب وعرفان آمدم دیار صلح وآرامش وحکیمان ودانشمندان عزیزی را نام بردید و فرمودید از دیاری آمدم که طعم جنگ وخونریزی چشیده، درادامه اظهار داشتید هزاران سال است فرزندان آدم در زمین پخش شدند که به امنیت، رفاه و صلح دست یابند. فرمودید: اگر به جای میزان برخورداری و مصرف، ارزش های انسانی معیار شان اجتماعی بود. انواع اگرها برای تجربه نکردن قرون وسطی وجنگها را مثال زدید، از جمله جنگ ایران و عراق ،اگراز پیشبرد ترویسم برای مقاصد استفاده نمیشد، اگر سلاح تبدیل به قلم برای دوستی میشد،اگر برطبل قومی ونژادی کوبیده نمیشد، اگر به مقدسات توهین نمیشد و حق اظهار نظر درباره صهیونیسم به رسمیت شناخته میشد، زندگی زیبا بود از وضع اقتصاد دنیا گلایه داشتید وچاپ شدن پول بدون پشتوانه، نگران وضع اجتماعی دنیا وکانون خانواده بودید! بسیار برای صندلیهای خالی روضه خواندیدو سر اخر نگران این بودید که عده ای می گویند انسانها خود ظلم را برخود مسلط می کنند و اگر این امر درست هم باشد دلیل به ظلم ظالمان نمیشود. بیش از این به روضه خوانی شما نمی پردازم. وانتقادات خود رابه عنوان یک ایرانی می گویم.
اول آقای احمدی نژاد این همه سُخن گفتن برای صندلیهای خالی ارزش نداشت. شما از دیار ایران دیار علم وادب آمدید اما به یاد دارید که دربرپایی همین نظام به ظاهر دینی و درباطن بی دینی، با برقراری نظام انواع کتابهای این مفاخرایرانی را به آتش کشیده و نابود می شد! به یاد دارید،نظام فردوسی را شاه پرست می خواندو حافظ را شراب خوار؟ آقای احمدی نزاد از ایران دیار مفاخر وحکیمان دیار صلح و دوستی آمدید ، اما شما وسران نظام فاقد خُلق وخوی ایرانی هستید. پس فقط از نام ایرانی  ومفاخرآن سوءاستفاده می کنید.
از وضعیت اقتصاد واجتماع دنیا انتقاد کردید.  جای تعجب دارد که کسی این سُخن را می گوید که اقتصاد کشور خود را با چاپ پول بدون پشتوانه نابودکرده شما خود مردم کشور را درفقرو فلاکت غرق کردید! وضعیت اجتماعی و کانون خانواده را گفتید سری به دادگاهای خانواده ایران بزنیدو نسبت طلاق به جمعیت ایران را بررسی کنید. ببینید این کانون گرمی که از آن سُخن میرانید از گرمای آن دادگاها نظام اتشفشان شده این بغیرازخانواده هایی است که با هر سختی میسازند و پا به دادگاه نمی گذارند. آن وقت انتقاد از وضعیت دنیا کنید، ویا بهتر فرافکنی کنید
بنده مخالف وضعیت شورای امنیت هستم اما آقای احمدی نژاد 2کشور از این 5کشورها که حق، وتو دارند، از طرفداران نظام شما وازمدافعان کشورهای دیکتاتورهستند وهمین دوکشوربا وتوهای خود باعث کُشتار بیش ازحد مردم بیگناه سوریه شده وبه نفع شما وشاگرد شما بشار اسد این دو کشور فعالیت دارند.
آقای احمدی نژاد نمی دانم این سُخنان را برای چه نظامی گفتید؟ چون تمام سُخنان شما شبیه به خُلق وخوی نظام اسلامی بود! بله انسانها پخش  در زمین شدند برای آرامش وآزادی یافتن، بله اگر جنگ قرون وسطی، انواع جنگها نبود دنیا شاید زیبا تر بود. وجنگ ایران وعراق را مثال زدید وآرزوی تبدیل سلاح به قلم شدن داشتید. آقای احمدی نزاد درتمام این انسانها برای آرامش پخش شدند اما انسانهای نا آرام و زیاده خواهی چون نظام اسلامی با عث جنگهای صلیبی ، یا جنگهای جهانی اول و دوم....وبسیاری دیگر شدند! درجنگ ایران وعراق نیز اول باتحریک نظام جمهوری اسلامی در قسمتهای شیعه نشین عراق و به نام صادر کردن اسلام به سرتاسر دنیا صدام را آماده جنگ کرد، نظام جمهوری اسلامی یکی ازمُقصرین حمله عراق به ایران شد. آقای احمدی نژاد کاش سلاحها قلم میشد اما در ایرانی که شما برآن حکمفرمایی می کنید آیا با سلاح قلمها راخُرد نمی کند؟ بسیاری از زندانیان سیاسی ایران نویسنده گان، روزنامه نگاران و وبلاک نویسان هستند! وسیله آنها قلم است نه سلاح اما نظام اسلامی قلم آنها رابا سلاح خرد می کند.
بیش از این سخن را طولانی نمی کنم چون ارزشی درسُخن شما نمی بینم اما فقط اظهار می دارم درباره خرج انتخابات در آمریکا که انتقاد داشتید، کاش درباره مخارج انتخابات جمهوری اسلامی نیز انتقاد میکردید و نبود حزب وگروه آزاد رابیان می داشتید! و در ضمن این دفعه سُخنان شما با دفعات قبل از لحاظ گفتار فرق داشت! کمی ملایم بود دیگر عربده نمی کشیدید، دفاعی از شاگردتان  نظام بشار اسد نکردید، 11سپتامبر را به چالش نکشیدیداین نشان دهنده ترس و ضعف کلیت نظام است که با تحریماتی که انجام شده ومانورهایی که آمریکا با20کشور در دریای فارس گذاشته زبان شما را کوتاه کرده، آقای احمدی نژاد برای یک روضه خوانی لازم به رکورد شکنی و داشتن بیشترین همراه لازم نبود! درخبرها بود هند با یک میلیارد وصدمیلیون جمعیت هیئت 10نفره دارد، ایران با75 میلیون جمعیت بیش از120نفر همراه ! این را نوعی حقارت نمی دانید کشوری که آمریکا را شیطان بزرگ می داند بیشترین شیاطین را باخود همراه می کند. آقای احمدی نژادسخنرانی برای صندلیهای خالی سازمان ملل نصیب هرکس نمی گردد،جزانسانهای متوهم  که نصیب شما شده

زنده وپاینده ایرانی و ایران جانم فدای ایران
نویسنده شهاب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر